ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

ברכות - דף טז ;">

דף הבית ראשי בית מדרש גמרא ברכות Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (14 ד') הורד mp3
שלח לחבר

כט' אב התשע"ב

ברכות - דף טז

הדף היומי הקצרנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
יוסף בן שמחה

(טו: שליש תחתון – טז: שליש תחתון)

חלק א – המשך המשנה

א. קרא ולא דקדק באותיותיה

A. ר' יוסי – יצא, ר"י – לא יצא.
ר' טבי ר' יאשיה – הלכה להקל.

[אגב, עוד מימרות שלו:
1. הקש בין שאול לרחם, שגם השאול מוציא, ובקולי קולות.
2. ר' יאשיה - וכתבתםכולל הציווי עצמו.

מקשה רבא – למה צריך לזה פסוק?
הרי גם ר"י בסוטה, לא למד שלא כותב את הציווי מזה שלא כתוב שם "וכתבתם",
אלא מהמיעוט "וכתב את האלות האלה", ואצלנו אין מיעוט.
תשובה – כי היה מקום ללמוד משם לק"ש, לכן צריך לימוד אצלנו.

B. תני רב עובדיה - ולמדתם – שיתן רווח בין הדבקים (רבא – בכל לבבך).

C. רבי חמא בר' חנינא – המדקדק – מצננים לו גיהנום.

[ואגב, עוד מימרא שלו – היקש בין נחלים (שמטהרי) לאהלים (של תורה, שמעלין לכף זכות)].

ב. הקורא למפרע לא יצא

ג. קרא וטעה – יחזור למקום שטעה

תנא לפני רי"ח – אם אינו יודע להיכן טעה – יחזור לראש (ראש הפרק, פרק ראשון, וכתבתם ראשון).

רי"ח – אם המשיך "למען ירבו" – ימשיך.


חלק ב – כוונה בק"ש (משנה)

ראינו ביג: שיש צורך בכוונת המילים בק"ש (וכאן נלמד שגם בתפילה). כעת נלמד על השלכות מעשיות לכך).

א. על העץ
A. משנה וברייתא:
בתפילה – לבעה"ב אסור בכל מקרה,

לאומנים (פחות מפחדים + על חשבון בעה"ב) – רק בזית ותאנה.

בק"ש לאומנים מותר (ולבעה"ב?).

מקשה מרי בן בת שמואל – והרי ק"ש צריכה כוונה?
תשובה על פי רב ששת – הכוונה שמספיקים לעבוד.

(והרי ב"ה – עוסקין במלאכתן וקורין? תשובה – הכוונה לחלק בו לא צריך לכוון (תלוי בדעות בדף יג:)).

B. אגב, הדאגה לזמנו של בעה"ב
1. תפילה
– ברייתא א – שמונה עשרה, ברייתא ב – מעין 18 (הביננו)?

תשובות:

  1. הברייתא השנייה כר' יהושע (כח:) שתמיד מותר מעין 18.

דחייה – אז למה מדובר בפועלים?

  1. בעושים בשכרן – מעין 18, בעושים בסעודתן – 18 (וכן בברייתא).

2. ברכות על האכילה
ברייתא א – הכל כרגיל,
ברייתא ב – בעושין בסעודתן או שבעה"ב אוכל אתם – כרגיל,
בעושין בשכרן - לפני לא, אחרי – משלבים את ברכות 2-3 ביחד.

ב. חתן פטור מק"ש עד מוצ"ש

A. מקור הפטור (כמו לעיל יא.) –

בשבתך בביתך – בשבת שלך, פרט לעוסק במצווה

ובלכתך בדרך – בלכת שלך, פרט לחתן (טרדה, גם ללא עיסוק).

B. פטור חתן – טרוד + מצווה.
ולכן -
כונס אלמנה חייב (אינו טרוד),
טבעה ספינתו חייב וכן (רב) אבל חייב בתפילין (אינה טרדה של מצווה).

C. ר"ג בכל זאת קרא – "איני שומע לכם לבטל הימני מלכות שמים אפילו שעה אחת".
[במשנה בעמוד ב – האם אחרים מותרים לקרוא?
רבנן – כן, רשב"ג – לא כל הרוצה ליטול את השם יטול].

אגב זה – עוד דברים בהם שינה ר"ג (משנה עמוד ב)

  1. רחץ לילה ראשון שמתה אשתו, כי היה אסטניס.

הסבר – יש מחלוקת בזבחים אם אנינות הלילה שאחרי המיתה דאורייתא או דרבנן, והוא סבר שדרבנן, ולא גזרו במקום צער.

  1. קיבל תנחומין על עבדו, כי היה עבד כשר.

הרחבה -
ברייתא א – אין: עומדים בשורה, ברכת אבלים, קבלת תנחומין (ומסופר על ר"א שהתחמק מהמנחים, והסביר שזה כמו שמת שורו).
ברייתא ב – אין מספידין אותם. רי"ס – אם כשר אומרים "הוי איש טוב ונאמן ונהנה מיגיעו" (אמרו לו – אם כן מה השארת ליהודים כשרים?).

ברייתא ג – אין קורין לעבדים אבא אמא.
(בתחילת הברייתא – רק עד יעקב ונשיו נקראים אבות ואימהות, משום חשיבותם).

חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב