ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה תפילת העמידה

מי שנפלה כיפתו באמצע תפילת העמידה

הרב עזריה אריאלכ"ג תמוז תשע"ז
592
שאלה
מלימודי ברמב"ם בהלכות תפילה הסקתי שמי שנפלה כיפתו מראשו באמצע התפילה אינו צריך להרים אותה ועדיף שימשיך להתפלל, והתעורר על זה ויכוח גדול בכולל שלנו. האם זה נכון?
תשובה
לשואל, שלום וברכה! מבחינה עקרונית יש היגיון בדבריך, אבל למעשה מסתבר שצריך להפסיק ולחבוש כיפה, או לפחות לכסות את ראשו בידו, משני טעמים: א. יש להניח שלכל אדם סביר התפילה בלי כיפה מעוררת תחושה מוזרה וטרדת נפש גדולה, ולכן יש ללכת ולהרים את הכיפה כדי להתפלל בכוונה. ב. גם אם בימי קדם הכיפה נחשבה כתוספת כבוד, ולכן היא הייתה רק דבר שלכתחילה וחסרונה לא היה מעכב, בימינו תפילה בלי כיפה נחשבת כביזיון. אכן, הרמב"ם מזכיר את כיסוי הראש בין הדברים שאינם מעכבים (הל' תפילה פ"ה ה"ה, וראה שם הל' א). מכל מקום, אינני רואה הוכחה ממנו שהדין לכתחילה לחבוש כיפה בתפילה פחות חשוב מאשר הדין שלא לצעוד בתפילה. אמנם כתב (פ"ו ה"ט) שאין להפסיק בתפילה אלא מפני סכנת נפשות, אבל כלל זה אינו מוחלט: הרי שם פ"ד ה"ט הורה ללכת כמה צעדים אם מישהו מגלה תוך כדי התפילה שיש צואה כנגדו. אמנם מקרה זה הוא דבר המעכב, ואינו דומה לנדון שלנו, ומכל מקום מתברר שההוראה שלא להפסיק בשום אופן פירושה: כאשר אין משהו שפוגם בתפילה עצמה. אבל אם מתברר לאדם שהוא לבוש בצורה מבזה, יתכן שגם הרמב"ם מודה שצריך להפסיק באמצע וללכת לחבוש כיפה. אולם מדברי הגר"א (או"ח סי' ח ס"ב) מבואר שאפילו בתפילה כיסוי הראש הוא חומרא, וכך עולה מהמנהג המקובל שנשים רווקות מתפללות ללא כיסוי ראש. ולפי זה מסתבר שבאופן עקרוני ההלכה של כיסוי הראש פחות חמורה מההלכה שלא להפסיק בתפילה. וכך משמע בהליכות שלמה (תפילה, עמ' יט), שכתב: "פשוט דאם נפל כיסוי הראש באמצע תפילת שמונה עשרה ודאי מותר להחזירו, שהרי מפריעו מכוונתו, וכדשרי להרים סידור שנפל וכדומה מהאי טעמא". לא כתב שחובה להחזיר את כיסוי הראש, אלא רק שמותר, ובהנחה שחסרונו מפריע לכוונה. אמנם יש שפסקו שחבישת הכיפה היא חובה גמורה, ולכן חובה להפסיק בתפילה כדי לכסות ראשו (שו"ת נצח יוסף ח"א סי' ג). לדעת האגרות משה (או"ח ח"ד סי' מ אות יד) המתפלל ללא כיפה יתכן שאפילו בדיעבד לא יצא ידי חובה, מפני שאלו חוקות הגויים, אך רבים חלקו עליו (עיין בהליכות שלמה הנ"ל וביביע אומר ח"ט או"ח סי' א אות ו). ודעת הרב אלישיב זצ"ל (אבני ישפה, הל' תפילה, עמ' לט) כפי שכתבתי לעיל, שמכיוון שבימינו תפילה ללא כיפה נחשבת כביזיון יש לפחות לכסות את ראשו בידו. אמנם כיסוי הראש ביד האדם אינו נחשב כיסוי ממש, כידוע (שו"ע סי' צא ס"ד), אבל לעניין השאלה האם תפילה באופן זה היא רק חוסר כבוד או ביזוי יש לומר שכאשר האדם מניח את כף ידו על ראשו אין בזה ביזוי.
עוד בנושא תפילת העמידה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il