ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

עבודה זרה - דף ל"א ;">

בית מדרש גמרא עבודה זרה Bookmark and Shareגירסת הדפסה האזן לשעור (16 ד') הורד mp3
שלח לחבר

ו' תשרי תשע"א

עבודה זרה - דף ל"א

הדף היומי הקצרנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
רוברט חי בן מרים

(ל: 2 שורות מלמטה – לב. שורה 4)

חוזרים ליין נסך
א. הגדרת שלושת הרמות - ר' יהודה בן בתירא
1. רמה א - יין נסך ממש – אסור בהנאה. גזירה דרבנן שטמא ומטמא כמו מת: אדם וכלים, במשא ואוהל, בכזית).
2. רמה ב - סתם יינם – אסור בהנאה. (הוא עצמו לא טמא).
3. רמה ג - יין של יהודי אצל גוי – אסור בשתייה ומותר בהנאה.
(בסוף כט: ראינו שלרב אשי - לדרגה 3 צריך 2 חותמות, אך לחשש החלפה מספיק 1).

ב. דיון על רמה ג
A. למה לא חוששים גם להחלפה?
בהו"א - אין שום חותם, ובכ"ז לדרגה ג' שזה רק חומרא דרבנן - רק אסרו בשתייה.
אך קשה, למה לא חוששים להחלפה ויהיה אסור גם בהנאה? (כפי שחוששים במפקיד פירות אצל גוי)
תשובה - נעמיד שייחד לו מקום ונתן לו מפתח/חותם, וזה מספיק בשביל למנוע החלפה.

B. כמה חותמות צריך לדרגה ג?
אם כן - שיותר גם בשתייה כפי שהתיר בר קפרא (לדעתו חותם 1 לא פוטר את בעיית דרגה 3)?
תשובה - זו מחלוקת תנאים - האם חותם אחד מספיק לדרגה 3:
ר"א סומך לגמרי על חותם אחד (ומותר גם בשתייה) - כבר קפרא,
וחכמים לא סומכים על חותם אחד לדרגה 3, וכן ר"י ב"ב

C. כמי ההלכה -
ר' חייא-רב חסדא -רב/ רב חסדא-זעירי/ רב חסדא - אבא בר חמא - מקלים כר"א.
דעת רי"ח ור"א:
גרסא 1 - רי"ח - כר"א, ר' אלעזר - כרבנן.
גרסא 2 - שניהם כרבנן (חותם אחד לא מספיק), ונחלקו אם שני חותמות מספיקים - רי"ח (וכן רב אשי כט:) - כן, ר"א - לא.

D. ארבע דוגמאות לחותם בתוך חותם.

ג. מפקיד יין אצל כותי
הכותים עצמם לא חשודים לא על ניסוך ולא על החלפה.
אך האם יש חשש שלא יקפידו וגוי יחליף או ינסך להם?
ברייתא א - בהתחלה חששו (בגלל הגוים שגרו ליד הכותים), ואח"כ התירו בחביות סתומות, גם בלי חותם.
קשה מברייתא ב - ששולח יין ביד כותי צריך חותם.
תירוצים:
מקפיד רק כשחושש שיראו אותו יהודים, כדי לא לאבד לקוחות יהודים. איפה -
1. ר' זירא - בעיר (דחייה - הרי היה לפנ"כ בדרך).
2. ר' ירמיה - בין הגיתות.

ד. שכר של גוים
סיבות האיסור (וקולות היוצאות מהן)
1. חתנות - (רב פפא ורב אחאי - אם לא נכנס לחנות - מותר).
2. מים מגולים (רב - כשיש כשות מותר, חוץ מלאנשים חלשים).
בחומץ שכר אסור כי מעורב שמרים של יין, אא"כ זה מהמחסן - שאז יודעים שלא מעורב.שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב