שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שימוש בפלטה

האם מותר לכסות את החמין שעל הפלטה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ תמוז תש"פ
שאלה
שלום הרב.. האם מותר לעטוף את הסיר של החמין שנמצא על הפלטה ע"י שמיכה או שיש בזה איסור הטמנה?
תשובה
שלום וברכה. בני אשכנז נהגו להקל בדבר כרבנו הרמ"א, כל עוד אין הכיסוי מכסה את הסיר מכל הצדדים. ובני ספרד, יש הנוהגים כרמ"א, ויש נוהגים שניתן לכסות לגמרי את כל הצדדים בערב שבת, ובשבת עצמה מקילים לכסות את הסיר רק מלמעלה, ויש הנוהגים שלא לכסות כלל את הקדירה, וכך פסק מרן החזון איש. מקורות והרחבה: בנידון השאלה, אף שמדובר בשמיכה שאינה מוסיפה הבל, מכל מקום כיון שהיא מונחת ע"ג פלטה, הרי מתווסף ע"י חום בסיר. והנה נחלקו הראשונים (שבת מז:) האם מותר להשהות קדירה, במקרה שהקדירה טמונה בדבר שאינו מוסיף הבל ע"ג כירה עם גחלים, ואין מגע בגחלים. דעת רבנו יונה והרשב"א (שם), שאף שמדובר בדבר שאינו מוסיף הבל, מכל מקום כיון שהגחלים בכירה הופכים את ההטמנה לדבר המוסיף הבל, הדבר אסור. ודעת הרמב"ן והר"ן (שם) שמותר, כיוון שהשהה בהיתר, והטמין בהיתר בדבר שאינו מוסיף הבל. מרן השו"ע (רנ"ז א') פסק כדעת רבנו יונה, וז"ל: "אע"פ שמותר להשהות קדירה ע"ג כירה שיש בה גחלים ע"פ הדרכים שנתבארו בסי' רנ"ג אם הוא מכוסה בבגדים, אע"פ שהבגדים אינם מוסיפים הבל מחמת עצמן, מכל מקום מחמת אש שתחתיהם מוסיף הבל ואסור". והביא הבה"ל (ד"ה נוגעים) מחלוקת בהבנת דברי הרמ"א, אם הוא מודה בזה לדעת המחבר או לא, שדעת המג"א להתיר כיון שהרמ"א בסימן רנ"ג כתב שהטמנה במקצת אינה הטמנה, ודעת הא"ר שהרמ"א מודה למחבר בזה. ובמ"ב (שם סקמ"א): "ואין שולי הקדירה וכו' - המחבר אזיל לשיטתו בסימן רנ"ג סוף ס"א אבל לדעת הרמ"א שם בהג"ה אפילו שולי הקדירה נוגעין בגחלים ג"כ שרי כיון שהקדירה מגולה למעלה ואין טמון בבגדים", ומשמע שהסיק בדעת הרמ"א להתיר. כמו כן יש מחלוקת בדברי המחבר כמבואר במ"ב (שם סקל"ז) ובשו"ת יביע אומר (ח"ו ל"ג) בהרחבה, אם לדעתו צריך גם נגיעה בגחלים וגם שהבגדים יגעו בקדירה כדי לאסור, או שמספיק דבר אחג. למעשה רוב הפוס' מחמירים בדבר, ולכן אם איסור הטמנה מע"ש אסור לדעת השו"ע גם באופן שהבגדים נוגעים רק בקדירה ואין הקדירה נוגעת בגחלים, מובן שאנו צריכים להתייחס בשאלה לגדרי הטמנה שנחלקו בה הפוסקים, כאמור לעיל. בנוסף יש להעיר שמדברי הרמ"א בסימן רנ"ג א' משמע שפסק כרש"י הסובר שדין שהייה כדין הטמנה אף אם אינו לגמרי כרש"י (אכן תוס' שבת לו: והר"ן ורוב הראשונים חולקים, ועי' ב"י רנ"ג ד"ה ומ"ש רבנו לחלק בין שהייה להטמנה). גם מדברי הב"י והדרכ"מ (רנ"ג ס"ק ב וג) בדעת האו"ז המתיר להשהות ע"ג גחלים אם הוא סובר כרש"י, משמע שנחלקו האם