שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הדלקת נרות

הדלקת נרות חנוכה וערבית מה להקדים?

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ג כסלו תש"פ
שאלה
שבוע טוב לכבוד הרב. איני מקפיד להתפלל ערבית בצאת הכוכבים דוקא, האם אני צריך בחנוכה להקדים להתפלל בצאת הכוכבים ואח"כ להדליק כדי לחוש לפוסקים הסוברים תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם?
תשובה
שבוע טוב. אין צורך להתפלל קודם, תדליק נרות חנוכה בזמן, ואח"כ תתפלל במניינים המאוחרים יותר כרגיל. ואף נכון לעשות כן כדי שלא תפסיד את הזמן העיקרי של הדלקת נרות (חצי שעה). מקורות והרחבה: ז"ל הגמ' בשבת (כא:): "מצותה משתשקע החמה", ונחלקו הראשונים האם הכוונה לתחילת השקיעה שלנו או בתחילת השקיעה השניה של ר"ת או בסוף השקיעה שלנו. למעשה ב' שיטות עיקריות למעשה: א. זמן שקיעת החמה שלנו, כפי שמופיע בלוחות (שעה"כ, גר"א). ב. סוף שקיעה, כלומר צאת הכוכבים (שו"ע, בא"ח). עם זאת כולם מסכימים שעיקר מצות הדלקת נרות חנוכה, בתחילת הלילה, מאידך בתפילת ערבית אין חילוק בזה. מרן השו"ע (תרע"א) לא התייחס לנידון השאלה, אולם הגאון חיד"א (מחזיק ברכה שם ג'), כתב שלכתחילה יש לחוש להדליק בזמנה לקיים את המצוה כתיקנה. וכתב שהמדליק קודם שילך להתפלל ערבית לא הפסיד, כיון שיש לחוש שיפסיד את זמן ההדלקה שהוא חצי שעה מדינא דגמרא. ובמ"ב (תרע"ב סק"א) ובבה"ל (שם ד"ה לא מאחרים) העלה שלכתחילה ידליק קודם שיתפלל, אף אם רגיל להתפלל בצאה"כ, וכתב כן דוקא למי שמתפלל תמיד בצאת הכוכבים. וכתב המ"ב, שאם לא הספיקו להדליק לפני צאה"כ, יתפללו קודם ואח"כ ידליקו כיון שתדיר ושאינו תדיר תדיר קודם, ועוד שקריאת שמע מהתורה (יש להעיר שדעת הגר"מ אליהו במאמר מרדכי עמ' 456, שגם במציאות זו ידליק ואח"כ יתפלל כיון שאין זמן תפילת ערבית קשור כלל להדלקת נר חנוכה, והביא את המ"ב הנ"ל וכתב שאנו לא נוהגים כן). והוסיף המ"ב (שם) שאפילו מי שנוהג תמיד להתפלל קודם ההדלקה, מכל מקום "מן הנכון שיכינו על פנים השמן בתוך הנרות קדם תפלת ערבית כדי שיהיה מוכן תכף אחר תפילת ערבית להדליק" כדי שלא יעבור זמן ההדלקה העיקרי, שהוא חצי שעה. עיי"ש. ובהלכות בדיקת חמץ, הביא המ"ב (תל"א סק"ח) מחלוקת האם להקדים את הבדיקה לתפילה אף שהיא תדירה או שיש להקדים תפילת ערבית כיון שתדיר ושאינו תדיר תדיר קודם. וכתב בשעה"צ (שם סקי"א) דעביד כמר עביד ודעביר כמר עביד. ובתשובה אחרת כתבנו שלדעת המ"ב שם שמי שרגיל להתפלל במניין יותר מאוחר, אין צורך להתפלל יותר מוקדם כיון שכל הדין של תדיר ושאינו תדיר, זה דוקא שיש התנגשות באותו זמן של ב' מצוות. וכמו שכתב המ"ב לעיל בהלכות חנוכה, וכן העלו בפשטות הגרשז"א (שלמי מועד פרק מ"ז), הגרי"ש אלישיב (פניני חנוכה עמ' קס"ז), והגר"ש וואזנר (קובץ מבית לוי ח"י עמ' א'). ובכה"ח (שם סק"ה)האריך להביא דעות בעניין זה, וסיים שם: "וע"כ נראה דהכל לפי הענין דאם יש חשש שיעבור זמנה אם יתפלל קודם ידליק קודם תפלת ערבית ואם לאו יתפלל קודם משום דתדיר קודם ובפרט בזה"ז שמדליקים בפנים ואין היכר לבני רה"ר כמ"ש בסי' הקודם וא"כ אפי' נתעכב איזה זמן מועט נראה דאין קפידה כ"כ ודוק". ולכן בנידון השאלה, כשיש רגילות להתפלל בזמן מאוחר יותר, אין צורך להקדים להתפלל ואדרבא יקפיד להדליק את הנרות בזמן שלא יפסיד את הזמן העיקרי מדינא דגמרא. כיון שמאד מצוי שעד שמגיעים לבית ומתארגנים הזמן חולף. ואף שכתב כה"ח שכיום שרבים מדליקים בבית ואין היכר לרה"ר ולכן אין קפידא על איחור קטן, זהו דוקא באיחור מועט, אך כשיש חשש לאיחור גדול יותר מכל ודאי שעדיף לכתחילה להדליק בזמן. בברכת חנוכה שמח, ראה בהרחבה דין בדיקת חמץ ותפילת ערבית
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il