בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר שמואל ב
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

שמואל ב פרק כב

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) וידבר דוד ליהוה את דברי השירה הזאתביום הציל יהוה אתו מכף כל איביו ומכף שאול: (ב) ויאמר יהוה סלעי ומצדתי ומפלטי לי: (ג) אלהי צורי אחסה בומגני וקרן ישעי משגבי ומנוסימשעי מחמס תשעני: (ד) מהלל אקרא יהוהומאיבי אושע: (ה) כי אפפני משברי מותנחלי בליעל יבעתני: (ו) חבלי שאול סבניקדמני מקשי מות: (ז) בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אקראוישמע מהיכלו קולי ושועתי באזניו: (ח) ותגעש (ויתגעש) ותרעש הארץמוסדות השמים ירגזו ויתגעשו כי חרה לו: (ט) עלה עשן באפו ואש מפיו תאכלגחלים בערו ממנו: (י) ויט שמים וירדוערפל תחת רגליו: (יא) וירכב על כרוב ויעףוירא על כנפי רוח: (יב) וישת חשך סביבתיו סכותחשרת מים עבי שחקים: (יג) מנגה נגדו בערו גחלי אש: (יד) ירעם מן שמים יהוה ועליון יתן קולו: (טו) וישלח חצים ויפיצם ברק ויהמם (ויהם): (טז) ויראו אפקי ים יגלו מסדות תבלבגערת יהוה מנשמת רוח אפו: (יז) ישלח ממרום יקחניימשני ממים רבים: (יח) יצילני מאיבי עזמשנאי כי אמצו ממני: (יט) יקדמני ביום אידי ויהי יהוה משען לי: (כ) ויצא למרחב אתי יחלצני כי חפץ בי: (כא) יגמלני יהוה כצדקתי כבר ידי ישיב לי: (כב) כי שמרתי דרכי יהוה ולא רשעתי מאלהי: (כג) כי כל משפטו לנגדי וחקתיו לא אסור ממנה: (כד) ואהיה תמים לוואשתמרה מעוני: (כה) וישב יהוה לי כצדקתיכברי לנגד עיניו: (כו) עם חסיד תתחסדעם גבור תמים תתמם: (כז) עם נבר תתברועם עקש תתפל: (כח) ואת עם עני תושיעועיניך על רמים תשפיל: (כט) כי אתה נירי יהוהויהוה יגיה חשכי: (ל) כי בכה ארוץ גדודבאלהי אדלג שור: (לא) האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופהמגן הוא לכל החסים בו: (לב) כי מי אל מבלעדי יהוהומי צור מבלעדי אלהינו: (לג) האל מעוזי חילויתר תמים דרכו (דרכי): (לד) משוה רגליו (רגלי) כאילותועל במתי יעמדני: (לה) מלמד ידי למלחמהונחת קשת נחושה זרעתי: (לו) ותתן לי מגן ישעך וענתך תרבני: (לז) תרחיב צעדי תחתני ולא מעדו קרסלי: (לח) ארדפה איבי ואשמידםולא אשוב עד כלותם: (לט) ואכלם ואמחצם ולא יקומוןויפלו תחת רגלי: (מ) ותזרני חיל למלחמהתכריע קמי תחתני: (מא) ואיבי תתה לי ערף משנאי ואצמיתם: (מב) ישעו ואין משיע אל יהוה ולא ענם: (מג) ואשחקם כעפר ארץכטיט חוצות אדקם ארקעם: (מד) ותפלטני מריבי עמי תשמרני לראש גויםעם לא ידעתי יעבדני: (מה) בני נכר יתכחשו לי לשמוע אזן ישמעו לי: (מו) בני נכר יבלו ויחגרו ממסגרותם: (מז) חי יהוה וברוך צוריוירם אלהי צור ישעי: (מח) האל הנתן נקמת ליומריד עמים תחתני: (מט) ומוציאי מאיבי ומקמי תרוממנימאיש חמסים תצילני: (נ) על כן אודך יהוה בגויםולשמך אזמר: (נא) מגדיל (מגדול) ישועות מלכו ועשה חסד למשיחולדוד ולזרעו עד עולם:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il