ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

חולין - דף י' ;">

דף הבית בית מדרש גמרא חולין Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (20 ד') הורד mp3
שלח לחבר

ד' תמוז תשע"א

חולין - דף י'

הדף היומי הקצרנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
יוסף בן שמחה

(י. שליש עליון – יא. שורה 2)
בהמה בחזקת איסור, מקור לדין חזקה
חלק א – המשך חזקת האיסור של הבהמה
א. תזכורת – רב הונא (וכו"ע) – בהמה בחזקת איסור, ואסורה עד שודאי נשחטה כדין.
ולכן – ספק בשחיטה (לא בדק הסימנים) – פסולה.
ב. נמצאה הסכין פגומה אחרי השחיטה -
רב הונא (לשיטתו) – אסורה (שמא הסכין נפגמה לפני חיתוך הסימנים (מהעור)).
רב חסדא – מותרת.
סברת רב חסדא -
A. תולים בעצם
(שזה ודאי פוגם , ואילו עור לא ודאי).
קושיא מטבל ומצא עליו חציצה – שלא תולים במה שהתעסק איתו.
B. הספק בסכין , ולא בבהמה (בטבל – הספק באדם, ויש לו חזקת טומאה).
[שתי הבנות: 1. זה תוספת לA (גם בסכין צריך סיבה טובה לתלות הפגימה). 2. זה תירוץ בפני עצמו, ותולים בעצם גם בלי סיבה טובה (יש חזקת כשרות לסכין)]. קושיא " כל ספק בשחיטה – פסול". לכאורה בא לרבות גם ספק בסכין?
תשובה
– בא לרבות ספק שהה/דרס (אפי' שסביר ששחט טוב כהרגלו).
(י: 3+)
C. נפרא מינות לשתי ההבנות:
1. האם רב חסדא מקל דווקא אם חתך אח"כ עצמות –
עד עכשיו הנחנו שצריך לחתוך – מתאים להבנה 1.
עכשיו הגמרא מציעה שמתיר אפילו בלי שחתך עצמות (אלא תולים שנפגמה מהגרגרת ). את הדעה הזו אפשר להבין עדיין לפי שתי ההבנות, יש מחלוקת ראשונים: 1. סביר שפגע בגרגרת. 2. רש"י - פגימה מהגרגרת לא יותר סבירה מהעור, ויש חזקת כשרות לסכין .
(הגמרא פוסקת כרב חסדא – אך רק אם חתך אח"כ עצמות).
2. מעשה שנמצאה סכין פגומה בסוף 13 שחיטות, ורב יוסף פסלן.
כמי?
לרב הונא כולן פסולות (שמא נפגמה בעור של הראשונה).
לרב חסדא – שתי הבנות (כנ"ל) -
1. רק הראשונה כשירה (כי מניחים שנפגמה מהגרגרת של הראשונה). כולן כשירות (אין סבירות שתיפגם מהגרגרת, אלא זאת רק תלייה כי יש חזקה, ממילא ייתכן שנפגמה מהגרגרת האחרונה)
3. רב כהנא מצריך בדיקה בין שחיטה לשחיטה. שתי הבנות -
1. כרב הונא – שאם פסולה – הראשונה פסולה.
2. כרב חסדא (להבנה 1) – להכשיר את האחרונות.
(ולמרות שבדיקה שלפני שחיטה צריכה חכם זה רק מפני כבודו).

(י: אמצע)
חלק ב – מקור דין חזקה
המקור: ר' שמואל ב"נ – רי"נ – הכהן מטמא הבית, אפילו שאולי הנגע הצטמצם בינתיים.
קושיית רב אחא ב"י – אולי יצא אחרונית וכן ראה את הצרעת?
תשובות לרב אחא בר יעקב (ודחייתן):
A. תשובות אביי: 1. יציאה אחורית אינה "יציאה". דחייה - יציאת הכהן ביו"כ מקה"ק אחורית . 2. לא יראה אחורי החלון. דחייה - יעשה חלון בדלת (ואין בעיה לעשות חלון מדין בית אפל, כי כבר ראה את הנגע בפנים).
B. ברייתא – הכהן יכול להסגיר את הבית בדיעבד גם מביתו (שם ודאי לא רואה את הנגע).
דחייה – ניתן להעמיד שיש שורה של אנשים שאומרים זה לזה שהנגע עדיין נמצא .

שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il