ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
הצטרפו עכשיו לקמפיין ההתרמה לאחינו שבגולה!

האמונה במהפך

כמו יוסף הצדיק גם החשמונאים מתחברים לפך הקטן הוא הנס בראשית נצנוצו ועושים מהפך שדורש אחר כך ישוב והרחבה.
מוקדש לעלוי נשמת
שלמה בן יעקב
לחץ להקדשת שיעור זה
דף מקורות - פרשת מקץ וחנוכה – האמונה במהפך
השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, נר שלישי חנוכה תשע"ט
א. בראשית מא' – ..ויריצהו מן הבור.. ויאמר פרעה.. חלום חלמתי ופתר אין אתו ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתר אתו. ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלוקים יענה את שלום פרעה. וידבר פרעה אל יוסף בחלמי.. ותאכלנה הפרות הרקות והרעות את שבע הפרות הראשנות הבריאת.. ולא נודע כי באו אל קרבנה.. ויאמר יוסף.. שבע שנים באות שבע גדול.. וקמו שבע שני רעב אחריהן ונשכח כל השבע.. ויאמר פרעה.. אתה תהיה על ביתי.. ועל פיך ישק כל עמי.. ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים.

ב. שבת כא: - מאי חנוכה.. שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה.

ג. מגילה יד. – חנה, דכתיב.. רמה קרני בה', רמה קרני ולא רמה פכי. דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן, שאול ויהוא שנמשחו בפך לא נמשכה מלכותן. שמואל א' י' - ויקח שמואל את פך השמן ויצק על ראשו וישקהו.. אלשיך - עיקר מלכות ישראל הוא מיהודה.. והנה על ידי שמן המשחה, הוא שמן משחת קדש.. יושפע שפע יתרון איכות קדושה על הנמשח כי קדוש הוא.. והנה שאול שנמשח בפך היה בשמן אפרסמון.. על כן מיד וישקהו, לאדבקא רוחא ברוחא, להשפיע ברוחו הכנת שפע להשלים אשר יחסר לו, על בלתי היות בשמן הקדושה באפרסמון כאשר בשמן משחת קדש.

ד. ילקו"ש יחזקאל שפג' - א"ר פנחס בשם ר' הונא צפורהא מעין היוצא מבית קדש הקדשים בתחלה דומה לקרני חגבים, כיון שהגיע לפתח האולם דומה לחוט של שתי, כיון שהגיע לפתח ההיכל דומה לחוט של ערב, כיון שהגיע לפתח העזרה נעשה כפי פך קטן. תנא דבי ר' אליעזר בן יעקב מים מפכין עתידין לצאת מתחת מפתן הבית, מכאן ואילך מתגבר ועולה, כיון שמגיע לפתח בית דוד, נעשה כנחל שוטף..

ה. בראשית לב' – ..ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכל לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו.. ויזרח לו השמש.. רש"י - שכח פכים קטנים.. ב"ר עז' - ר' ברכיה בשם ר' סימון אמר.. מה הקב"ה כתוב בו ונשגב ה' לבדו, אף יעקב ויותר יעקב לבדו. מאמרי הראי"ה 260 - ..בדבר הסבה שיעקב נשאר לבדו בלי המחנות שלו, אומרת דעה אחת.. "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא", ולמטרה זו "ויותר יעקב לבדו" להתבודד, וי"א שנשאר בשביל הצלת פכים קטנים. הנקודה המשותפת הנמצאת תמיד בין הדעות השונות של חז"ל היא כאן, שמידת הזריזות הכשרה המכוונת להציל את הפכים הנחוצים.. מגיעה לבסוף להרעיון והמטרה של ונשגב שם ה' לבדו. גם אנו כשנעשה עבודת ההצלה במרץ ובהתלהבות נגיע בע"ה מהצלת הנפשות של אחינו ברוסיא וגרמניה למצב של "ונשגב ה' לבדו".

