ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים משלוח מנות ומתנות לאביונים

משלוח מנות על ידי שליח או בעצמי

שאלה
האם יש עדיפות לשלוח מנות ע"י שליח?
תשובה
אם אפשר בקלות לקיים מצוה זו על ידי שליח - יש לעשות כן. אולם אם ידוע שמי ששולחים לו ישמח יותר כשמביאים באופן ישיר - עדיף שהשולח יביא בעצמו. מקורות והרחבה: מלשון הפסוק במגילה "ומשלוח מנות", משמע ע"י שליח. אולם כבר העיר על כך בכה"ח (תרצ"ה סקמ"א) שאין להוכיח מזה, כיון שמצינו בכמה מקומות בתורה שכתוב לשון משלוח שלא ע"י שליח, אלא שאכן אם הדבר אפשרי יעשה כן ע"י שליח (שם). וכבר קדמו באשל אברהם (בוטשאטש שם ג') שאין להוכיח מלשון הפסוק, כיון שמה שכתוב במגילה "משלוח", אין הכוונה אלא לאפוקי במצוה זו אין את הדין של "מצוה בו יותר מבשלוחו", אבל ודאי שיוצאים לכתחילה כאשר המשלח שולח בעצמו. וכן דעת מרן החזו"א (דינים והנהגות כ"א ח'), והגרש"ז אויערבך זצ"ל, אלא שעדיף ע"י שליח, וכך נהג בעצמו ליתן לכל הפחות פעם אחת ע"י שליח, כיון שהחת"ס השיב לחותנו הגרע"א שאין המצוה אלא ליתן בעצמו אלא לשלוח, אין צריך דיני שליחות ממש אבל שיהיה בשליחותו (הליכות שלמה פורים פרק י"ט הערה 44). ובמ"ב (שם סקי"ח) הביא בנידון זה את ספקו של שו"ת בנין ציון (סי' מ"ד) אם הביא בעצמו ולא ע"י שליח אם יוצא ידי חובת משלוח מנות, כיון שכתוב במגילה "ומשלוח', וסיים המ"ב "עיין שם". ולא כתב בעצמו שמסקנת הבנין ציון שאין צריך לדין שליחות דוקא. ונראה שדעת המ"ב לחוש לספק, ולשלוח דוקא ע"י שליח. אולם אין הדבר מוכרח. ולמעשה נראה מדעת רוב הפוסקים שאין צורך לתת דוקא ע"י שליח, אלא שעדיף לעשות כן לכתחילה (מסקנת הבנין ציון שם, והפוסקים הנ"ל). באחרונים נקטו כמה טעמים להעדיף לשלוח ע"י שליח, יש שציינו שבכך מראה על חשיבות, ויש שכתבו משום שיש בכך יותר פרסום הנס (מקור חיים שם ג'). אולם הגרש"ז אויערבך (שם) תמה על עצם ספקו של הבנין ציון, "דמנלן לדרוש דרשות מעצמנו..". והוסיף שאדרבא כיון שעיקר טעם המצוה הוא להרבות באהבה ורעות, יש צד שעדיף לתת בעצמו. ולכן נראה שיש עדיפות לתת ע"י שליח, אולם ודאי שאדם יוצא ידי חובת משלוח מנות אם הוא שולח בעצמו, וכל שכן שישלח בעצמו אם הוא יודע שבכך זה ישמח את החבר יותר. בברכת פורים מאיר ושמח,
עוד בנושא משלוח מנות ומתנות לאביונים

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il