ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
תרמו כעת זכר למחצית השקל לישיבה הגדולה בעולם!
מאמר א'|
בית המדרש הלכה מחשבה ומוסר ספר העיקרים

מאמר א'

כל הרבניםx
 • ט"ו כסלו תשע"ז | הרב בן ציון אוריאל
  בפכ"ה למדנו על האפשרות שיהיו שתי דתות אלוקיות אמיתיות במקביל בזמן אחד, וכגון תורת משה לישראל ושבע המצוות של בני נח. בהקשר זה הרחבנו על השווה והשונה בין המחבר לריה"ל ביחסם לסגולת ישראל ומעלת ארצם, וכן הבדלנו בין שיטת המחבר ושיטת הרמב"ם ביחס למצוות בני נח. בפכ"ו המחבר סיכם את המסקנות העולות מכלל המאמר – דהיינו הבנת עיקרי, שורשי וענפי הדתות האלוקיות במניינם הנכון, והבנת דרך המבחן לאימותה של הדת האלוקית האמיתית. בשולי הדברים סיכמנו את תוכנו של כלל מאמר א בפירוט המהלך והמבנה של הפרקים בו.
  51 דק'
 • י"ג כסלו תשע"ז | הרב בן ציון אוריאל
  למדנו על הבעייתיות שישנה בחקירת יסודי הדת בשל הפסד חוזקה של האמונה ותמימותה, ומצד שני על הבעייתיות הלא פחותה בחוסר החקירה והישארות מאמיני דתות מסוימות בטעותם לנצח בלא זה. ולאחר מכן למדנו על פתרונו של הדבר במציאות הנוכחית בה אמונת ישראל היא תורה אלוקית המוסכמת על הכל, שלפחות בעבר היא הייתה התורה האלוקית האמיתית – וממילא בירור עיקריה ונצחיותה לעומת טענות מחלפותיה יכול להיות לגיטימי בלא הפסדת תמימות עיקרה של האמונה וודאותה. לאור המסקנה הזו – סיכם המחבר את אופני המבחן הראויים להבחין בין הדת האמיתית למזויפות מצד עצם מגמת הדת ועיקריה ומצד מניח הדת במבחן שלמותו ואופן אימותו, (וכפי שלימדנו הרמב"ם). בשולי הפרק סיכמנו את מהלך הפרקים טז-כד שעניינם הוא לבאר 'במה תוכר הדת האלוקית האמיתית מהדתות המזויפות המידמות לה'.
  42 דק'
 • י"ב כסלו תשע"ז | הרב בן ציון אוריאל
  בפרק זה מונה המחבר שש אמונות חשובות נוספות על העיקרים והשורשים של התורה האלוקית (אותם כבר סיכם בפרק טו), ומכנה אותם 'ענפים'. ביארנו את מהותם של הענפים כאמונות המגדירות את הדרך הנכונה שיש להאמין בעיקרים – וזוהי סיבת חומרתן, וסיבת היותן 'ענף' ולא 'עיקר' או 'שורש' היא מפני שניתן היה להעמיד את התורה גם בלעדיהם. (האמונות הללו חלקן שייכות בכל דת אלוקית וחלקן דווקא בתורת משה, ואלו הם: חידוש העולם, מדרגתו הייחודית של משה, שהתורה לא תשתנה, שניתן לזכות לעוה"ב גם ע"י מצווה אחת, תחיית המתים וביאת המשיח). בשולי הדברים הראנו איך שלאחר דברי המחבר בפרק זה, ההבדל בין עיקריו של הרמב"ם למניין עיקריו של המחבר נעשה קטן מאוד.
  39 דק'
 • י"א כסלו תשע"ז | הרב בן ציון אוריאל
  בפרק כא למדנו על מציאות הנבואה והניסים בישראל המעידה על ההצלחה הנצחית והשארות הנפשות שלהם. עוד למדנו שם כי ניתן להסיק מהעובדות ההיסטוריות הללו כי המביא להצלחה הנצחית היא 'האמונה בה' ובתורתו' העל שכלית שהייתה בישראל, ולא 'הידיעה המחקרית' גרידה שהייתה גם אצל אחרים. ובפרק כב השלים המחבר לבאר שהאמונה העל שכלית הזו – אינה במבוססת על השכל בלבד (שאם לא כן – היא לא הייתה מעליו), אלא על בעיקר על הניסיון והקבלה. והוא הוסיף לבאר מה גבולותיה של אמונה זו – ובאיזה סוגי 'נמנעות' שייך להאמין ובאילו לא. [במקביל לדברי המחבר הדגשנו את יסודות דבריו מדברי ריה"ל בכוזרי, שבודאי עליהם הוא התבסס].
