שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • נגיעה

שמירת נגיעה ממבוגרים בעלי צרכים מיוחדים

undefined

הרב חיים שריבר

י"ח תמוז תשע"ט
שאלה
שלום הרב! בתור בת שירות במקום עם חניכים מבוגרים בעלי צרכים מיוחדים ברמה קשה.. מה ההלכה לגבי שמירת נגיעה? מה מותר ואיפה צריך לשים את הגבול
תשובה
הקדמה לתשובה: לשאלות מעין אלו, בהם אנו נפגשים עם התנגשות בין ערכים יש לגשת בכובד ראש ובאחריות רבה. מצד אחד עומדים בפנינו חומרתם של איסורי עריות וקדושתו של עם ישראל, המחייבים להתרחק מכל נדנוד קל של דבר אסור כפי במדריכה אותנו תורתינו הקדושה וכפי שמורים לנו חז"ל, "הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו". עלינו להתרחק אף ממצבים שמוגדרים כדומים לדברים מכוערים. מן הצד השני עומדת החשיבות הגדולה לאפשר גם לבעלי צרכים מיוחדים לחיות כשאר בני האדם כחלק מן החברה באופן שלא ירגישו בלתי רצויים. אין לנו גמילות חסד גדולה מזו כלפי אותם אנשים וכלפי החברה עצמה, ההשתלבות של בעלי צרכים מיוחדים בחברה תביא ברכה לחברה ולהם. בעלי הצרכים המיוחדים מקבלים במישור הרגשי תחושה שיש בידם את היכולת להיות כמו כולם, האפשרות שהם מקבלים להיות כחלק מהחברה מחזקת את רוחם, ונותנת להם כוחות לעשייה, שמחה והתקדמות. החברה מרוויחה מבט רחב יותר על החיים, שהמטרה העיקרית בהם איננה רק השגיות והצלחה אלא חיי חברה מתוקנים המשלבים כבוד ואכפתיות, תשומת לב ורגישות כלפי כל הסובבים. מבוגרים אלו, צריכים אמנם הרבה חום ועזרה אבל הם צריכים להינתן על פי ההלכה, איסור נגיעה קיים גם בבעלי צרכים מיוחדים, וגם בכאלה שספק אם מבינים ענין זה השאלה ששאלת היא כללית: מה מוגדרת "בעלי צרכים מיוחדים ברמה קשה"? מה דורשים ממך כחלק מתפקידך? האם ניתן שגבר יעשה זאת במקומך? האם הפעולות הינם קבועות או מזדמנות? אתן מספר עקרונות שמצינו בפוסקים, ובנוסף יש להתייעץ על כל מקרה לגופו: א. לאישה קל יותר לסייע לאיש מאשר שאיש יסייע לאישה (שו"ע סי' קצ"ה סע' ט"ו-י"ז, סי' של"ה סע' י', סי' שנ"ב סע' ג'), ב. לדעת רוב הראשונים, וכן נפסק, קיים איסור דאוריתא בקריבה לעריות (כל אדם זר, איש או אישה, מוגדר כערוה לפי המין השני). רוב הפוסקים נוקטים שרק נגיעה של חיבה אסורה מהתורה ונחלקו אחרונים האם בנגיעה שאיננה של חיבה יש איסור מדרבנן או שהיא מותרת לחלוטין. רובם אוסרים מדרבנן נגיעה שאינה של חיבה. (ש"ך סי' קצ"ה ס"ק כ', שו"ת אגרות משה (אבן העזר חלק ב' סימן י"ד), כסא דוד (לרב החיד"א, דרוש כ"ה לשבת הגדול עמ' תנ"ד), שדי חמד (חלק ז' מערכת חתן וכלה, עמ' 424 אות כ"ו), שו"ת לב חיים (לרבי חיים פלאג'י, חלק ב' סי' ד'), הרב עובדיה יוסף (הליכות עולם חלק ח' עמ' של"א). ג. יש שכתבו להניח בגד על גוף האדם המטופל או כל ידי