ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש הלכה מחשבה ומוסר ענייני דיומא

י"ח אייר התשע"ו

שלושת השבועות

בשביל הנשמהי"ח אייר התשע"ו
לחץ להקדשת שיעור זה
להורדת דף מקורות (PDF)
נמשיך לעסוק בעניין שלושת השבועות, היום נראה את דברי ה'אור שמח'.

ה'אור שמח'
"...אולם זה במאה הזאת זרחו קוי אור ע"י גדולי המעש כמו מאנטיפיורי וכיו"ב בהתעוררות רב, ומהרבנים ר' צבי הירש מטאהרן ור' אליהו מגריידיץ, לבנות ולשכלל ירושלים ולהסיר שוממותיה כמעט עד כי נתרחב הדבר ע"י הנלהבים. ורבנים הרבה עמדו מנגד, ואף אותם שהיה בלבם לקרב את הדבר שמו יד לפה, מפני כי חרדו מהנלהבים שלא יגדישו הסאה ומהג' שבועות שהשביע, לבנות-ירושלים (מסכת כתובות דף קי"א. ושיר השיריםרבה ב' פסוק 'השבעתי אתכם בנות ירושלים')... אמנם כעת הסבה ההשגחה אשר באספת הממלכות הנאורות בסאן-רעמא, ניתן צו אשר ארץ ישראל תהיה לעם ישראל, וכיון שסר פחד השבועות וברשיון המלכים - קמה מצות ישוב ארץ ישראל, ששקולה כנגד כל מצוות שבתורה (ספרי פרשת ראה) - למקומה. ומצוה על כל איש לסייע בכל יכלתו לקיים מצוה זו, ואולי על זה נאמר: "עד מתי תתחמקין" (ירמיה ל"א כ"א), ואם יתן השם יתברך ויתרחב הדבר ויגדל ויפרח כשושנה, כמו שנגדלו בימי התרשתא, אשר היו נתונים תחת פרס, דובא-ניידא (קידושין דף ע"ב.), ואף כי (קל וחומר) כעת תחת ממשלת ארץ-האי - עם בריטניה המתונה. אז בטח הוא ענין העומד ברומו של עולם. הן אמנם, שאז היו הנביאים, בנבואה מן השמים, מחזיקים אותם. מי יודע - אולי כמו חרבן הבית השני היה שלא על פי הנבואה, (אשר מהאי טעמא כשגלו לא בטלה קדושת הארץ, כדברי נועם של התוספות יום טוב במסכת עדויות ח', ו') - כן יהיה הנחת אבן פנה שלא על פי נביאים, וכנטילתו - כך נתינתו. - אכן במופלא ממך אל תחקור, כי זה תלוי בהופעת אור אלוקי לראות אשר כל עניינים הכלליים וקניינים הציבוריים יהיו על טהרת הקודש והצניעות, וכמו שעשו אנשי כנסת הגדולה. אבל יהיה איך שיהיה, מצות ישוב ארץ ישראל לא נפטר מזה, כל מי שבכחו יעשה. וזכות המצוה הזאת תגן על עמו ישראל בכל מקומות מושבותיהם להצילם מכל רעה , ועיניהם ועינינו תחזינה בשובו לציון ולשמוע בעת יאמר לציון מלך אלקיך במהרה בימינו אמן. דברי המצפה לראות בתשועת ישראל, מאיר שמחה כהן, חותם פה דווינסק.
(מתוך כרוז משנת התרפ"א, בתוך - "התור", התרפ"ב גיליון ג', בחיי הרב, וכן בספר אוצר ישראל שנת תרפ"ו (עמודים פ"ב פ"ד).
עוד בנושא ענייני דיומא

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il