בית המדרש

  • מדורים
  • קול צופיך - הרב מרדכי אליהו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

חנה בת חיים

"קול צופייך" – גיליון 330

ערב ראש השנה – הכנות

מקצת דיני ההכנות לקראת ערב ראש השנה.

undefined

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל

תשס"ו
3 דק' קריאה
בגדי לבן
לובשים בגדי שבת בראש השנה, ויש נוהגים ללבוש בגדי לבן, להראות שאנו בטוחים בחסד ה' יתברך שמות ויתעלה שיוציא לאור משפטנו. וכשבא השטן ורואה את ישראל לבושים בבגדים לבנים ויפים, הוא אומר בליבו בודאי לעם ישראל יש דרכים מיוחדות אצל הקב"ה, ומיד הוא בורח ולא מקטרג (עיין לכה"ח סי' תקפ"א ס"ק עט, ולמש"ב שם ס"ק כ"ה).

תספורת
יסתפר בערב ראש השנה לכבוד יום טוב. ויזהר להסתפר ולהתגלח קודם חצות היום (שו"ע תקפא סעי' ד'. ובא"ח נצבים ג'). ולמרות שיש מצוה מיוחדת להסתפר בערב ראש השנה, אם יודע שיש תור ארוך אצל הספר, יקדים להסתפר יום או יומיים לפני ר"ה (אחרונים).

טבילה
טוב לאדם שיטבול בערב ראש השנה במקווה, כי הטהרה מועילה לשמיעת תפילתו של אדם.
טובלים חמש טבילות, ומי שאינו זוכר כוונת הטבילות בפרטות, יטבול חמש פעמים ויכוון כמו שכתוב במחזור ('קול יעקב' בעמוד קלד) או בבא"ח בפרשת נצבים, וזה מועיל כמו שאנו אומרים על דעת רשב"י ורבי אלעזר בנו ועל דעת האר"י הקדוש וכדומה.

יש יהודי חשוב שהוציא דף עם כוונות הטבילה שמצופה בניילון קשיח, וחשב שמותר להכניס זאת למקווה, אך יש לדעת שלהרהר במחשבה מותר, אבל להרהר מתוך נייר, אסור. ועל כן יהרהר מחוץ למקווה בעודו מלובש, ואח"כ יכנס ויכין עצמו לטבילה.

ט' קבין לאנוס
מי שאינו יכול לטבול במקווה מטעמי בריאות וכדומה - ישפוך על גופו תשעה קבין מים, שהם כשלש עשרה וחצי ליטר מים ללא הפסקה, ובדיעבד מהני. ויש אומרים שאין צריך בכלי דוקא אלא אפילו עומד תחת המקלחת ויורדים על גופו כשלש עשרה וחצי ליטר מים ללא הפסקה, הרי זה מטהרו.

כדי לדעת אם הוא שופך על עצמו תשעה קבין, יחשב מראש כמה זמן עליו לעמוד מתחת לקילוח המים במקלחת. לצורך כך, יקח דלי או גיגית, ויניחם תחת הקילוח למשך חצי דקה, וימדוד כמה מים נכנסו, ועל פי זה ידע לחשב את הזמן הנדרש כדי שיישפכו עליו שלש עשרה וחצי ליטר של מים.

נטילת ע"ב לאנוס ביותר
ואם גם זה לא יכול לעשות, יעשה נטילת ע"ב, ואופן הנטילה נמצאת במחזור 'קול יעקב' בעמוד קל"ד, וגם בסידור של יום חול תמצא סדר זה בעמוד של"ד. וכל זה רק בדיעבד למי שאינו יכול לטבול במקווה כשרה. עוד יש לדעת שט' קבין ונטילת ע"ב אינה מועילה לטבילת אשה כלל ועיקר, וכמו שכותב הרמב"ם שאפילו אם תשפוך עליה כל מים שבעולם לא עלתה מטומאתה, אלא צריך שכל גופה יהיה טבול בתוך המים במקווה כשר בלבד, ואפילו אם שערה אחת משערות ראשה לא היתה במים, לא עלתה לה טבילה.

אין מים אלא תורה
יש בטבילה במים במקווה כשרה סגולה לטהר את האדם. דורשי רשומות אמרו (ב"ק פ"ב ע"א) "אין מים אלא תורה, שנאמר הוי כל צמא לכו למים". וכשם שאם היתה אפילו שערה אחת מחוץ למים לא עלתה טבילה, כך בלימוד תורה אין מציאות לקבל את השפעת התורה אלא אם כל כולו שקוע בתורה, עד כדי כך שאפילו אם אבר קטן ממנו לא שקוע בתורה, אינו מקבל את טהרת התורה המיוחדת והמזככת.

שלא להכין מיו"ט אחד למשנהו
בראש השנה ישנם שני ימים, ושונים ימים אלו משאר שני ימי יום טוב של שאר החגים, ונחשבים שני ימים אלו ליום אחד ארוך. ומיהו, למרות ששני הימים של ראש השנה נחשבים ליומא אריכתא, יש לדעת שאין יום טוב אחד של ראש השנה מכין ליום טוב השני של ראש השנה ואפילו בארץ ישראל, וצריכים להזהר בהלכה זו מאוד (עיין בסי' תקי"ג בכה"ח ומש"ב שם).

הכנת נרות
יש להכין שתי מערכות של נרות קודם החג, לליל ראשון ולליל שני.
שואל בעל הבא"ח, אם חוזר בליל יו"ט שני מבית הכנסת ורוצה לקדש מוקדם (בחו"ל לא היה חשמל אלא נרות והיו אוכלים על הגג לאור הירח) - האם הוא רשאי להדליק נרות מוקדם, היינו ביום ראשון של ר"ה? וענה, שמותר מכיון שזה נעשה בשביל אכילה של הלילה. אבל תמיד אין מכינים מיו"ט ראשון ליו"ט שני (עיין לבא"ח במדבר ש"ר אות ב').

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il