האדם המטפל, ובגד זה מהווה הפסק. או לחילופין לגעת רק בבגדים של המטופלים ולא בגופם. (פתחי תשובה (יורה דעה סי' קצה ס"ק יז), תשובת הרב יעקב אריאל שליט"א באתר ישיבה) ד. מצינו היתר לאישה לשמש איש חולה חולי מעיים אבל אסרו לאיש לשמש אישה חולה (יורה דעה סי' של"ה סע' י'). הפוסקים הסבירו את החילוק בין איש לאישה: 1. כשהאישה חולה חיישינן שהאיש יבא עליה בעל כרחה אבל כשהאיש חולה לא חיישינן שיבא על האישה הבריאה בעל כרחה, כיון שהיא בריאה והוא חולה יכולה היא שתנצל מידו. (ב"י) 2. יש יותר פריצות וגנאי כשאיש משמש לנקבה בקינוח ודברים כאלו מאשר נקבה המשמשת לאיש כי יצרו של איש גדול משל אשה. (ד"מ). והוסיף הב"ח: שדוקא בחולי מעים כשהאישה מתפנית היא מגלה את המקומות המכוסים מלפניה ומלאחריה ויש חשש שיצרו של האיש יהיה תוקפו לבוא על האשה בעל כרחה בזמן שהיא חולה, אבל כשהאיש חולה אף על גב שגם אצלו יש צורך לגלות את המקומות המכוסים לפניו ולאחריו ויצר האשה יהא תוקפה מכל מקום האישה אינה יכולה לא לכופו ולא לפתותו שיבוא עליה כיון שהוא חולה שהכל ממנו ולא ממנה כן. 3. בחולי מעיים צריך החולה הרבה פעמים לסיוע...לקום לעשות צרכיו ונמצא שיבא האיש המשמש לאשה חולנית כזאת לידי קושי כיון דמתעסק בגופה תמיד מה שאין כן בשאר חולי שאין צריך להקימה ולסעדה כל כך אבל אשה לאיש בכל גווני מותר כי אין כח באיש להתקשות בעת ההיא. (ט"ז) למדנו שיש להקפיד גם מצד המטופל שלא יבוא לידי הרהור או חטא, וכן שהטיפול יהיה בצניעות, ללא עיסוק רב בגופו של המטופל, תוך הימנעות מטיפול במקומות המביאים לדברים לא טובים אצל האיש או האישה. הרב אויערבך זצ"ל (הובאו דבריו בנשמת אברהם סי' של"ה סע' י' אות כ"ה) מציין שכל ההיתר הוא רק בחולה שתש כוחו אבל לא למי שהוא נכה ומשותק בחלקו. כאמור, אלו כללים בענין טיפול בגבר על ידי אישה או להיפך. יש לבחון כל צורך וכל מקרה באופן מיוחד ולתת לו את המענה המתאים. אסיים במספר כללי התנהגות לבת שירות במצבים כגון אלו. א. אין לאפשר לבחורים/גברים בעלי צרכים מיוחדים לגעת נגיעות של חיבה בבת השירות. דבר זה אסור גם להם וגם לבנות. ב. כאשר הדבר נצרך (על פי מה שכתבנו לעייל) חשוב מאוד כי מבחינה רוחנית בת השירות תוציא מדעתה את העובדה שהיא חוטאת במעשיה ובפעולותיה, להפך, עליה לזכור תמיד שהיא עושה מעשה חסד גדול מאוד שמעטים האנשים המסוגלים לכך. ג. על הבת השירות למצוא דרכים המרוממות את צניעותה וקדושתה. על אף שעשתה כהלכה, כדי שענייני הצניעות לא יהיו קלים בעיניה, עליה להגביר את צדדי הקודש על מנת שהאיזון בחייה יישאר בריא וטוב. ניתן להוסיף וללמוד בענייני צניעות (הלכה, ומחשבה) וכן להוסיף הקפדה על התנהגותה בענייני צניעות. בהצלחה רבה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il