בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • במדבר
לחץ להקדשת שיעור זה
ספר במדבר פרקים א - ד (כ)

פרשת במדבר

תוכן פרשת במדבר לקריאה ולהדפסה

undefined

רבנים שונים

8 דק' קריאה
[א] (א) וידבר יהוה אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר: (ב) שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל זכר לגלגלתם: (ג) מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן: (ד) ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבתיו הוא: (ה) ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן שדיאור: (ו) לשמעון שלמיאל בן צורישדי: (ז) ליהודה נחשון בן עמינדב: (ח) ליששכר נתנאל בן צוער: (ט) לזבולן אליאב בן חלן: (י) לבני יוסף לאפרים אלישמע בן עמיהוד למנשה גמליאל בן פדהצור: (יא) לבנימן אבידן בן גדעני: (יב) לדן אחיעזר בן עמישדי: (יג) לאשר פגעיאל בן עכרן: (יד) לגד אליסף בן דעואל: (טו) לנפתלי אחירע בן עינן: (טז) אלה קריאי (קרואי) העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם: (יז) ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמת: (יח) ואת כל העדה הקהילו באחד לחדש השני ויתילדו על משפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה לגלגלתם: (יט) כאשר צוה יהוה את משה ויפקדם במדבר סיני: (כ) ויהיו בני ראובן בכר ישראל תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא: (כא) פקדיהם למטה ראובן ששה וארבעים אלף וחמש מאות: (כב) לבני שמעון תולדתם למשפחתם לבית אבתם פקדיו במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא: (כג) פקדיהם למטה שמעון תשעה וחמשים אלף ושלש מאות: (כד) לבני גד תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא: (כה) פקדיהם למטה גד חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים: (כו) לבני יהודה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא: (כז) פקדיהם למטה יהודה ארבעה ושבעים אלף ושש מאות: (כח) לבני יששכר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא: (כט) פקדיהם למטה יששכר ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות: (ל) לבני זבולן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא: (לא) פקדיהם למטה זבולן שבעה וחמשים אלף וארבע מאות: (לב) לבני יוסף לבני אפרים תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא: (לג) פקדיהם למטה אפרים ארבעים אלף וחמש מאות: (לד) לבני מנשה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא: (לה) פקדיהם למטה מנשה שנים ושלשים אלף ומאתים: (לו) לבני בנימן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא: (לז) פקדיהם למטה בנימן חמשה ושלשים אלף וארבע מאות: (לח) לבני דן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא: (לט) פקדיהם למטה דן שנים וששים אלף ושבע מאות: (מ) לבני אשר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא: (מא) פקדיהם למטה אשר אחד וארבעים אלף וחמש מאות: (מב) בני נפתלי תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא: (מג) פקדיהם למטה נפתלי שלשה וחמשים אלף וארבע מאות: (מד) אלה הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל שנים עשר איש איש אחד לבית אבתיו היו: (מה) ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבתם מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל: (מו) ויהיו כל הפקדים שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים: (מז) והלוים למטה אבתם לא התפקדו בתוכם: (מח) וידבר יהוה אל משה לאמר: (מט) אך את מטה לוי לא תפקד ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל: (נ) ואתה הפקד את הלוים על משכן העדת ועל כל כליו ועל כל אשר לו המה ישאו את המשכן ואת כל כליו והם ישרתהו וסביב למשכן יחנו: (נא) ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת: (נב) וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאתם: (נג) והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות: (נד) ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו:
