בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר עזרא
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

עזרא פרק ב

undefined

רבנים שונים

3 דק' קריאה
(א) ואלה בני המדינה העלים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצור (נבוכדנצר) מלך בבל לבבל וישובו לירושלם ויהודה איש לעירו: (ב) אשר באו עם זרבבל ישוע נחמיה שריה רעליה מרדכי בלשן מספר בגוי רחום בענה מספר אנשי עם ישראל: (ג) בני פרעש אלפים מאה שבעים ושנים: (ד) בני שפטיה שלש מאות שבעים ושנים: (ה) בני ארח שבע מאות חמשה ושבעים: (ו) בני פחת מואב לבני ישוע יואב אלפים שמנה מאות ושנים עשר: (ז) בני עילם אלף מאתים חמשים וארבעה: (ח) בני זתוא תשע מאות וארבעים וחמשה: (ט) בני זכי שבע מאות וששים: (י) בני בני שש מאות ארבעים ושנים: (יא) בני בבי שש מאות עשרים ושלשה: (יב) בני עזגד אלף מאתים עשרים ושנים: (יג) בני אדניקם שש מאות ששים וששה: (יד) בני בגוי אלפים חמשים וששה: (טו) בני עדין ארבע מאות חמשים וארבעה: (טז) בני אטר ליחזקיה תשעים ושמנה: (יז) בני בצי שלש מאות עשרים ושלשה: (יח) בני יורה מאה ושנים עשר: (יט) בני חשם מאתים עשרים ושלשה: (כ) בני גבר תשעים וחמשה: (כא) בני בית לחם מאה עשרים ושלשה: (כב) אנשי נטפה חמשים וששה: (כג) אנשי ענתות מאה עשרים ושמנה: (כד) בני עזמות ארבעים ושנים: (כה) בני קרית ערים כפירה ובארות שבע מאות וארבעים ושלשה: (כו) בני הרמה וגבע שש מאות עשרים ואחד: (כז) אנשי מכמס מאה עשרים ושנים: (כח) אנשי בית אל והעי מאתים עשרים ושלשה: (כט) בני נבו חמשים ושנים: (ל) בני מגביש מאה חמשים וששה: (לא) בני עילם אחר אלף מאתים חמשים וארבעה: (לב) בני חרם שלש מאות ועשרים: (לג) בני לד חדיד ואונו שבע מאות עשרים וחמשה: (לד) בני ירחו שלש מאות ארבעים וחמשה: (לה) בני סנאה שלשת אלפים ושש מאות ושלשים: (לו) הכהנים בני ידעיה לבית ישוע תשע מאות שבעים ושלשה: (לז) בני אמר אלף חמשים ושנים: (לח) בני פשחור אלף מאתים ארבעים ושבעה: (לט) בני חרם אלף ושבעה עשר: (מ) הלוים בני ישוע וקדמיאל לבני הודויה שבעים וארבעה: (מא) המשררים בני אסף מאה עשרים ושמנה: (מב) בני השערים בני שלום בני אטר בני טלמן בני עקוב בני חטיטא בני שבי הכל מאה שלשים ותשעה: (מג) הנתיניםבני ציחאבני חשופאבני טבעות: (מד) בני קרסבני סיעהאבני פדון: (מה) בני לבנהבני חגבהבני עקוב: (מו) בני חגבבני שמלי (שלמי)בני חנן: (מז) בני גדלבני גחרבני ראיה: (מח) בני רציןבני נקודאבני גזם: (מט) בני עזאבני פסחבני בסי: (נ) בני אסנהבני מעוניםבני נפיסים (נפוסים): (נא) בני בקבוקבני חקופאבני חרחור: (נב) בני בצלותבני מחידאבני חרשא: (נג) בני ברקוסבני סיסראבני תמח: (נד) בני נציחבני חטיפא: (נה) בני עבדי שלמהבני סטיבני הספרתבני פרודא: (נו) בני יעלהבני דרקוןבני גדל: (נז) בני שפטיהבני חטילבני פכרת הצבייםבני אמי: (נח) כל הנתינים ובני עבדי שלמה שלש מאות תשעים ושנים: (נט) ואלה העלים מתל מלח תל חרשא כרוב אדן אמר ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל הם: (ס) בני דליה בני טוביה בני נקודא שש מאות חמשים ושנים: (סא) ומבני הכהנים בני חביה בני הקוץ בני ברזלי אשר לקח מבנות ברזלי הגלעדי אשה ויקרא על שמם: (סב) אלה בקשו כתבם המתיחשים ולא נמצאו ויגאלו מן הכהנה: (סג) ויאמר התרשתא להם אשר לא יאכלו מקדש הקדשים עד עמד כהן לאורים ולתמים: (סד) כל הקהל כאחד ארבע רבוא אלפים שלש מאות ששים: (סה) מלבד עבדיהם ואמהתיהם אלה שבעת אלפים שלש מאות שלשים ושבעה ולהם משררים ומשררות מאתים: (סו) סוסיהם שבע מאות שלשים וששה פרדיהם מאתים ארבעים וחמשה: (סז) גמליהם ארבע מאות שלשים וחמשה חמרים ששת אלפים שבע מאות ועשרים: (סח) ומראשי האבות בבואם לבית יהוה אשר בירושלם התנדבו לבית האלהים להעמידו על מכונו: (סט) ככחם נתנו לאוצר המלאכה זהב דרכמונים שש רבאות ואלףוכסף מנים חמשת אלפים וכתנת כהנים מאה: (ע) וישבו הכהנים והלוים ומן העם והמשררים והשוערים והנתינים בעריהם וכל ישראל בעריהם:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il