  36 דק'
 • ח' כסלו תשע"ז | הרב בן ציון אוריאל
  בשני הפרקים הללו מלמדנו המחבר מדוע המסורת על אירוע גדול ומפורסם מהווה מקור אמין, מספק והכרחי לאמונת התורה. [פרק יט על רמת הבירור של מסורת מאבות לבנים, ופרק כ על התנאי החשוב לביסוס המסורת – שיסודה יהיה בפרסום גדול, ורמת בירורה בהתאם לגודל הפרסום ורמתם של הקהל המדובר].
  37 דק'
 • ז' כסלו תשע"ז | הרב בן ציון אוריאל
  למדנו בפרק על רמת הבירור המסופקת שיש לטענת נבואה ע"י ניסים והגדת עתידות בלבד, לעומת רמת הבירור הגבוהה בשליחותו של משה - לה זכו ישראל במעמד הר סיני. המחבר ביאר את השלכת הדברים על ייחסנו המותנה לנביאים אחרים בישראל (ומחוץ), הנובע מהאמונה שאינה מבוררת דיה בטענתם. והוספנו לעיין בתיאור המדויק של מעמד מעמד הר סיני, ומה בדיוק זכו ישראל לשמוע בו לדעת הרמב"ם ולדעת המחבר.
  39 דק'
 • ו' כסלו תשע"ז | הרב בן ציון אוריאל
  המחבר הגדיר כי המבחן הראשון שיש לבחון על מנת לאשש טענת דת אלוקית הוא האם היא עומדת במבחן העיקרים והשורשים שהתבררו בפרקים הקודמים כהכרחיים עבורה. והמבחן השני הוא האם אותה דת התאמתה באימות עצמי – שרק דת כזו יכולה להימצא תורה אלוקית אמיתית. לשם כך התבאר לנו בפרק זה מהו אימות עצמי ודאיי לעומת הספק הנשאר באימות שאינו עצמי, ונוכחנו כי תורת ישראל התאמתה באימות עצמי ברור במעמד הר סיני לעומת הנצרות ושאר דתות שניתן להסיק את זייופם מעצם העובדה שלא הוכחו באימות עצמי אפילו לפי טענתם.
  32 דק'
 • ה' כסלו תשע"ז | הרב בן ציון אוריאל
  המחבר מבאר כי כל חכמה בנויה על הנחות מסוימות, וחוקר מהן הנחות היסוד שעליהם מושתתות הדתות האלוקיות. לשם כך הוא מפרט את ארבעת הדברים שראוי לסמוך עליהם גם בלא ראיה, שהם: המושכלות הראשונות, המוחשות, הניסיונות וה'נמשכות'. הוא מסביר מדוע צודק לסמוך עליהם, ולאחר מכן הוא מראה כיצד ביסס ה' בעולם את ה'דתות האלוקיות' בכלל, ואת תורתנו בפרט ע"י הניסיון באופן ברור שיהיה נמשך אף לדורות הבאים באופן מבורר ע"י המסורת והעובדות המפורסמות 'הנמשכות'.
  41 דק'
 • ד' כסלו תשע"ז | הרב בן ציון אוריאל
  הפרק בא לבאר את יסודות האפשרות לבסס דעה מוכחת בשל הלגיטימיות לסמוך על ה'מושכלות הראשונות' (=האכסיומות) ועל הסקות ההיגיון האנושי. על פלא מציאות המושכלות הראשונים ואפשרות הסקת המסקנות בשכל האדם, הנקראים 'דעת' ו'בינה', מלמדנו המחבר מתוך דברי ה' לאיוב, מתוך דברי דוד בתהילים נא, ומדברי שלמה בפרק ב של משלי. כמו כן, הוא מבאר בצורה נפלאה את ברכת 'חונן הדעת' לאור הבנת חלקי ההשגה השונים. לאחר הכרה בבסיסה היציב של דעת האדם נוכל לגשת לבסס גם את הדת האלוקית בפרקים הבאים.
