שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

פתח חלון לעבר גינתי, היזק ראיה

undefined

כולל דיינות בית אל

כ"ד ניסן תשפ"א
שאלה
אם יש לשכן שלי חלון בקיר משותף והקיר מופנה ישר לגינה שלי ואין לי פרטיות האם הוא חייב לסגור אותו?
תשובה
שלום וברכה, ראשית כל צריך לומר שעל שאלות מעין אלו אי אפשר לענות באינטרנט ללא שמיעת שני הצדדים וללא ראיית המציאות כהוויתה בעיניים. כמו כן בכדי להגדיר שהשכן מזיק צריך שהנזק יהיה מוכח, כלומר שברור שיש נזק שלא היה קודם לכן (מה שלא שכיח בדרך כלל בגינות שבהם לרוב אפשר לראות מכל מיני כיוונים גם קודם לפתיחת חלונות חדשים). וכן יש לדעת האם פתיחת החלון הייתה ע"פ חוקי הבנייה או לא. בנוסף לכך גם לגבי עצם העניין האם יש נזק בכך הדברים לא ברורים: הגמרא (ב"ב ג ע"א) מסיקה שהיזק ראיה בחצר הוא היזק. כלומר אדם שרואה את חצר חברו נתפס כמזיק אותו. הנזק הוא בכך שבראייתו הוא מונע ממנו לעשות ככל העולה על רוחו בחצרו שהרי אינו יכול לעשות תשמישים צנועים בחצר כאשר רואים אותו (פתחי חושן פרק יד הערה א). הראשונים (רא"ש רי"ף ורמב"ם) ובעקבותיהם הטור (סימן קנז) והשו"ע פוסקים כך: היזק ראיה הוא היזק. כיוון שכן אומרת המשנה (ב"ב נט ע"ב) שאסור לפתוח חלון על חצר חבירו מפני שמזיקו בהיזק ראיה. וכך פסק השו"ע (קנד ג). יש לדון האם גם בזמנינו יש היזק ראיה על חצר. שהרי בזמן הגמרא רוב העולם עשו הרבה תשמישים בחצרות (רש"י ב"ב ב ע"א: 'רוב תשמישים בחצר') ובזמנינו לא נוהגים לעשות הרבה תשמישים בחצר ובייחוד לא תשמישי צניעות. יש שפסקו שלכן בזמנינו אין היזק ראיה על חצר (אתר פסקים 'כפייה לבניית מחיצה בין חצרות' בית דין מצפה יריחו, הדיינים - הרב פז, הרב קרויזר https://www.yeshiva.org.il/Psakim/File/443). וכן כתב החזון איש (בבא בתרא יב, ג): "אין אנו רגילים בשימוש צנוע בחצר וסתמא הוא על דעת לפתוח חלון". אמנם יש חולקים וסוברים שיש היזק ראיה גם בזמנינו שהרי עדיין עושים שם תשמישים מסוימים (הרב אריאל בראלי https://www.yeshiva.org.il/Psakim/File/1354 כך גם נראה בדברי הפתחי חושן שהעתיק את דברי הש"ע [חלק ו פ"יד אות יח] ולא העיר שבזמנינו הדין שונה והביא שכך כתב בספר חשוקי חמד בבא בתרא בשם הרב אלישיב: "גם בזמנינו יש לנהוג כתקנת חז"ל בעשיית מחיצה בין חצרות פרטיות, שלא לעקור תקנתם"); בנוסף לכל האמור: כאשר החלון כבר פתוח אם לא מחית בשכן על פתיחת החלון (יש בכך מחלקות ראשונים האם מיד שלא מחה ישנה חזקה או שצריך שלוש שנים) יש לשכן חזקה שכן יש חזקה לנזקי שכנים, כלומר, אדם שמשתמש בשלו והשכן לא מחה מעולם החזיק להמשיך להשתמש בכך ואי אפשר לחייב אותו להפסיק. ולכן במקרה שלנו יש לברר כמה זמן חלונו של השכן פתוח על חצרך, שאולי יש כאן חזקה שלא מחית ואי אפשר לחייבו לסתום (סימן קנד סעיף ז שהשו"ע פסק כדעת הראשונים שיש חזקה להיזק ראיה). לסיכום: קשה מאוד לדעת האם במקרה שלכם יש נזק בכלל והאם נחשב הדבר כנזק מבחינה הלכתית שמצריך את השכן לסתום חזרה את החלון. למעשה יש לשאול דיינים שיבואו ויראו בעיניהם את המציאות. בברכה, הרב יהונתן גלינסקי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il