בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר עזרא
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

עזרא פרק ח

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ואלה ראשי אבתיהם והתיחשם העלים עמי במלכות ארתחשסתא המלך מבבל: (ב) מבני פינחס גרשםמבני איתמר דניאלמבני דויד חטוש: (ג) מבני שכניהמבני פרעש זכריה ועמו התיחש לזכרים מאה וחמשים: (ד) מבני פחת מואב אליהועיני בן זרחיה ועמו מאתים הזכרים: (ה) מבני שכניה בן יחזיאל ועמו שלש מאות הזכרים: (ו) ומבני עדין עבד בן יונתן ועמו חמשים הזכרים: (ז) ומבני עילם ישעיה בן עתליה ועמו שבעים הזכרים: (ח) ומבני שפטיה זבדיה בן מיכאל ועמו שמנים הזכרים: (ט) מבני יואב עבדיה בן יחיאל ועמו מאתים ושמנה עשר הזכרים: (י) ומבני שלומית בן יוספיה ועמו מאה וששים הזכרים: (יא) ומבני בבי זכריה בן בבי ועמו עשרים ושמנה הזכרים: (יב) ומבני עזגד יוחנן בן הקטן ועמו מאה ועשרה הזכרים: (יג) ומבני אדניקם אחרנים ואלה שמותם אליפלט יעיאל ושמעיה ועמהם ששים הזכרים: (יד) ומבני בגוי עותי וזבוד (וזכור) ועמו שבעים הזכרים: (טו) ואקבצם אל הנהר הבא אל אהוא ונחנה שם ימים שלשה ואבינה בעם ובכהנים ומבני לוי לא מצאתי שם: (טז) ואשלחה לאליעזר לאריאל לשמעיה ולאלנתן וליריב ולאלנתן ולנתן ולזכריה ולמשלם ראשים וליויריב ולאלנתן מבינים: (יז) ואוצאה (ואצוה) אותם על אדו הראש בכספיא המקום ואשימה בפיהם דברים לדבר אל אדו אחיו הנתונים (הנתינים) בכספיא המקום להביא לנו משרתים לבית אלהינו: (יח) ויביאו לנו כיד אלהינו הטובה עלינו איש שכל מבני מחלי בן לוי בן ישראל ושרביה ובניו ואחיו שמנה עשר: (יט) ואת חשביה ואתו ישעיה מבני מררי אחיו ובניהם עשרים: (כ) ומן הנתינים שנתן דויד והשרים לעבדת הלוים נתינים מאתים ועשרים כלם נקבו בשמות: (כא) ואקרא שם צום על הנהר אהוא להתענות לפני אלהינו לבקש ממנו דרך ישרה לנו ולטפנו ולכל רכושנו: (כב) כי בשתי לשאול מן המלך חיל ופרשים לעזרנו מאויב בדרך כי אמרנו למלך לאמר יד אלהינו על כל מבקשיו לטובה ועזו ואפו על כל עזביו: (כג) ונצומה ונבקשה מאלהינו על זאת ויעתר לנו: (כד) ואבדילה משרי הכהנים שנים עשר לשרביה חשביה ועמהם מאחיהם עשרה: (כה) ואשקולה (ואשקלה) להם את הכסף ואת הזהב ואת הכלים תרומת בית אלהינו ההרימו המלך ויעציו ושריו וכל ישראל הנמצאים: (כו) ואשקלה על ידם כסף ככרים שש מאות וחמשים וכלי כסף מאה לככרים זהב מאה ככר: (כז) וכפרי זהב עשרים לאדרכנים אלף וכלי נחשת מצהב טובה שנים חמודת כזהב: (כח) ואמרה אלהם אתם קדש ליהוה והכלים קדש והכסף והזהב נדבה ליהוה אלהי אבתיכם: (כט) שקדו ושמרו עד תשקלו לפני שרי הכהנים והלוים ושרי האבות לישראל בירושלם הלשכות בית יהוה: (ל) וקבלו הכהנים והלוים משקל הכסף והזהב והכלים להביא לירושלם לבית אלהינו: (לא) ונסעה מנהר אהוא בשנים עשר לחדש הראשון ללכת ירושלם ויד אלהינו היתה עלינו ויצילנו מכף אויב ואורב על הדרך: (לב) ונבוא ירושלם ונשב שם ימים שלשה: (לג) וביום הרביעי נשקל הכסף והזהב והכלים בבית אלהינו על יד מרמות בן אוריה הכהן ועמו אלעזר בן פינחס ועמהם יוזבד בן ישוע ונועדיה בן בנוי הלוים: (לד) במספר במשקל לכל ויכתב כל המשקל בעת ההיא: (לה) הבאים מהשבי בני הגולה הקריבו עלות לאלהי ישראל פרים שנים עשר על כל ישראל אילים תשעים וששה כבשים שבעים ושבעה צפירי חטאת שנים עשר הכל עולה ליהוה: (לו) ויתנו את דתי המלך לאחשדרפני המלך ופחוות עבר הנהר ונשאו את העם ואת בית האלהים:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il