שהיה כהטמנה לעניין זה. אף שבאופן פשוט פלטה אינה מוגדרת כגחלים, מכל מקום זה נכון לעניין ההבנה הפשוטה של הטמנה, אך לעניין לתת כח לדבר שמוסיף הבל, ולהיות אסור מע"ש זה ודאי שייך, ולכן אף למי שאינה מחשיבה כגחלים לכאורה יש לדון אם יהיה מותר לכסות בבגדים (וכך הבינו פוסקי זממנו וזה פשוט ע"פ יסוד המח' הראשונים בפרק כירה). ולהבנת העניין, הנה נחלקו הב"י והדרכ"מ בסי' רנ"ג (סע' א'), בהגדרה של הטמנה האסורה, שלדעת מרן השו"ע (שם) כל הנחה ע"ג גחלים נחשבת להטמנה, כיון ששולי הקדירה נוגעים בגחלים. ודעת הרמ"א, שהטמנה במקצת "לאו שמיה הטמנה", וז"ל: וי"א דאפילו אם הקדירה עומדת ע"ג האש ממש, כל זמן שהיא מגולה למעלה לא מקרי הטמנה ושרי. וכן המנהג. רק שנזהרים לנתקן קצת קודם השבת מן האש כדי שיוכל ישראל להסירו משם". ולפי האמור, לדעת המחבר יש איסור לכסות בשמיכה את הסיר העומד ע"ג הפלטה, ובכל צד שמניחים את השמיכה, נחשב הדבר להטמנה בדבר המוסיף הבל, ואסור אפילו מערב שבת. וכן דעת החזו"א (או"ח סי' ל"ז סקי"ט, שונה הלכות סכ"א), וכתב בשו"ת אז נדברו (ח"ב סי' כ"ז) שראוי לכל ירא שמיים להחמיר בזה, וכן פסק במנוחת אהבה (ח"א פ"ג). אולם בספר המנהגים נתיבי עם (ח"א סי' רנ"ג עמ' ק"מ) כתב שמנהג הספרדים בזה כרמב"ן, ונהגו כן עוד לפני פסק מרן השו"ע מפני עונג שבת, וכן כתב להקל בזה בשו"ת שמש ומגן (ח"ג או"ח נ'), וראה בשו"ת יבי"א (ח"ו ל"ג) שכתב כן, והוסיף שכל שכן שיש להקל בזה בפלטה חשמלית, כיון שאין חשש חיתוי וכו' וסיים שם שהמנהג להקל בזה לעטוף לפני שבת, ויש להם על מה שיסמוכו. וכן כתב באור לציון (ח"ב י"ז י'), ולכן כל שיש רווח בין מקור החום לסיר אין זה נחשב כטומן בדבר שמוסיף הבל, וכיון שיש רווח בפלטה עצמה, לכן יש להתיר. וראה באורל"צ (שם) שכתב בדעת המחבר, שאין לתפוס את שתי החומרות גם יחד, ולכן אפשר להקל, וגם הביא בשם ספר ארץ חיים (סתהון) שמנהג הספרדים להקל בדבר. אלא שכתב שטוב שלא לכסות את הסיר לגמרי, כדעת הרמ"א כמו שיבואר. וחתם את דבריו, שטוב לכתחילה שלא לכסות כלל את הסיר בכיסוי כלשהו, עיין שם. ומנהג בני אשכנז שאם השמיכה אינה עוטפת את הסיר מכל הצדדים אין בכך איסור ומותר לעשות כן אפילו בשבת עצמה. וזהו כדעת רבנו הרמ"א, שאע"פ שאוסר כדעת המחבר בקדירה המוטמנת בדבר שאינו מוסיף הבל ע"ג דבר המוסיף הבל, שנחשב הכיסוי כדבר המוסיף הבל. מכל מקום הרי פסק ביחס להטמנה, שכל עוד השמיכה אינה עוטפת את הסיר מכל הצדדים, אין בכך הטמנה (ראה שש"כ פרק א' ע"ו ע"ז, ובהערה רל"ג כתב בשם הגרשז"א זצ"ל, שאם בגובה של דפנות הקדירה מגולה חלק ממנה ברוב היקפה, אין זה נחשב הטמנה, ובלבד שהחלק הגלוי יהיה ניכר לכל אדם ולא רק במקום אחד). בברכת השבת,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il