ו. קובץ ז' קד' - ישראל הם דוגמא למלאכי השרת, שהם גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו. ההופעה החיצונית של היצורים, שהטוב בהם גנוז ופנימי, הולך ומפכה על ידי העשיה החיצונית.. מפני שתוכיות המעין מלא הוא, וצריך הוא רק מאורע חיצוני שיעורר את פתיחתו, ואז הולכים השטפים הרוחניים ומפכים, והמעין הטבעי בעוצם עוזו ורוב כשרון עשרו הולך ומתגבר. מה שאין כן דלולי הכח הרוחני, הם צריכים עמל מחשבתי גדול לכונן איזה ציור הגון, ואחר כך יהיה גם כן רק מוכני, ואור חסד עליון לא יוכר בו, כי חסד ד' הוא ליודעיו וצדקתו לישרי לב.

ז. אוה"ק א' חכמת הקודש קלד' - אורו של משיח הוא מנהיר את כל העולם, מהפך את כל ההויה לזוהר תורה. והננו נתבעים ממעמקי נשמתנו לחוש את הגודל הזה, גם עכשיו, בהיותו שולח רק קוי אור זעירים. כי הנהורים הקלילים הנם מתמעטים והולכים, גם קודם שנתגלה הריווי הגדול של האור המרומם. ואם נאחז רק במדת האור הגלותית נשאר שוממים. והננו מוכרחים לתפוס מיד את מדת האורה הגדולה, ההולכת וחודרת לנו מאור הגאולה, גם בראשית זעירות הופעתה. ותכונת אורה היא הופעת התורה באור העולם כולו, הופעת הקודש באור כל החול כולו, הופעת הרוחניות המזוככת בתוך כל החמריות, הופעת הנפש בתוך כל הבשר, העלאת ערך כל החיים, הארת אור קדשי קדשים בכל השלבים של המציאות, בכל התנועות של היש. שמים וארץ ירננו לשמו, לחוש את הצדק, ואת התפארת, במלא הודם, בצורתם האידיאלית, במרומי הרום, גם בתחתית כל שפל. להאזין לשיח שרפי קודש מכל הגה וזמזום, למצוא אור רוח הקודש מכל רעיון וחפץ, גדלו לד' אתי ונרוממה שמו יחדו.

ח. עטרת מרדכי חנוכה סג' משם פע"ח – עיקר כונת נר חנוכה, הוא להוריד הארה למטה באלו הימים.. ואין האור הזה יכול להמשך אליה אלא זמן מועט, לכן גם מצות ההדלקה אינה אלא זמן מועט, וזהו עד שתכלה רגל מן השוק.

ט. מאמרי הראי"ה 152 - ..עמוק בלב, שוכן אור הנשמה הישראלית.. שדוגמתו בתוך הכלל הוא הכהן הגדול הנכנס לפני ולפנים.. אותו הפך הקטן שמונח בחותמו של כהן גדול לא יכלו היונים לטמאות. כל כח וזרוע לא יוכל לעקור מכלל ישראל קשורם הפנימי העמוק עם ד' אלקי ישראל. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה.. אמנם הפך כאשר נשאר בקטנותו, כאשר האמונה תהיה גנוזה רק בלב, ולא תראה את כחה על החיים בפועל, במה זה תוכל עמוד? וכיון שהחיים בפועל כבר לקחו להם דרך אחרת, שלא על פי היסוד של האמונה הפנימית, הלא תוכל חלילה שארית הפליטה להכבות.. אך הנה תגלה יד ד' ע"י עלילותיו עם עם זו בחר לו, והניצוץ הקטן יתלהב, ויעקור משרש את כל ארחות החיים הזרים ואת כל הדעות ההפכיות, אשר נערמו עליו חמרים חמרים, ויתפשט על כל ארחות החיים להשיב לבן של ישראל לאביהם שבשמים, עד שיספיקו כחות החיים המעשיים שהם כבר הולכים לדרך התורה והמצוה, להחיות את ישראל ולהאיר אורם, עד עבור כל הזמן ההוא ועד בוא התקופה החדשה של אור חדש על ציון, עד בוא שנת גאולה ויום רצון לד'. ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב.
עוד בנושא מקץ
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il