בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה

מגורים עם גוי ודיני יחוד

undefined

רבנים שונים

חשוון תשע"ו
2 דק' קריאה
בולוניה, איטליה Bologna, Italy
אלול תשנ"ב

מגורי רווק ורווקה בחדרים נפרדים בדירה אחת, לעומת המגורים עם גוי

שאלה
בעירנו מתגוררים סטודנטים וסטודנטיות ישראלים שלומדים באוניברסיטה המקומית. הם גרים בדירות שכורות ללא הקפדה על איסורי יחוד בנים ובנות. הברירה האחרת שיהיו שותפים בדירה עם גוים/גויות וזה עלול כמובן להביא לידי קירבה יתירה. האם מותר במצב זה לבחור דתי רווק לגור בדירה עם בחורות כשזה מונע ממנו ומהן לגור בדירה אחת עם גוי? בקיצור: כשאין ברירה אחרת מה חמור יותר: איסור יחוד וקירבה אנשים ונשים או איסור מגע וקירבה עם גויים? (כמובן בדירה אחת ז"א כל אחד בחדר לחוד).

תשובה
איסור יחוד עם גוי הוא מפני חשש פיקוח נפש 1 , ובימינו אין חשש זה חמור כל כך במקום שאימת מלכות עליהם 2 . ולנשים אסור להתייחד עם גויים זכרים 3 , אך עם נשים גויות מותר להן ואין חשש פיקוח נפש.
אם אין אפשרות לסדר מגורים בלא חשש יחוד, עדיף שיגורו הבנים עם בנים גויים והבנות - עם בנות גויות, מאשר לעבור על איסור יחוד, ובלבד שההפרדה בין המינים תהיה מובטחת, שהרי יחוד עם גויה אף הוא אסור.
לכן, אם אפשר לסדר מגורים לישראלים בלבד באופן שאין יחוד, כגון דירה אחת עם כניסות נפרדות, כשהחדרים מחולקים לבנות לחוד ובנים לחוד, והדלתות ביניהם נעולות, או שבדירה יהיו בלילה ארבע בנות 4 לכל הפחות, ובשום אופן לא פחות משלוש, בין ביום בין בלילה 5 , ואז עדיף שישאר הבן עמהן, ולא יכנס גוי במקומו. כאשר אין אפשרות לסדר את המגורים בלא חשש יחוד, "אין אומרים לו, חטא כדי שיזכה חברך", והוא אינו צריך להשאר שם כדי להציל את הבנות מאיסורים שעלולים להיגרם בעתיד, אלא אם כן הוא גרם את היווצרות האיסור (כגון שהביא גוי לדירה, וכעת כשהוא חפץ לצאת, הוא יוצר איסור יחוד מן התורה) 6 .

__________________________________________________________

משנה ע"ז דף כב ע"א ; שו"ע יו"ד סי' קנג סעיף ב.
2 ובגמרא ע"ז כה ע"ב משמע דבמירתת הגוי מן המלכות, שרי להתייחד, ואין חשש.
3 שו"ע יו"ד סי' קנג סעיף ד, ואפילו באופן שמותר עם ישראל פרוצים, אסור עם גויים.
4 שו"ע אה"ע סי' כב סעיף ו וב"אוצר הפוסקים" (ס"ק כו אות ב) שרוב הפוסקים הבינו בדעת רש"י, שבלילה צריך ארבע נשים, שמא תישן אחת ונמצא מתייחד עם שתי נשים.
5 שו"ע אה"ע סי' כב סעיף ה ברמ"א בשם רש"י. וב"אוצר הפוסקים" שם הביא דעות להקל כרש"י דהוי ספיקא דרבנן.
6 שו"ת "עזרת כהן" סי' לא.בשם צוות המשיבים ובברכת התורה,

הרב משה ארנרייך הרב יוסף כרמל
ראשי הכולל


גם אני מאשר:
הרב שאול ישראלי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il