ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

ברכות - דף לא ;">

דף הבית ראשי בית מדרש גמרא ברכות Bookmark and Shareגירסת הדפסה האזן לשעור (17 ד') הורד mp3
שלח לחבר

יד' אלול התשע"ב

ברכות - דף לא

הדף היומי הקצרנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
יוסף בן שמחה

פרק אין עומדים


(ל: תחילת הפרק – לב. שליש עליון)


א. המקור לתפילה בכובד ראש (הדחייה בסוגריים) 1. 1. והיא מרת נפש (דווקא חנה)

 2. 2. אשתחווה אל היכל קדשך ביראתך (דווקא דוד)

 3. 3. השתחוו לה' בהדרת קדש – חרדת קודש (אולי כפשוטו – הידור)

 4. 4. עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה.


ב. אגב זה – המעטת השמחה בעוה"ז 1. 1. שני סיפורים על אביי ור' ירמיה ששמחו יותר מדי (וגילו ברעדה, בכל עצב יהיה מותר), ותירצו שהם עם תפילין.

 2. 2. שני סיפורים על שמחה יתירה בחתונה, ואבי החתן (שברו כוס יקרה כדי להרגיע).

 3. 3. השיר של רב המנונא בחתונות – וי לן דמיתנן.

 4. 4. רי"ח – אסור למלא שחוק פיו בעוה"ז, עד שיהיה "הגדיל ה' לעשות עם אלה".


(נשים לב שבהתחלה אין קשר לחורבן, ורק ב-4 יש).


(לא . רבע)


ג. תפילה מתוך - 1. 1. במשנה – כובד ראש.

 2. 2. ברייתא א – מתוך הלכה פסוקה.


(3 דוגמאות להלכה פסוקה – ההחמרה של בנות ישראל גם על דם נידה כזיבה, ההיתר לפטור ממעשר תבואה למאכל בהמה, מועלים בדם הקזה). 1. 3. מתוך שמחה של מצווה.


אגב – כשנפרד מחברו ייפרד בדבר הלכה/דרשה, ומתוך כך זוכרהו.


(דוגמא – רב כהנא ורב שימי בר אשי).


(לא. רבע תחתון)


ד. הנהגות בתפילה


A. ת"ר – צריך שיכוון לבו (תכין לבם, תקשיב אזנך). דוגמא מר"ע.


B. ר' חייא בר אבא


מדניאל - 1. 1. חלונות.

 2. 2. 3 פעמים ולא כל היום.

 3. 3. לירושלים ולא לכל כיוון.


עוד - 1. 4. דוד – ערב ובוקר וצהריים ולא יחד,

 2. 5. חנה – לא ישמיע קולו

 3. 6. שלמה - קודם רינה (שבח) ואז תפילה (בקשת צרכים) (לשמוע אל הרינה ואל התפילה)


C. לימודים חנה


רב המנונא - 1. 1. לכוון לבו ("היא מדברת על לבה")

 2. 2. יחתוך בשפתיו

 3. 3. לא יגביה קולו

 4. 4. שיכור אסור להתפללאגב, עוד לימודים מחנה –


ר' אלעזר – דרשות עם מוסר 1. 1. הרואה דבר בחברו צריך להוכיחו

 2. 2. ומצד שני – הנחשד ואין בו, צריך להודיעו

 3. 3. החושד בכשר צריך לברכו (עלי ברך את חנה).

 4. 4. שכור המתפלל = ע"ז (בת בליעל)


דרשות על הסיפור 1. 5. ה' צבקות – חנה הראשונה שפנתה כך, ואמרה מכל צבאי צבאות שבראת – קשה לך לתת לי בן אחד?!

 2. 6. אם ראה תראה –


["ונקתה ונזרעה זרע – ר' ישמעאל – עקרה נפקדת, ר"ע – הלידה/עובר משתפרים].


לרי"ש - חנה איימה שתיסתר וישקו לה מי סוטה ותתברך בילד,
לר"ע – דיברה כלשון בני אדם.


נוספים (לא: באמצע) - 1. 7. 3 פעמים "אמתך" -  לא עברתי על 3 בדקי מיתה (נידה, חלה, הדלקת הנר).

 2. 8. "זרע אנשים" -
  מצד אחד – יוצא דופן – 1. רב – גבר שגברים. 2. שמואל – שמושך שני מלכים (שאול ודוד), 3. רי"ח – ששקול כמשה ואהרן.


מצד שני – רבנן – שמובלע בין אנשים (רב דימי – לא גבוה/נמוך, חכם/טיפש וכו'). 1. 9. אני האשה הניצבת עמכה – שגם עלי עמד – אסור לשבת בד"א של המתפלל.


עוד מר' אלעזר -


10. אל הנער הזה התפללתי – שרצו לדונו למיתה על שפסק הלכה בפני רבו עלי ששחיטה כשרה בזר.


11. וחנה היא מדברת על ליבה – למה נתת לי דדים אם איני מניקה?


12. חנה הטיחה דברים כלפי מעלה (ותתפלל על ה'). (לא: 2-)


וכן אליהו ומשה הטיחו דברים בכך שכביכול האשימו את ה' בחטאי עם ישראל (יצה"ר, יותר מדי שפע גשמי).


חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב