ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שידורים חיים מיוחדים לכבוד חג מתן תורה
בית המדרש פרשת שבוע ותנ"ך לימוד והעמקה בספר מלכים
1.00x

מלכים א', פרקים א'-ג'

המבחן האחרון של דוד!

דוד נמצא במבחן האחרון שלו, להוכיח את תשובתו מחטא בת-שבע -הכרזה על שלמה כממשיך. דוד זקוק ליואב ויואב זקוק לדוד, ואי אפשר למלכות שלמה להיות ביחד עם יואב. שלמה מכיר מתוך דיבורן של הנשים היכן נמצאת האמת.
לחץ להקדשת שיעור זה
ספר מלכים א'
ספר מלכים פותח בשאלת ההמשכיות למלכות דוד - ייסוד בית מלוכה, ומעט לאחר המלכת שלמה מתקיימת היערכות לבניית בית המקדש - ייסוד בית לשכינה. בתום התקופה - חרב בית המלך וחרב המקדש. ובתווך, קורות עם ישראל בתקופה בה מתקיימת המלכות הנבואה והשכינה.
פרק א'
מה פשר המציאות שהבגדים אינם מחממים? ובמדרש: "(שמואל א' כ"ד) ויקם דוד ויכרת את כנף המעיל אשר לשאול בלט אמר רבי יוסי ברבי חנינא: כל המבזה את הבגדים סוף אינו נהנה מהם, שנאמר (מלכים א' א') והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו" (ברכות דף ס"ב, ע"ב). מה בין פשוטו של מקרא לבין המדרש?
• האם הפתרון לבקש נערה בתולה למלך נאמר בתום לב? מהם מניעי היועצים?
• האם קיים קשר בין הבגדים שאינם מחממים לבין אי ההכרעה בשאלה מי ימלוך אחרי דוד?
• מדוע לא עצב דוד את אדוניה עד כה? האם דוד אינו מבין מהן כוונותיו הנסתרות של אדוניה?
• ובמדרש: "אבישג מאי היא? דכתיב (מלכים א' א') והמלך דוד זקן בא בימים וגו' ויאמרו לו עבדיו יבקשו וגו' וכתיב (מלכים א' א') ויבקשו נערה יפה וגו' וכתיב (מלכים א' א') והנערה יפה עד מאד ותהי למלך סכנת ותשרתהו, אמרה: נינסבן! אמר לה: אסירת לי. - אמרה ליה: חסריה לגנבא, נפשיה לשלמא נקיט - אמר להו: קראו לי לבת שבע. וכתיב (מלכים א' א') ותבא בת שבע אל המלך החדרה. אמר רב יהודה אמר רב: באותה שעה קינחה בת שבע בשלש עשרה מפות" (סנהדרין כ"ב, ע"א). מה בין פשוטו של מקרא לבין המדרש?
• בפסוק יז מזכירה בת שבע שבועה ישנה של דוד אליה. מדוע התעלם עד כה דוד מהשבועה?
• ראה דף מצורף ובו דברי נתן לבת שבע, דבריה לדוד, ודברי נתן לדוד. מה בין השלושה? מהו ההיגיון בפער שבין הניסוחים?
• לבסוף יוצא דוד בהכרזה ברורה בדבר המלכת שלמה (כט-ל). מה הביאו לכך?
פרק ב'
מהם נושאיה של צוואת דוד? מהו המכנה המשותף לנושאים אלו?
• האם יואב חייב מיתה על הריגת שני שרי הצבאות? אם כן – מדוע היא נדחתה עד כה? אם לא – מה פשר הצוואה?
• מדוע השאיר דוד עד כה את יואב בתפקידו כשר צבא?
• מהו ההיגיון בבקשת אדוניהו את אבישג? האם לא חשב על האפשרות שישלם על כך בחייו?
• האם יואב נהרג בשל צוואת דוד או כמורד במלכות?
• מדרש: "ויקבר בביתו במדבר, אטו ביתו מדבר הוא? - אמר רב יהודה אמר רב: כמדבר, מה מדבר מופקר לכל - אף ביתו של יואב מופקר לכל. דבר אחר: כמדבר, מה מדבר מנוקה מגזל ועריות - אף ביתו של יואב מנוקה מגזל ועריות" (סנהדרין מ"ט, ע"א). כיצד באות לידי ביטוי תכונות אלו בפסוקי המקרא?
