בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר עזרא
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

עזרא פרק י

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) וכהתפלל עזרא וכהתודתו בכה ומתנפל לפני בית האלהים נקבצו אליו מישראל קהל רב מאד אנשים ונשים וילדים כי בכו העם הרבה בכה: (ב) ויען שכניה בן יחיאל מבני עולם (עילם) ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו באלהינו ונשב נשים נכריות מעמי הארץ ועתה יש מקוה לישראל על זאת: (ג) ועתה נכרת ברית לאלהינו להוציא כל נשים והנולד מהם בעצת אדני והחרדים במצות אלהינו וכתורה יעשה: (ד) קום כי עליך הדבר ואנחנו עמך חזק ועשה: (ה) ויקם עזרא וישבע את שרי הכהנים הלוים וכל ישראל לעשות כדבר הזה וישבעו: (ו) ויקם עזרא מלפני בית האלהים וילך אל לשכת יהוחנן בן אלישיב וילך שם לחם לא אכל ומים לא שתה כי מתאבל על מעל הגולה: (ז) ויעבירו קול ביהודה וירושלם לכל בני הגולה להקבץ ירושלם: (ח) וכל אשר לא יבוא לשלשת הימים כעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו והוא יבדל מקהל הגולה: (ט) ויקבצו כל אנשי יהודה ובנימן ירושלם לשלשת הימים הוא חדש התשיעי בעשרים בחדש וישבו כל העם ברחוב בית האלהים מרעידים על הדבר ומהגשמים: (י) ויקם עזרא הכהן ויאמר אלהם אתם מעלתם ותשיבו נשים נכריות להוסיף על אשמת ישראל: (יא) ועתה תנו תודה ליהוה אלהי אבתיכם ועשו רצונו והבדלו מעמי הארץ ומן הנשים הנכריות: (יב) ויענו כל הקהל ויאמרו קול גדול כן כדבריך (כדברך) עלינו לעשות: (יג) אבל העם רב והעת גשמים ואין כח לעמוד בחוץ והמלאכה לא ליום אחד ולא לשנים כי הרבינו לפשע בדבר הזה: (יד) יעמדו נא שרינו לכל הקהל וכל אשר בערינו ההשיב נשים נכריות יבא לעתים מזמנים ועמהם זקני עיר ועיר ושפטיה עד להשיב חרון אף אלהינו ממנו עד לדבר הזה: (טו) אך יונתן בן עשהאל ויחזיה בן תקוה עמדו על זאת ומשלם ושבתי הלוי עזרם: (טז) ויעשו כן בני הגולה ויבדלו עזרא הכהן אנשים ראשי האבות לבית אבתם וכלם בשמות וישבו ביום אחד לחדש העשירי לדריוש הדבר: (יז) ויכלו בכל אנשים ההשיבו נשים נכריות עד יום אחד לחדש הראשון: (יח) וימצא מבני הכהנים אשר השיבו נשים נכריות מבני ישוע בן יוצדק ואחיו מעשיה ואליעזר ויריב וגדליה: (יט) ויתנו ידם להוציא נשיהם ואשמים איל צאן על אשמתם: (כ) ומבני אמר חנני וזבדיה: (כא) ומבני חרם מעשיה ואליה ושמעיה ויחיאל ועזיה: (כב) ומבני פשחור אליועיני מעשיה ישמעאל נתנאל יוזבד ואלעשה: (כג) ומן הלוים יוזבד ושמעי וקליה הוא קליטא פתחיה יהודה ואליעזר: (כד) ומן המשררים אלישיב ומן השערים שלם וטלם ואורי: (כה) ומישראל מבני פרעש רמיה ויזיה ומלכיה ומימן ואלעזר ומלכיה ובניה: (כו) ומבני עילם מתניה זכריה ויחיאל ועבדי וירימות ואליה: (כז) ומבני זתוא אליועני אלישיב מתניה וירמות וזבד ועזיזא: (כח) ומבני בבי יהוחנן חנניה זבי עתלי: (כט) ומבני בני משלם מלוך ועדיה ישוב ושאל ירמות (ורמות): (ל) ומבני פחת מואב עדנא וכלל בניה מעשיה מתניה בצלאל ובנוי ומנשה: (לא) ובני חרם אליעזר ישיה מלכיה שמעיה שמעון: (לב) בנימן מלוך שמריה: (לג) מבני חשם מתני מתתה זבד אליפלט ירמי מנשה שמעי: (לד) מבני בני מעדי עמרם ואואל: (לה) בניה בדיה כלוהי (כלוהו): (לו) וניה מרמות אלישיב: (לז) מתניה מתני ויעשו (ויעשי): (לח) ובני ובנוי שמעי: (לט) ושלמיה ונתן ועדיה: (מ) מכנדבי ששי שרי: (מא) עזראל ושלמיהו שמריה: (מב) שלום אמריה יוסף: (מג) מבני נבו יעיאל מתתיה זבד זבינא ידו (ידי) ויואל בניה: (מד) כל אלה נשאי (נשאו) נשים נכריות ויש מהם נשים וישימו בנים:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il