שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

דליפה ממרפסת של השכן

undefined

כולל דיינות בית אל

ל תשרי תש"פ
שאלה
לכבוד הרב שליט"א, לדירה שלמעלה ממנו יש מרפסת שהיא מעל לסלון שלנו. כשיש גשם חזק שמצטבר על המרפסת לפני שנכנס לצינור הניקוז של המרפסת, יש דליפה לתוך הסלון. ביקשנו מבעל הדירה שיאטום הבלטות והוא אמר שמכיון שהמים לא באים ממנו אז אנחנו צריכים לחלק ההוצאות. רציתי לשאול הרב שליט"א אם הוא צודק? בכבוד רב,
תשובה
בס"ד שלום וברכה, באופן כללי כדי לענות תשובה ברורה בחושן משפט יש לשמוע את שני הצדדים ולברר את העובדות לאשורם ולכן כדאי ללכת לרב מוסכם או לבי"ד שיברר את הדין. לכן הענה רק לפי הבנתי את המציאות. על העליון לתקן את המרפסת כפי שיבואר בנימוקים. נימוק הדין: בגמ' בבא מציעא (קיז, א) מובא: "הנהו בי תרי דהוו דיירי, חד עילאי וחד תתאי. איפחית מעזיבה. כי משי מיא עילאי - אזלי ומזקי לתתאי. רבי חייא בר אבא אמר: העליון מתקן, ורבי אלעי משום רבי חייא ברבי יוסי אמר: התחתון מתקן..." (הדייר העליון שוטף ידיו והמים נשפכים לתחתון, נחלקו הדעות על מי לתקן) להלכה נפסק כדעת רבי חייא ברבי יוסי (שו"ע חושן משפט סימן קנה, ד): "היו מימי העליון יורדים על התחתון ומזיקין אותו, אם אין שם מעזיבה, בענין שכששופך מימיו מיד יורדים לתחתון ומזיקים אותו, חייב לסלק היזקו. ואם יש מעזיבה שהמים נבלעים בה ואינם יורדים מיד, אלא לאחר מכאן יורדים ומזיקים, אינו חייב לסלק הזיקו". לכאורה מכאן משמע שטענת הדייר העליון נכונה ואפילו אם המים באים ממנו, אך הרמ"א מסייג את הדברים וכותב: "הכל לפי הענין, דאם המים מועטין וכלין לאלתר, אפילו בלא מעזיבה אינו חייב לסלק היזקו. ואם היו מרובים ומזיקים לו תדיר דרך המעזיבה, חייב לסלקו (מרדכי ר' פ"י דב"מ)". לכן כיום שנזילת מים לתוך הדירה היא נזק משמעותי יש לחייב את העליון בתיקון כאשר המים שייכים לו. הרמ"א ממשיך "וכל זה במי תשמיש דבעל עלייה ששופך על העלייה, אבל אם ירדו גשמים על העלייה ויורדין למטה, על הניזק לתקן שלא יוזק (ריב"ש סי' תקי"ז)". מדברי הרמ"א נשמע שאכן יש חילוק בין מי גשמים למים של העליון, אך האחרונים הקשו שיש סתירה בדברי הרמא שבסימן קסד (סעיף א) כתב: "כל צרכי הגג חייב בעל העלייה לתקן". עפ"ז חילק הב"ח (קנה ז): "ומיירי (הריב"ש) במי גשמים שבאו לשם שלא בפשיעת בעל העלייה כגון גשם שוטף אבל אם הוא פושע שלא תיקן הגג על בעל העלייה לתקן כדלקמן בסימן קס"ד סעיף ב'". וכן מוכח מדברי הרשב"א בתשובה (ב קצט) שחייב את בעל הגג לתקן את גגו שעובר דרכו מי גשמים. עיין בפסק דין ביה"ד צפת - https://www.yeshiva.org.il/Psakim/File/1575#ogen3. ויש שכתבו לחייב את העליון רק מכח מנהג המדינה. עיין - https://www.yeshiva.org.il/Psakim/File/2192#ogen4. בברכה, הרב משה מאיר אבינר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il