• מה הקשר שבין דחיית אביתר הכהן לבין שיוכו המשפחתי לבית עלי?
• ותמונה רחבה יותר במדרש: "… באותה שעה (בפרשת פילגש בגבעה) נתנו כהונה לבני איתמר בן אהרן שבעים ושתים שנה, וקילקלום וקלקלוה בני עלי, מיד אמר הקב"ה, מה בין זה לזה, והלא אלעזר בן אהרן ואיתמר בן אהרן, שנאמר [וירא כי אין] איש וגו' (ישעיה נ"ט ט"ז), באותה שעה אמר הקב"ה שתחזור כהונה לבעליה" (אליהו רבה פרשה יב). חשוב על נקודות הציון במעבר הכהונה הגדולה בין בית אלעזר לבין בית איתמר ועל משמעותן.
• מהו ההיגיון בעונשו של שמעי? האם שכח את אזהרתו של שלמה?
פרק ג'
מהו העיתוי לנישואי שלמה עם בת פרעה? מה משוקע בעיתוי זה?
• ובמדרש: "הה"ד (משלי לא) דברי למואל מלך למה נקרא שלמה למואל א"ר ישמעאל באותו הלילה שהשלים שלמה מלאכת בית המקדש נשא בתיה בת פרעה והיה שם צהלת שמחת בית המקדש וצהלת בת פרעה ועלתה צהלת שמחת בת פרעה יותר מצהלת בית המקדש… ולכך נקרא למואל שהשליך עול מלכות שמים מעלי כלומר למה לו אל, ובאותו שעה עלתה במחשבה לפני הקב"ה להחריב את ירושלים הה"ד (ירמיה לב) כי על אפי ועל חמתי וגו'. רבנן אמרי אלף מיני זמר הכניסה לו בת פרעה והיה מצוה לזמר לפניו באותו לילה והיתה אומרת לו כך מזמרין לפני עבודת כוכבים פלונית וכך מזמרין לפני עבודת כוכבים פלונית מה עשתה בת פרעה כמין פרס שטחה לו למעלה ממנו וקבעה בו כל מיני אבנים טובות ומרגליות שהיו מבהיקות כעין כוכבים ומזלות וכל זמן שהיה שלמה רוצה לעמוד היה רואה אותן הכוכבים והמזלות והיה ישן לו עד ארבע שעות. א"ר לוי אותו היום נתקרב תמיד בארבע שעות ועל אותה שעה שנינו מעשה היה ונתקרב תמיד של שחר בארבע שעות והיו ישראל עצבים שהיה יום חנוכת בית המקדש ולא היו יכולין לעשות מפני שהיה ישן שלמה והיו מתיראים להקיצו מפני אימת המלכות הלכו והודיעו לבת שבע אמו והלכה היא והקיצתו והוכיחתו הה"ד (משלי לא) משא אשר יסרתו אמו" (במדבר רבה נשא פרשה י). מהו ההיגיון הרוחני המקופל בחיבור שבין חנוכת המקדש לבין נישואי בת פרעה?
• האם שלמה לקח בחשבון אפשרות ששתי הנשים הזונות תיעתרנה להוראתו לגזור את הילד? מהי החכמה הגדולה במשפט זה? קרא בקשב את דברי שתי הנשים.
• ובמדרש: "בגבעון נראה ה' אל שלמה בחלום הלילה ויאמר אלהים שאל מה אתן לך אמר שלמה אם אשאל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות הוא נותן לי אלא הרי אני שואל את החכמה והכל בכלל, הה"ד ונתת לעבדך לב שומע, אמר לו הקב"ה שלמה חכמה שאלת לך ולא שאלת עושר ונכסים ונפש אויבך חייך החכמה והמדע נתון לך ועי"כ עושר ונכסים אתן לך, מיד ויקץ שלמה והנה חלום... מיד ויבא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית ה' ויעל עולות ויעש שלמים ויעש משתה לכל עבדיו, א"ר אלעזר מכאן שעושין סעוד' לגמרה של תורה..." (שיר השירים רבה פרשה א). במה יתרונה של החכמה? מהי מהות הסעודה לגמרה של תורה עפ"י מדרש זה?
לימוד פורה ומשמח . שמעון .עוד בנושא לימוד והעמקה בספר מלכים
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il