ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

התעמלות לאשה במכנסים מול ספרי קודש | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


י"ב סיון תשע"ז

התעמלות לאשה במכנסים מול ספרי קודש


הרב שמואל אריאל

שאלה:
האם מותר לאשה להתעמל בבית מול ספרי קודש (לא ספרי תורה) במכנס בלבד (ללא חצאית)?

תשובה:
שלום וברכה!

אין בכך איסור.

הרחבה ומקורות:

מופיע בפוסקים שאסור להופיע בפני ספרי קודש באופן של חוסר צניעות, בין כאשר מדובר בספר תורה ובין כאשר מדובר בספרי קודש אחרים או אף פתק שכתוב בו שם ה' (עי' שבת ק"כ ב; רמב"ם הלכות ספר תורה י', י; רמב"ם יסודי התורה ו', ו; שו"ע יו"ד רפ"ב, א; מגן אברהם או"ח מ"ה, ב; משנ"ב שם, ה; שו"ת מאמר מרדכי כרך א', יו"ד סימן י"ד; פסקי תשובות שם, ב').
בפוסקים מופיעים שני הסברים לכך: יש שהסבירו את הדבר משום הפסוק "ולא יראה בך ערות דבר", דהיינו שדין זה מקביל לדין שאין לברך ולהתפלל כאשר הגוף מגולה או כאשר נמצאים מול אדם אחר שגופו מגולה (עי' למשל רש"י בשבת ק"כ ב, ד"ה "מכלל דלר' יוסי"); ויש שהסבירו זאת כדין כללי של איסור לנהוג ביזיון בספר תורה ובדברי קודש (עי' למשל ביאור הגר"א יו"ד רפ"ב, ג).
השאלה היא איזו רמה של כיסוי נצרכת לעניין זה, שכן לגבי האיסור להתפלל וללמוד תורה כנגד "ערוה" יש הגדרה של רמות שונות של גילוי הגוף, שלכל אחת דינים משלה. כך למשל, כאשר גופו של אדם (גבר או אשה) מגולה לגמרי, אסור לכל אדם (גבר או אשה) להתפלל או ללמוד כנגדו; ואילו כאשר אשה לבושה שלא בצניעות, אסור לגברים להתפלל וללמוד כנגדה אך לנשים מותר (עיין שו"ע או"ח ע"ה, א, ומשנ"ב שם, ח).
מתוך כך, יש דעות שונות בין פוסקי זמננו בעניין גילוי הגוף מול ספרים: יש הסוברים שאיסור זה מוגדר כפי הרמה הגבוהה יותר, דהיינו שאשה צריכה להיות לבושה מול הספרים באותה רמת צניעות שנדרשת כאשר היא יוצאת לרחוב או נמצאת בנוכחות גברים (עיין שו"ת עטרת פז חלק א' כרך ב', יו"ד סימן ט"ו). אולם כמה פוסקים כתבו שלגבי דין זה נאסר רק גילוי המקומות המוצנעים ממש, ואין איסור בגילוי של חלקים אחרים מן הגוף בפני הספרים, אף שיש בכך חוסר צניעות בהקשרים אחרים (עיין שו"ת ציץ אליעזר חלק ט"ו סימן י"א, אות א'; שו"ת משנה הלכות חלק ו' סימן כ'; מאמרו של הרב פסח אליהו פאלק, "קול התורה" מ"ו). מסתבר להביא ראיה לשיטה זו, מן העובדה שפוסקים רבים כתבו שמן הדין מותר לאשה ללכת בביתה ללא כיסוי ראש (עי' למשל שו"ע אה"ע קט"ו, ד; שו"ת אגרות משה יו"ד חלק ב' סימן ע"ה), ולא הזכירו שאם יש בבית ספרי קודש הדבר אסור. כלומר שאף שלעניין ברכה ותפילה וצניעות בכלל נאמר "שיער באשה ערוה", לעניין ספרי קודש אין איסור לגלות את השיער בפניהם. ומכאן שאיסור זה מוגדר על פי הרמה הנמוכה יותר, של גילוי הגוף כולו.
לגבי השאלה הספציפית, התעמלות במכנסים מול הספרים, הדבר מותר בוודאי על פי הדעה המקילה, אך נראה שבאופן זה מותר אפילו לפי הדעה המחמירה. שכן באופן זה הגוף כולו מכוסה, ומן הדין אין בזה גדר "ערוה" כלל ומותר לגברים ללמוד ולהתפלל כנגד אשה שלבושה כך. אכן יש חוסר צניעות להיראות בפני גברים באופן זה, מחשש שהדבר יגרום להירהור, אך אין בכך עניין של חשיפת "ערוה", וממילא אין בכך בעיה כלפי הספרים. אין בכך גם עניין של ביזיון, שהרי למשל אשה שיושבת רק עם נשים עשויה לשבת במכנסים ואין בכך ביזיון ופגיעה בכבודן. הבעיה במכנסים היא רק חשש להירהור, וחשש זה אינו שייך לעניין ספרי קודש.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il