בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה

העברת עציצים בשמיטה בעת מעבר דירה

undefined

רבנים שונים

תשע"ה
2 דק' קריאה
שאלה
עציץ נקוב, שנמצא כבר שנים רבות על מרפסת של קומה שליש (ית שמתחתיה מרפסות אחרות . ) עתה צריכים לפנות את הדירה.
האם יש איזשהו אופן לעשות את זה השנה?

תשובה
1 מעיקר הדין מותר להעביר את העציצים בלי כל הגבלה
, ולדעת רבי שלמה זלמן אויערבך יתכן שצריך להעביר את העציצים
2 מעל גובה של 10 טפחים , מ" ס80( כלומר, יש להקפיד שהעציץ לא יתקרב לאדמה בפחות מגובה זה)
.
3 והרוצה להחמיר יסתום את נקב העציץ, או יצפה אותו בשקית בעודו בבית, ויעביר אותו למקומו החדש
.

_____________________________________________________

1
כך עולה מדברי הרב יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי (, ספר השמיטה עמודים טו ש) יז- כותב שאין לדמות שמיטה לדיני שב , ת ובשמיטה, אדם
שמוריד עציץ מיתדות על הארץ, אינו עובר משום זורע (וכן כתב בהלכות ו ) ז- ונראה שהוא הדין להיפך, כשמכניסו למקום אחר, אינו
עובר משום קוצר, ולפי תשובת רבי שלמה זלמן אויערבך, המובאת בהערה 2 גם יש להקל .
2
הרב שלמה זלמן אויערבך (מנחת שלמה א, מא אות ג) כותב שיש להקל באופן זה משני טעמים . א: כיון שיש סוברים שבדומה לגמרא
בגיטין ) ב"ז ע( בזמן שמטלטלים עציץ גם אם יש בו נקב, הוא לא נחשב כמחובר לאדמה . ב. לדעת הריטב (א " גיטין שם) מעל י' טפחים גם
עציץ נקוב אינו נחשב כמחובר. וכן באור לציון (שביעית א ) ה, הקל מהדין כיון ששביעית בזמן הזה דרבנן, ויש להקל בספק. ובמנחת
שלמה (חלק ג, הוצאה ישנה סימן קנח סעיף ו) כתב שיש להקל הלכה למעשה בכל עניין להעביר דירה, וראה הערה .1
3
כך כתב הרב שלמה זלמן אויערבך (הנזכר הערה , 2 אמנם עיין מה שהבאנו שם ו) כן כתבו בשם הרב אלישיב (הליכות שדה חוברת 84
עמוד ) 26 להחמיר, וכן כתב האור לציון שעדיף להחמיר בכך .


מכון "ארץ חמדה" שמח להזמין את הציבור ליהנות מתכנית הלימודים
החדשה "שמיטה זה הזמן שלך . " מידי שבוע יישלח לנרשמים השיעור
השבועי הכולל 4-6 יחידות לימוד, סיכום ומבחן לחזרה עצמית, באמצעות
הדוא . ל" הרשמה בכתובת : .shmita@eretzhemdah org
אנו מאחלים לכם לימוד פורה, מעניין, מעמיק ומועיל שיעצים את שנת
השבע של כולנו .
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il