שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • המקדש והקרבנות

מי צריך שיבנה בית המקדש?

undefined

הרב דוד חי הכהן

ה אלול תשס"ג
שאלה
מאין יודע הרב איך יהיה בית המקדש? המקדש הראשון לא נבנה לפי המידות של המשכן. מקדש שני לא נבנה כדוגמת הראשון, וצורת המקדש שראה יחזקאל בנבואתו אינו מתאים לשניהם. חכמים (ולכן נקראו כך) פתרו הבעיה ע"י שכתבו שבית המקדש השלישי ירד באש מן השמים, ואז אין צורך להתוכח עליו. ועוד, הוא יהיה ספרדי או אשכנזי? ובכלל, למה לרצות בו בכלל? האם הרב מתאר לעצמו שעומד הרב שאר ישוב על גבי המזבח, זורק דם על קרנות המזבח, אח"כ על תנוך אוזנו הימנית ועל בהן רגלו הימנית? בשביל מה אנחנו צריכים את זה?
תשובה
בגמרא במסכת סוכה בפרק החליל נזכר שבנו מעקה מיוחד מעץ לצורך שמחת בית השואבה, והגמרא שואלת איך הוסיפו והרי אסור לשנות מבנין המקדש. הגמרא עונה שמצאו לכך יסוד בדברי הנביאים. ומכאן שאסור לעשות שום שינוי בלי הדרכה של נבואה, וכל השינויים שהיו בין בית ראשון למשכן ובין בית שני לראשון נעשו על פי נביאים ברוח הקודש. וכך מובא ברמב"ם בהלכות בית הבחירה. אין זה קשור לדברי חז"ל על מקדש שלישי שירד באש מן השמים שאת זה נדע בזמנו למה הכוונה, האם הדברים כפשוטם או לא. ובכל אופן על פי דברי הרמב"ם שכתב על בנין המקדש נראה שאין שום שינוי במצוה. מה ששאלת אם הוא יהיה ספרדי או אשכנזי אלו מושגים שנגזרו מן הגלות, כאשר עם ישראל נתחלק בארצות העולם לאשכנזים וספרדים, וכל קהילה הלכה על פי רבניה במקומה. וכאשר נזכה לבית דין הגדול של הסנהדרין יהיה פסק אחד והלכה אחת ולא ישארו עוד המושגים הללו. ובענין רצוננו במקדש, התורה אמרה שעל ידי בנין המקדש שורה שכינה ורוח הקודש בישראל ועם ישראל עולה במדרגתו הרוחנית לאין שיעור על מצבו העכשווי, השראת שכינה בעולם דומה לנתינת הנשמה בגוף האדם כששם שאיננו שואלים מדוע חשוב שיש נשמה באדם והרי מספיק לו הגוף החי כגוף הפיל או הסוס וכדומה, ואנו יודעים שנתינת הנשמה מעלה את האדם מדרגת הבהמה לדרגת האדם, כך בנין המקדש והשראת השכינה בתוכו תשנה את מדרגתם של ישראל לא פחות מההבדל בין הראיה הבהמית המצומצמת לראיה האנושית הרחבה. ומה שאתה שואל על זריקת הדם על קרנות המזבח האם שאלת את עצמך מדוע אדם עם שכל ורגש זקוק לקיבה, מעיים וכבד, אכילה ושתיה ונקבים להוצאת הפסולת, האם אין זו ירידה לאדם שהוא זקוק לצרכים וכדומה?! האם לדעתך היה עדיף שיהיה אדם בלי לב וריאות קיבה ומעיים, ורק עם מוח שרירים וכדומה?! אם היית מבין את הדבר הפשוט שמצוות התורה הם מצוות בורא עולם אין סופי שחכמתו איננה מושגת לנו היתה יודע שלשאול על מעשיו זה פחות הגיוני מילד קטן שנכנס בחדר טיפול של רופא מנתח ומייעץ לו עצות או שואל שאלות על מעשיו מתוך התרסה. אין הבעיה במקדש, השאלה אם ברור לנו שמצוות התורה הם מאת בורא העולם או לא! אם זה לא ברור, אז אין כאן שאלה על המקדש. השאלה היא עלינו מדוע איננו רואים את ההשגחה הנפלאה שהשגיח הבורא על ישראל בזכות שמירת התורה למרות כל הקשיים הגדולים וחוסר ההבנה של כל ההיסטוריונים וכל החושבים בעולם איך הצליח לשרוד עם ישראל. אקווה שהדברים ידברו גם אל הלב ולא רק אל השכל שאולי מושפע מהתרסות של שוניאינו המבקשים לפגוע בציפור הנפש של האומה. לפני מאה חמישים שנה היה יהודי בגרמניה ששאל למה צריך להתפלל עוד בעברית, הרי העברית היא שפה מתה?! ולמה צריך להתפלל לחזרה לארץ ישראל הרי אין בזה שום תקווה?! ימים הוכיחו שהשפה העברית וארץ ישראל חזרו למציאות למרות כל מנבאי השחורות, ואנו מאמינים באמונה שלמה שעוד נשוב לסנהדרין, לנבואה, לבית המקדש ולתשובה שלמה של כל עם ישראל ללא יוצא מן הכלל אל כל התורה כולה. עוד בנושא זה מאת הרב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il