  29 דק'
 • א' כסלו תשע"ז | הרב בן ציון אוריאל
  השלמנו את לימוד פרק יד המבאר את שיטת המחבר שאין ראוי למנות מצווה מסוימת כלשהי כעיקר או כשורש, לעומת דרך הרמב"ם בזה שיש בעיקרים מצוות כוללות. ולמדנו את פרק טו בו משלים המחבר להגדיר את שמונת השורשים שראוי למנות לדעתו בכדי להאמין נכון את ג' העיקרים הכוללים, תוך הסברה עקרונית מדוע יש למנות את כל השורשים הללו, ומדוע דווקא אותם ולא אחרים.
 • כ"ט חשוון תשע"ז | הרב בן ציון אוריאל
  בפרק יג למדנו מהו 'שורש' לעומת 'עיקר' ועל ההכרח להאמין בעיקרים לפי השורשים. ובתחילת פרק יד למדנו את טענת המחבר שאין למנות בין העיקרים והשורשים מצוות מסוימות, והרחבנו מעט בביאור מחלוקתם של המחבר והרמב"ם בעניין. הדברים ישלמו יחד עם השלמת הפרק בשיעור הבא.
  36 דק'
 • כ"ח חשוון תשע"ז | הרב בן ציון אוריאל
  ביארנו את תפקידיו של פי"א - כמבסס את ג' העיקרים שנתבארו בפ"י, וכהקדמה לפי"ב שהחידוש אינו מעיקרי התורה. ע"י שנתבאר בפי"א שמגמת התורה בתיאור בראשית ללמד על עצם מציאות הפועל ולאו בדווקא על החידוש – התאפשרה הטענה בפי"ב שהחידוש אינו עיקר. במהלך הפרק ביאר המחבר שאף שאמונת הקדמות כשיטת אריסטו הינה כפירה, האמנתה על דרך אפלטון הינה טעות בלבד ולא כפירה בעיקרי התורה ולא בשורשיה (וכפי שכבר כתבו ריה"ל והרמב"ם). בסיום הפרק פרש המחבר אף את דעת הרמב"ם כשיטתו, ובהקשר זה הרחבנו עוד על דרכו של הרמב"ם ועל היחס בין דבריהם, [וכן על יחסם של גדולי ישראל בכלל בדורות הבאים לסוגיית 'עיקרי התורה'].
  30 דק'
 • כ"ז חשוון תשע"ז | הרב בן ציון אוריאל
  סיכמנו את הנאמר בפרק עד כה, והמשכנו ללמוד כיצד נרמז העיקר השלישי החל מ"והאדם ידע" ועד "זה ספר תולדות אדם". לאחר מכן, המחבר באר את עניינו של הפס' הראשון בתורה, הבא לאחר הקדמת ג' העיקרים – שעניינו לבאר את עניין הצלם ודמות אלוקים שניתן לאדם שמאפשר לו את הנצחיות כפרט, שהוא היסוד לתורה שזהו יעודה. ובהקשר זה המחבר הרחיב על ההשגחה הכוללת שיש למין האדם בדומה לשאר המינים, מלבד ההשגחה הפרטית על כל אדם פרטי – ובאר כיצד במציאותו הייחודית הזו של האדם הוא מעיד על 'רשות אחת', וכיצד המסר הזה מכריח לכתוב "נעשה אדם" בלשון רבים דווקא, 'והרוצה לטעות יטעה'.
  39 דק'
 • כ"ו חשוון תשע"ז | הרב בן ציון אוריאל
  המחבר טוען כי ניתן ללמוד מעקרי תורתנו מהם העיקרים הכוללים לכל 'דת אלוקית', וכן שניתן ללמוד מראשית התורה מהם עיקריה. הוא טוען שכמו שלהבנת כל חכמה נדרש להקדים לה את ההנחות היסוד שעליהם היא בנויה, כן נהגה התורה והקדימה לבאר תחילה את שלושת עיקריה. הספקנו ללמוד את דבריו על עיקר מציאות ה' וכיצד הוא עולה מהפרשייה הבריאה "בראשית..." עד "ויכולו", ועל עיקר 'תורה מן השמים' העולה מפרשיית "אלה תולדות השמיים..." עד "והאדם ידע" הכוללת את יצירת האדם ושימתו בגן עדן, קריאת השמות לחיות, יצירת חוה, החטא ועונשו.
