שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ליל הסדר

האם מותר להזמין חייל בתהליך גיור לליל הסדר

undefined

הרב יצחק בן יוסף

א ניסן תשפ"א
שאלה
שלום, ראיתי שאסור להזמין אינו יהודי לסעודות חג, האם מותר להזמין מי שבתהליך גיור לליל הסדר, שהרי בית הדין דורש שישתתף בסדר כהלכתו?
תשובה
הזמנת אורחים לסעודת החג כתוב בתורה: וּבַיּ֤וֹם הָרִאשׁוֹן֙ מִקְרָא־קֹ֔דֶשׁ וּבַיּוֹם֙ הַשְּׁבִיעִ֔י מִקְרָא־קֹ֖דֶשׁ יִהְיֶ֣ה לָכֶ֑ם כָּל־מְלָאכָה֙ לֹא־יֵעָשֶׂ֣ה בָהֶ֔ם אַ֚ךְ אֲשֶׁ֣ר יֵאָכֵ֣ל לְכָל־נֶ֔פֶשׁ ה֥וּא לְבַדּ֖וֹ יֵעָשֶׂ֥ה לָכֶֽם ולמדו בגמרא במכת ביצה: רבי עקיבא אומר: ...מה תלמוד לומר לכם - לכם ולא לנכרים. ועוד מובא שם: בשבת מותר להזמין, ואין מזמנין את הנוכרי ביום טוב, גזרה שמא ירבה בשבילו בבישול. מרימר ומר זוטרא כי הוה מקלע להו נוכרי ביום טוב אמרו ליה: אי ניחא לך במאי דטריחא לן - מוטב, ואי לא - טרחא יתירא אדעתא דידך לא טרחינן. ופסק רמב"ם הלכות יום טוב א ,יג אין אופין ומבשלין ביום טוב כדי להאכיל גוים שנאמר: "הוא לבדו יעשה לכם " ולא לגוים , לפיכך מזמינים את הגוי בשבת ואין מזמינים אותו ביום טוב גזירה שמא ירבה בשבילו, אבל אם בא הגוי מאליו אוכל עמהן מה שהן אוכלים שכבר הכינוהו. למרות שנפסקה הלכה בשולחן ערוך הלכות יום טוב תקיח ,א "מתוך שהותרה הוצאה לצורך אכילה, הותרה שלא לצורך" וכתב המשנה ברורה שם א' מתוך שהותרה הוצאה וכו' - וכן הדין בהבערה ושחיטה ואפיה ובשול שהם מלאכות השייכות לאוכל נפש. ולכן למה אסור לבשל עבור אינו יהודי ביום טוב? הסביר ערוך השולחן תקיב, א מכל מקום כשעשה מפורש בשביל אינו יהודי, שזה אסרה התורה מפורש לא שייך לומר "מתוך", ועוד הסביר המשנה ברורה - החשש שמא מתוך שרוצה לכבדו יבשל עבורו בקדירה נוספת והסביר שער הציון שם ו - שמרבה בקדרה אחת אין איסור לדעת הרא"ש ושאר פוסקים הנ"ל, ואפילו לדעת הרמ"א שמחמיר במרבה בשביל עכו"ם, הטעם שם נמי, שחושש שאם נתיר לו יבוא לבשל בקדרה אחרת: וחיפשו החכמים בדורות האחרונים דרכים להתיר: כיון ששאלה זו מקיפה מקומות רבים כגון אירוח בבתי מלון ומקומות נוספים. ניתן לתיר על פי שו"ת תשובות והנהגות וכן שולחן שלמה מפני שרוצים להתקרב ליהדות לשמור תורה ומצוות. (כעין זה אמר לי הגרז"נ זצ"ל למרות שיש מחלוקת האם מותר ללמד אינו יהודי תורה, ובזמן הזה הם קשובים ללמוד תורה ,בוודאי שנלמד אותם תורה וליל הסדר הוא חלק מכך) ועוד שניתן להקנות את האוכל לפני יום טוב ואז נחשב אוכל משלו. ואם רוצה להחמיר שיקבל על עצמו לא לבשל ביום טוב. (תחומין יא, מאמר הרב לאו שליט"א)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il