שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חתונה ושבע ברכות

כמה צריכים לאכול לחם להצטרף לשבע ברכות

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ד אלול תש"פ
שאלה
כמה אנשים צריכים לאכול לחם כדי לברך שבע ברכות?
תשובה
שלום רב. נחלקו בכך הפוסקים, למעשה צריך שלפחות שבעה מתוך העשרה, יאכלו פת, והשלושה יאכלו כזית משאר מאכלים או ישתו רביעית משקה חוץ ממים. וכן המנהג הרווח. מקורות: מבואר בגמ' (כתובות ח.) ובשו"ע (אהע"ז ס"ד) שאם אין עשרה בני אדם אין מברכין ז' ברכות, אבל מברכין ברכת אשר ברא כשמזמנים בשלשה. וכתב בספר הנפלא ברכת הבית (שער ס"ב סע' י"ט): "ואם היה ז' אוכלי פת וג' אוכלי ירק באופן שמצטרפין לזמן בשם, מברכין ז' ברכות, כן נראה לי". וביאר בשערי בינה (שם ס"ק כ"ב) שכיון שהג' מצטרפין לזימון כיון שאכלו כאחד, הוא הדין לעניין ז' ברכות, דלא תקנו ז' ברכות רק כשמזמנים בשם. והאמת שכבר נחלקו בכך הקדמונים, ובשם הריטב"א ראיתי שכתבו שכיון שסעודה זו אינה תלוי בלחם, לכן ודאי שמספיק רוב. וכן כתב בספר זכור לאברהם (ח"ב רס"ו), שמספיק שהרוב יאכלו פת. והמהרש"ק (האלף לך שלמה סי' צ"ג) ובשו"ת בית הלל (פוסק, אהע"ז סי' ס"ג) הצריכו שלושה בלבד שאכלו לחם, ושבעה שיאכלו שאר דברים. ובספר המעיני הישועה (דף מב) הקל יותר, וכתב שדי בג' שאכלו לחם, והשאר אינם צריכים לאכול כלל. ובספר שובע שמחות (פ"א ו' והערה כ"ו) דן בכך, והעלה כדעת הגאון בעל ברכת הבית, כיון שדבריו נכונים, ושכן הוא מנהג העולם כיום, ואין לשנות מהמנהג, וגם ספק ברכות להקל במחלוקת פוסקים זו, וכן כתב בשו"ת יבי"א (ח"ג אהע"ז סי' י"א סע' י""ב ובהשמטות שם עמ' שנ"א) להצריך ז' שאכלו פת וג' שאכלו כזית משאר מאכלים או ששתו רביעית של משקה חוץ ממים (ראה או"ח סי' רצ"ז ב', ומ"ב שם סקי"ב). בברכת מזל טוב ושנה טובה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il