[ב] (א) וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר: (ב) איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו: (ג) והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמינדב: (ד) וצבאו ופקדיהם ארבעה ושבעים אלף ושש מאות: (ה) והחנים עליו מטה יששכר ונשיא לבני יששכר נתנאל בן צוער: (ו) וצבאו ופקדיו ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות: (ז) מטה זבולן ונשיא לבני זבולן אליאב בן חלן: (ח) וצבאו ופקדיו שבעה וחמשים אלף וארבע מאות: (ט) כל הפקדים למחנה יהודה מאת אלף ושמנים אלף וששת אלפים וארבע מאות לצבאתם ראשנה יסעו: (י) דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור: (יא) וצבאו ופקדיו ששה וארבעים אלף וחמש מאות: (יב) והחונם עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורישדי: (יג) וצבאו ופקדיהם תשעה וחמשים אלף ושלש מאות: (יד) ומטה גד ונשיא לבני גד אליסף בן רעואל: (טו) וצבאו ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים: (טז) כל הפקדים למחנה ראובן מאת אלף ואחד וחמשים אלף וארבע מאות וחמשים לצבאתם ושנים יסעו: (יז) ונסע אהל מועד מחנה הלוים בתוך המחנת כאשר יחנו כן יסעו איש על ידו לדגליהם: (יח) דגל מחנה אפרים לצבאתם ימה ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד: (יט) וצבאו ופקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות: (כ) ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור: (כא) וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים: (כב) ומטה בנימן ונשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני: (כג) וצבאו ופקדיהם חמשה ושלשים אלף וארבע מאות: (כד) כל הפקדים למחנה אפרים מאת אלף ושמנת אלפים ומאה לצבאתם ושלשים יסעו: (כה) דגל מחנה דן צפנה לצבאתם ונשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי: (כו) וצבאו ופקדיהם שנים וששים אלף ושבע מאות: (כז) והחנים עליו מטה אשר ונשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן: (כח) וצבאו ופקדיהם אחד וארבעים אלף וחמש מאות: (כט) ומטה נפתלי ונשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן: (ל) וצבאו ופקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות: (לא) כל הפקדים למחנה דן מאת אלף ושבעה וחמשים אלף ושש מאות לאחרנה יסעו לדגליהם: (לב) אלה פקודי בני ישראל לבית אבתם כל פקודי המחנת לצבאתם שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים: (לג) והלוים לא התפקדו בתוך בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה: (לד) ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחתיו על בית אבתיו:
[ג] (א) ואלה תולדת אהרן ומשה ביום דבר יהוה את משה בהר סיני: (ב) ואלה שמות בני אהרן הבכר נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר: (ג) אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים אשר מלא ידם לכהן: (ד) וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם: (ה) וידבר יהוה אל משה לאמר: (ו) הקרב את מטה לוי והעמדת אתו לפני אהרן הכהן ושרתו אתו: (ז) ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני אהל מועד לעבד את עבדת המשכן: (ח) ושמרו את כל כלי אהל מועד ואת משמרת בני ישראל לעבד את עבדת המשכן: (ט) ונתתה את הלוים לאהרן ולבניו נתונם נתונם המה לו מאת בני ישראל: (י) ואת אהרן ואת בניו תפקד ושמרו את כהנתם והזר הקרב יומת: (יא) וידבר יהוה אל משה לאמר: (יב) ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים: (יג) כי לי כל בכור ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה לי יהיו אני יהוה: (יד) וידבר יהוה אל משה במדבר סיני לאמר: (טו) פקד את בני לוי לבית אבתם למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה תפקדם: (טז) ויפקד אתם משה על פי יהוה כאשר צוה: (יז) ויהיו אלה בני לוי בשמתם גרשון וקהת ומררי: (יח) ואלה שמות בני גרשון למשפחתם לבני ושמעי: (יט) ובני קהת למשפחתם