בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • מצוות השירות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב אברהם בן ציון ב"ר שבתי זצ"ל

המצווה להתגייס לצה"ל

undefined

הרב אליעזר מלמד

כסלו ה'תשס"ב
2 דק' קריאה
מצווה גדולה מן התורה להתגייס לצבא ההגנה לישראל, וזאת משני טעמים עיקריים: א- להציל את ישראל מיד אויביהם, ב- לשמור על ארץ ישראל שתהיה בידי עם ישראל.

הצלת ישראל: נצטוונו שאם נראה אחד מבני עמנו בסכנה שנחלץ לעזרתו, ואפילו כשיש בכך סיכון נפשות מסוים. קל וחומר כאשר מדובר בסיכון של כלל ישראל, שחובה להחלץ להצלתם. וזוהי מל חמת מצווה מובהקת, שמחייבת נכונות להסתכן הרבה מעבר למה שנצטוונו לצורך יחידים מישראל. שבעת הצלת יחיד או יחידים אין מצווה להכנס לסכנה שרוב הסיכויים לההרג בה, אולם בעת מלחמה כשיש הכרח לסכן יחידים כדי להציל את המערכה, צריך היחיד להיות מוכן להכנס למצב שסכנתו מרובה מהצלתו. זהו תפקידו של צה"ל - להציל את ישראל מיד שונאיהם. לפיכך כל אחד ואחד מישראל הנדרש להתגייס לצבא מחויב על פי התורה להתגייס.

ישוב הארץ: נצטוונו לרשת את הארץ וליישבה, היינו שהארץ תהיה בריבונות של ישראל ותיושב ביהודים לכל מלא אורכה ורוחבה. ומצווה זו שקולה כנגד כל המצוות, כמבואר בספרי על פרשת ראה. ומצווה זו דוחה פיקוח נפש של יחידים, שכן נצטוונו לכבוש את הארץ, ולא התכוונה התורה שנסמוך על הנס, וכיוון שבכל מלחמה ישנם הרוגים, הרי שמצוות כיבוש הארץ מחייבת אותנו לסכן נפשות עבורה. ובודאי שעלינו להלחם כדי להגן על חבלי הארץ שכבר נמצאים ברשותינו. קיומו של צה"ל מרתיע במידה רבה את שונאינו מלנסות לכבוש את ארצנו, ובעת הצורך מלחמת המגן והמנע שומרת על ריבונותינו. לפיכך כל המתגייס לצבא מקיים מצוות ישוב הארץ ששקולה כנגד כל המצוות (עיין לנתיבות ישראל לרצי"ה קוק זצ"ל ח"א ע' קיח 'למצוות הארץ').

ואף שלרבים מאיתנו יש תלונות רבות על מפקדים שונים ועל המדיניות הבטחונית, אין זה משנה את המצווה להתגייס לצבא. מפני שבפועל גם כשהפיקוד אינו מושלם, עצם קיומו של צה"ל מציל חיי יהודים, בהרתעה כלפי צבאות אויבינו, ובמלחמה בעת הצורך. וכמובן שבלא צה"ל לא היינו יכולים לשמור על הריבונות הישראלית על ארצנו. ואכן בכל עת שיש ביקורת על צה"ל יש צורך לאומרה כדי לשפר את המצב ולתקנו, אבל כל הביקורות אינן מבטלות את המצווה להתגייס.

ואף מצוות תלמוד תורה אינה דוחה מצוות הצלת ישראל וישוב הארץ. אלא שלגבי יחידים המסוגלים להתעלות בתורה למען כלל ישראל, הורה מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל שכל זמן שאין הצבא מוכרח לגייסם, מוטב שיידחו את הגיוס, ויתעלו בלימוד התורה, וילמדו על מנת ללמד תורה לרבים, ועל ידי כך יתרמו תרומה מכרעת לחיזוק התודעה הישראלית, לבטחון ישראל ולישוב הארץ. ובתנאי שיעשו זאת תוך כבוד גדול לחיילים המקיימים בגופם מצוות הצלת ישראל וישוב הארץ, מפני שרק באופן זה אכן יוכלו לתרום לרוממות רוחם וגבורתם של כלל ישראל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il