שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • המקדש והקרבנות

בית המקדש

undefined

הרב רפאל וסרטיל

כ"ו שבט תשע"ג
שאלה
שלום וברכה רציתי בבקשה לדעת שלושה דברים: א, מה תפקידן ההלכתי מעשי של קרנות המזבח? ב. האם היו כמה סוגי קרנות מזבח? ג. מהו עניין הצלת הרוצח של קרנות המזבח? תודה רבה ויישר כח.
תשובה
לשואל שלום, א. תפקידן ההלכתי של קרנות המזבח: מזין עליהן את דם הקרבנות שדמן נזרק מעל חוט הסיקרא. ב. לא ידוע לי על סוגים שונים של קרנות (ישנם איורים של המזבח בהם הקרנות מחודדים ומקורם זר). בארבע פינותיו של המזבח היו ארבע קרנות מרובעות חלולות ופתוחות מלמעלה. (לפי הרמב"ם הקרנות היו בקצה המזבח ממש ולפי הראב"ד היו מרוחקות שני טפחים מן הקצה. ראה רמב"ם בהלכות בית הבחירה רמב"ם הלכות בית הבחירה ב, ח) ג. לגבי קליטת המזבח: הגמרא במסכת מכות (יב ע"א) אומרת: אמר רב יהודה אמר רב: שתי טעיות טעה יואב באותה שעה, דכתיב: "וינס יואב אל אהל ה' ויחזק בקרנות המזבח" (מלכים א' ב): (א) טעה - שאינו קולט אלא גגו, והוא תפס בקרנותיו. (ב) טעה - שאינו קולט אלא מזבח בית עולמים, והוא תפס מזבח של שילה (רש"י גורס "מזבח של במה" כי בתקופת דוד לא היה המשכן בשילה). אביי אומר: בהא נמי מיטעא טעה: (ג) טעה - שאינו קולט אלא כהן ועבודה בידו, והוא זר היה. הראשונים נחלקים בשאלה את מי קולט המזבח, ובאלו תנאים, והדבר תלוי בפירושים השונים לדינו ולטעויותיו של יואב. וכך הכריע הרמב"ם (הלכות רוצח ושמירת ה, יב-יג): המזבח קולט שהרי נאמר בהורג בזדון "מעם מזבחי תקחנו למות" (שמות כא, יד) מכלל שההורג בשגגה אינו נהרג במזבח, לפיכך ההורג בשגגה וקלטו מזבח והרגו שם גואל הדם הרי זה נהרג עליו כמי שהרגו בתוך עיר מקלטו. אין קולט אלא גגו של מזבח בית העולמים בלבד ואינו קולט אלא כהן ועבודה בידו אבל זר או כהן שאינו עובד בשעה שנהרג או שהיה עובד ולא היה על גגו אלא סמוך למזבח או אוחז ב בקרנותיו אינו נקלט. אחיזת יואב בקרנות המזבח היתה מוטעית, וכך מבאר הריטב"א (מכות יב ע"א) את טעותו (הראני מו"ר הרב איתן שנדורפי שי'): טעה שאינו קולט אלא גגו והוא תפס בקרנותיו. פירוש דאנן דרשינן "מעם מזבחי תקחנו" ולא מעל מזבחי, וגגו הוי מעל מזבחי. וי"ל דיואב שפיר ידע מהאי דרשא [ד]מעל מזבחי בעינן, אלא דהוה סבר דקרנות מעל מזבחי קרינן ביה, וכן פירש"י ז"ל, ואפשר דידע שפיר (יואב) דקרנותיו לאו מעל מזבחי נינהו אלא דאיהו לא דריש כדידן, והכי הוי דריש מעם מזבחי כלומר מסמוך לו תקחנו למות ולא ממזבחי ממש ואפילו מקרנותיו. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il