שאל את הרב

  • הלכה
  • כיפה

לזרוק כיפה לפח ולכבס טלית במכונה

undefined

הרב עזריה אריאל

י"א מרחשון תשע"ט
שאלה
שלום.כיפה שהתבלתה מותר לזרוק לפח?ואם לא לפח מה אפשר לעשות איתה?שאלה שניה טלית שהתלכלכה מותר לכבס במכונה?
תשובה
לשואלת, שלום וברכה! מותר לזרוק כיפה לפח. מותר לכבס טלית במכונת כביסה, אך מומלץ לעטוף לפני כן את החוטים בשקית עם גומי כדי שלא יקרעו. מותר לכבס את הטלית, אפילו טלית גדולה המיועדת לתפילה, גם עם בגדי חול, אבל יש להמנע מלכבס אותה עם בגדים מלוכלכים בלכלוך גס. הרחבה: לגבי הכיפה, ברור שאיננה "תשמיש קדושה", שהרי אין עליה שם ה', ולכן אינה טעונה גניזה. היא גם לא נחשבת כ"תשמיש מצווה" שלפי הרמ"א (או"ח סי' כא ס"א) אסור לבזותו בהשלכה לאשפה, כמו לולב, מפני שאין זה חפץ של מצווה, אלא זהו דין שהראש לא יהיה מגולה. וכך כתב בספר 'גנזי הקודש' פרק כ סעיף ח. לגבי הטלית, היא אכן "תשמיש מצווה" שאין לנהוג בו בביזיון. לגבי כיבוסה עם בגדים אחרים, בספר 'גנזי הקודש' פרק יז סעיף ח כתב בשם הרב אלישיב זצ"ל שנוהגים להקל בזה, וציין מאידך לכף החיים סי' קנד ס"ק כט שכתב שאין לכבס טליתות עם בגדים אחרים של חול. לענ"ד הדברים לא מדויקים. בכף החיים שם הביא את לשון ה'שיירי כנסת הגדולה' (הגהות טור או"ח סי' קנד) שכתב: "אסור לכבס מטפחות של ס"ת במי רגלים מפני הכבוד. ספר המפה. ונ"ל דיש ליזהר לכבסן על ידי גויה מכל שכן דטליתות, וכן המנהג שלא לכבסן על ידי גויה ושלא לכבסן עם דברים אחרים של חול, אלא לכבסן בפני עצמם על ידי ישראלית". פירוש: לגבי טליתות יש שאסרו לתת אותם לכביסה אצל גוי (עיין רמ"א סי' כא ס"ג ובשיירי כנסת הגדולה שם, אך בימינו נהגו להקל בזה, כמבואר במשנה ברורה ס"ק יז), והשיירי כנסת הגדולה כותב שקל וחומר שאסור לעשות כך במטפחות של ספר תורה, שקדושתם חמורה יותר. ומה שכתב אחר כך: "וכן המנהג שלא לכבסן על ידי גויה ושלא לכבסן עם דברים אחרים של חול" מתייחס למטפחות של ספר תורה, שהוא הנושא במשפט זה ובסימן זה, ולא לטליתות (וכך הובאו דבריו באליה רבה שם סק"ו ובסולת בלולה שם סק"ב, שציין להם בכף החיים). ובסימן כא, שם נדונו הלכות כבוד הטלית, הזכיר השיירי כנה"ג את המנהג שלא לכבס ע"י גוי, ולא הזכיר איסור לכבס עם דברים אחרים של חול. עם זאת, בשו"ת אז נדברו (ח"ח סי' נ) כתב שאין לכבס טלית עם "בגדי קטנים", וכנראה כוונתו לחיתולים מלוכלכים וכדומה, שיש בהם צואה ומי רגליים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il