  35 דק'
 • כ"ג חשוון תשע"ז | הרב בן ציון אוריאל
  פתחנו בהצגת פירושי הקדמונים למזמור "השמים מספרים" (כוזרי ורמב"ן) שבעקבותיהם צעד המחבר בפ"ח. לאחר מכן סקרנו את מהלך העניינים שבדברי המחבר מראשית הספר ועד כה – שהיוו הקדמה להבנת המניין הנכון של עיקרי האמונה של הדת האלוקית. בפרקים אלו למדנו מדוע אין להכליל את ההכרה בבחירה החופשית ובתכלית של הפעולות בין העיקרים המיוחדים לדת האלוקית, מדוע שלושת העיקרים – מציאות ה', תורה מן השמיים ושכר ועונש – בלבד הינם העיקרים הייחודים לדת האלוקית, וכיצד לימדונו חכמים את הדבר במשנה בסנהדרין בפרק חלק.
  39 דק'
 • כ"ב חשוון תשע"ז | הרב בן ציון אוריאל
  המחבר מבאר את חסרונותיה של כל דת נימוסית, ולעומתה הוא מבאר את מעלות הדת האלוקית כפי שהזכירם דוד במזמור "השמים מספרים..." בפסוקים: "תורת ה' תמימה... עדות ה'... פיקודי ה'... מצות ה'... יראת ה'... ומשפטי ה' אמת צדקו יחדיו" וכן את מעלת ההולך בדרך הדת האלוקית ושכרו שבחתימת המזמור "הנחמדים מזהב... בשמרם עקב רב".
 • כ"א חשוון תשע"ז | הרב בן ציון אוריאל
  פתחנו בהשלמה לפרק ו ובארנו את התייחסות המחבר ושאר הראשונים לשאלה האם תורה מן השמיים הינה דבר הכרחי שיימצא מצד הטבע או דבר על טבעי הידוע על מציאותו רק מכח ההתגלות והמסורת שמעידה עליה. לאחר מכן למדנו את פרק ז בו מבוארות מהויותיהם של שלושת סוגי הדתות – הטבעית, הנימוסית והאלוקית – ומגמתה של כל אחת מהן. לבסוף למדנו את תחילת פרק ח וביארנו את מעלת הדת האלוקית על הדת הנימוסית בכך שהיא משלימה את האדם לחלוטין ובכך מקנה לו את הנצחיות.
  28 דק'
 • כ' חשוון תשע"ז | הרב בן ציון אוריאל
  בפרקים אלו הסביר המחבר את הכרח מציאותם של סידורים חברתיים ושל תורה אלוקית לצורך הגעת מין האדם לשלמותו. סדרים אלו נקראים בלשונו: הדת הטבעית, הדת הנימוסית והדת האלוקית. כמו כן באר המחבר את האופן שצריכות להימצא הדתות הנימוסית והאלוקית באדם – באופן טבעי – שיונחו על ידי חכמים או נביאים מסוימים שישאירו את ההדרכות למין האנושי בכל מקום ובכל זמן ע"י תלמידים וספרים, ובכך יוכל כל מין האדם להגיע לשלמותו. [בהקשר לפרק ו הערנו על היחס בין שיטת המחבר לשיטת המהר"ל מפרג בעניינים שונים].
  34 דק'
 • י"ט חשוון תשע"ז | הרב בן ציון אוריאל
  המחבר מגדיר את ג' עקרי הדת הכוללים שמהם מסתעפים יסודות נוספים, מראה את מרכזיותם בברכות 'מלכויות, זיכרונות ושופרות', ובדברי ישעיהו, ומנסה ליישב את מניין הי"ג של הרמב"ם בהתאם לזה. בשולי דבריו ניסינו לבאר את שורש המחלוקת בינו ובין הרמב"ם וליישב את מניינו של הרמב"ם בצורה טובה יותר.
  40 דק'
 • ט"ז חשוון תשע"ז | הרב בן ציון אוריאל
  המחבר מגדיר את המשמעות המושג 'עיקר' ומתקשה לאור זאת במניין י"ג העיקרים של הרמב"ם, בכ"ו של 'יסודות המשכיל', ובשישה של ר' חסדאי קרשקש בכך שלא כללו את כל ה'עיקרים' או שמנו אמונות שאינן עונות להגדרת מושג זה. כמו כן, גם בלא הגדרתו למושג עיקר, המחבר מראה שקשה למצוא מכנה משותף שיכליל את העיקרים שמנו בכלל מיוחד וספציפי.
  36 דק'
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il