ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש פרשת שבוע ותנ"ך ספר עזרא

עזרא פרק ב

1769
מוקדש לעלוי נשמת
ר' אשר בן ר' שלום הי"ד
לחץ להקדשת שיעור זה
(א) ואלה בני המדינה העלים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצור (נבוכדנצר) מלך בבל לבבל וישובו לירושלם ויהודה איש לעירו: (ב) אשר באו עם זרבבל ישוע נחמיה שריה רעליה מרדכי בלשן מספר בגוי רחום בענה מספר אנשי עם ישראל: (ג) בני פרעש אלפים מאה שבעים ושנים: (ד) בני שפטיה שלש מאות שבעים ושנים: (ה) בני ארח שבע מאות חמשה ושבעים: (ו) בני פחת מואב לבני ישוע יואב אלפים שמנה מאות ושנים עשר: (ז) בני עילם אלף מאתים חמשים וארבעה: (ח) בני זתוא תשע מאות וארבעים וחמשה: (ט) בני זכי שבע מאות וששים: (י) בני בני שש מאות ארבעים ושנים: (יא) בני בבי שש מאות עשרים ושלשה: (יב) בני עזגד אלף מאתים עשרים ושנים: (יג) בני אדניקם שש מאות ששים וששה: (יד) בני בגוי אלפים חמשים וששה: (טו) בני עדין ארבע מאות חמשים וארבעה: (טז) בני אטר ליחזקיה תשעים ושמנה: (יז) בני בצי שלש מאות עשרים ושלשה: (יח) בני יורה מאה ושנים עשר: (יט) בני חשם מאתים עשרים ושלשה: (כ) בני גבר תשעים וחמשה: (כא) בני בית לחם מאה עשרים ושלשה: (כב) אנשי נטפה חמשים וששה: (כג) אנשי ענתות מאה עשרים ושמנה: (כד) בני עזמות ארבעים ושנים: (כה) בני קרית ערים כפירה ובארות שבע מאות וארבעים ושלשה: (כו) בני הרמה וגבע שש מאות עשרים ואחד: (כז) אנשי מכמס מאה עשרים ושנים: (כח) אנשי בית אל והעי מאתים עשרים ושלשה: (כט) בני נבו חמשים ושנים: (ל) בני מגביש מאה חמשים וששה: (לא) בני עילם אחר אלף מאתים חמשים וארבעה: (לב) בני חרם שלש מאות ועשרים: (לג) בני לד חדיד ואונו שבע מאות עשרים וחמשה: (לד) בני ירחו שלש מאות ארבעים וחמשה: (לה) בני סנאה שלשת אלפים ושש מאות ושלשים: (לו) הכהנים בני ידעיה לבית ישוע תשע מאות שבעים ושלשה: (לז) בני אמר אלף חמשים ושנים: (לח) בני פשחור אלף מאתים ארבעים ושבעה: (לט) בני חרם אלף ושבעה עשר: (מ) הלוים בני ישוע וקדמיאל לבני הודויה שבעים וארבעה: (מא) המשררים בני אסף מאה עשרים ושמנה: (מב) בני השערים בני שלום בני אטר בני טלמן בני עקוב בני חטיטא בני שבי הכל מאה שלשים ותשעה: (מג) הנתיניםבני ציחאבני חשופאבני טבעות: (מד) בני קרסבני סיעהאבני פדון: (מה) בני לבנהבני חגבהבני עקוב: (מו) בני חגבבני שמלי (שלמי)בני חנן: (מז) בני גדלבני גחרבני ראיה: (מח) בני רציןבני נקודאבני גזם: (מט) בני עזאבני פסחבני בסי: (נ) בני אסנהבני מעוניםבני נפיסים (נפוסים): (נא) בני בקבוקבני חקופאבני חרחור: (נב) בני בצלותבני מחידאבני חרשא: (נג) בני ברקוסבני סיסראבני תמח: (נד) בני נציחבני חטיפא: (נה) בני עבדי שלמהבני סטיבני הספרתבני פרודא: (נו) בני יעלהבני דרקוןבני גדל: (נז) בני שפטיהבני חטילבני פכרת הצבייםבני אמי: (נח) כל הנתינים ובני עבדי שלמה שלש מאות תשעים ושנים: (נט) ואלה העלים מתל מלח תל חרשא כרוב אדן אמר ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל הם: (ס) בני דליה בני טוביה בני נקודא שש מאות חמשים ושנים: (סא) ומבני הכהנים בני חביה בני הקוץ בני ברזלי אשר לקח מבנות ברזלי הגלעדי אשה ויקרא על שמם: (סב) אלה בקשו כתבם המתיחשים ולא נמצאו ויגאלו מן הכהנה: (סג) ויאמר התרשתא להם אשר לא יאכלו מקדש הקדשים עד עמד כהן לאורים ולתמים: (סד) כל הקהל כאחד ארבע רבוא אלפים שלש מאות ששים: (סה) מלבד עבדיהם ואמהתיהם אלה שבעת אלפים שלש מאות שלשים ושבעה ולהם משררים ומשררות מאתים: (סו) סוסיהם שבע מאות שלשים וששה פרדיהם מאתים ארבעים וחמשה: (סז) גמליהם ארבע מאות שלשים וחמשה חמרים ששת אלפים שבע מאות ועשרים: (סח) ומראשי האבות בבואם לבית יהוה אשר בירושלם התנדבו לבית האלהים להעמידו על מכונו: (סט) ככחם נתנו לאוצר המלאכה זהב דרכמונים שש רבאות ואלףוכסף מנים חמשת אלפים וכתנת כהנים מאה: (ע) וישבו הכהנים והלוים ומן העם והמשררים והשוערים והנתינים בעריהם וכל ישראל בעריהם:
עוד בנושא ספר עזרא

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il