שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • פדיון הבן

חישוב תאריך פדיון הבן

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ז טבת תשפ"א
שאלה
היי איך אני יודעת מתי יום הפדיון? ילדתי ב11.12.20 תאריך עברי כ״ה בכסלו בשעה 10:37 בבוקר. באיזה יום אנחנו צריכים לעשות את הפדיון?
תשובה
שלום וברכה. פדיון הבן נערך לאחר שלושים יום מהלידה (זה יוצא תמיד ארבע שבועות ויומיים לאחר שנולד). לכן הפדיון של הבן יצא ב"ה בתאריך כ"ו טבת. מנהג בני אשכנז לעשות את הפדיון ביום (יום ראשון כ"ו טבת), ובני ספרד נוהגים לעשותו כבר מהלילה (מוצאי שבת). מקורות: כתוב בחומש במדבר (י"ח ל"ז) ביחס לפדיון בכור: "ופדוייו מבן חודש תפדה", ובגמ' (בכורות מט.) למדו חז"ל שמדובר בבן שכבר עברו עליו שלושים יום, והפדיון צריך להיעשות לאחר השלושים. וכן פסק מרן השו"ע (יו"ד ש"ה י"א): "אין הבכור ראוי לפדיון עד שיעברו עליו שלושים יום, ואחר שלושים יפדנו מיד, שלא ישהה המצווה". ומבואר בראשונים (שם) שאין להשהות את המצוה כפי שנאמר "ושמרתם את המִצְוֹת" ודרשו חז"ל אם באה מצווה לידך, אל תחמיצנה. מעיקר הדין ניתן לעשות את פדיון הבן כבר בלילה כלומר במוצאי השלושים וכן משמע מדברי רש"י (קדושין כט.) ביחס לדברי הגמ' שמצות פדיון הבן אינה מוטלת על האישה, משום שנאמר "כל בכור בניך תפדה" (שמות י"ג), ולא אמרו שמצוות הפדיון היא מצות עשה שהזמן גרמא משום שאינה נוהגת בלילה (וראה גם תוס' ד"ה אותו), וכן כתב הש"ך (שם סקי"ב). למעשה כתב זקני הש"ך (שם) שנוהגים לפדות ביום (וכן כתבו המהרש"ם ח"ב מ"ג, והקצושו"ע קס"ד ג'). והטעם לכך, כתב בשו"ת משיב דבר (סי' פ"ה) משום שיש בזה פירסום, ויש שכתבו שכיון שיציאת מצרים היא מעין הפדיון הבן של כלל ישראל וכידוע שהיציאה הייתה ביום, לכן יש לעשות גם את הפדיון ביום (הגר"ח פלאג'י הובא בשו"ת יבי"א ח"ה יו"ד כ"ה). ובשו"ת אמרי יושר (ח"ב סי' קל"ב) כתב שמה שנוהגים אף לאחר את הפדיון ביום סמוך לערב, משום שלעיתים יזדמן שבבוקר יום ל"א לא עברו עדיין שלושים יום של חודש לבנה (כ"ט יום וי"ב שעות ותשצ"ג חלקים). אולם בשו"ת יבי"א (שם) כתב שלדעת מרן השו"ע חיוב הפדיון חל בליל ל"א אפילו לא עבר כ"ט יום וי"ב שעות ותשצ"ג חלקים מהלידה, ורוצים להחמיר ולחוש לפוסקים הנ"ל, אין מזניחין אותן. וכתב שפשט המנהג לערוך את הפדיון בלילה, ולא חששו למה שכתב הש"ך. וכך המנהג הרווח ברוב קהילות הספרדים, אולם מנהג בני אשכנז כפי שכתב הש"ך, לעשות את הפדיון ביום. תזכו לגדלו ב"ה לתורה לחופה ומעשים טובים. בברכת מזל טוב,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il