עמרם ויצהר חברון ועזיאל: (כ) ובני מררי למשפחתם מחלי ומושי אלה הם משפחת הלוי לבית אבתם: (כא) לגרשון משפחת הלבני ומשפחת השמעי אלה הם משפחת הגרשני: (כב) פקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה פקדיהם שבעת אלפים וחמש מאות: (כג) משפחת הגרשני אחרי המשכן יחנו ימה: (כד) ונשיא בית אב לגרשני אליסף בן לאל: (כה) ומשמרת בני גרשון באהל מועד המשכן והאהל מכסהו ומסך פתח אהל מועד: (כו) וקלעי החצר ואת מסך פתח החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריו לכל עבדתו: (כז) ולקהת משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי ומשפחת החברני ומשפחת העזיאלי אלה הם משפחת הקהתי: (כח) במספר כל זכר מבן חדש ומעלה שמנת אלפים ושש מאות שמרי משמרת הקדש: (כט) משפחת בני קהת יחנו על ירך המשכן תימנה: (ל) ונשיא בית אב למשפחת הקהתי אליצפן בן עזיאל: (לא) ומשמרתם הארן והשלחן והמנרה והמזבחת וכלי הקדש אשר ישרתו בהם והמסך וכל עבדתו: (לב) ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן אהרן הכהן פקדת שמרי משמרת הקדש: (לג) למררי משפחת המחלי ומשפחת המושי אלה הם משפחת מררי: (לד) ופקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה ששת אלפים ומאתים: (לה) ונשיא בית אב למשפחת מררי צוריאל בן אביחיל על ירך המשכן יחנו צפנה: (לו) ופקדת משמרת בני מררי קרשי המשכן ובריחיו ועמדיו ואדניו וכל כליו וכל עבדתו: (לז) ועמדי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם: (לח) והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו שמרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת: (לט) כל פקודי הלוים אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה שנים ועשרים אלף: (מ) ויאמר יהוה אל משה פקד כל בכר זכר לבני ישראל מבן חדש ומעלה ושא את מספר שמתם: (מא) ולקחת את הלוים לי אני יהוה תחת כל בכר בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת כל בכור בבהמת בני ישראל: (מב) ויפקד משה כאשר צוה יהוה אתו את כל בכור בבני ישראל: (מג) ויהי כל בכור זכר במספר שמת מבן חדש ומעלה לפקדיהם שנים ועשרים אלף שלשה ושבעים ומאתים: (מד) וידבר יהוה אל משה לאמר: (מה) קח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת בהמתם והיו לי הלוים אני יהוה: (מו) ואת פדויי השלשה והשבעים והמאתים העדפים על הלוים מבכור בני ישראל: (מז) ולקחת חמשת חמשת שקלים לגלגלת בשקל הקדש תקח עשרים גרה השקל: (מח) ונתתה הכסף לאהרן ולבניו פדויי העדפים בהם: (מט) ויקח משה את כסף הפדיום מאת העדפים על פדויי הלוים: (נ) מאת בכור בני ישראל לקח את הכסף חמשה וששים ושלש מאות ואלף בשקל הקדש: (נא) ויתן משה את כסף הפדים לאהרן ולבניו על פי יהוה כאשר צוה יהוה את משה:
[ד] (א) וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר: (ב) נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחתם לבית אבתם: (ג) מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל בא לצבא לעשות מלאכה באהל מועד: (ד) זאת עבדת בני קהת באהל מועד קדש הקדשים: (ה) ובא אהרן ובניו בנסע המחנה והורדו את פרכת המסך וכסו בה את ארן העדת: (ו) ונתנו עליו כסוי עור תחש ופרשו בגד כליל תכלת מלמעלה ושמו בדיו: (ז) ועל שלחן הפנים יפרשו בגד תכלת ונתנו עליו את הקערת ואת הכפת ואת המנקית ואת קשות הנסך ולחם התמיד עליו יהיה: (ח) ופרשו עליהם בגד תולעת שני וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את בדיו: (ט) ולקחו בגד תכלת וכסו את מנרת המאור ואת נרתיה ואת מלקחיה ואת מחתתיה ואת כל כלי שמנה אשר ישרתו לה בהם: (י) ונתנו אתה ואת כל כליה אל מכסה עור תחש ונתנו על המוט: (יא) ועל מזבח הזהב יפרשו בגד תכלת וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את בדיו: (יב) ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקדש ונתנו אל בגד תכלת וכסו אותם במכסה עור תחש ונתנו על המוט: (יג) ודשנו את המזבח ופרשו עליו בגד ארגמן: (יד) ונתנו עליו את כל כליו אשר ישרתו עליו בהם את המחתת את המזלגת ואת היעים ואת המזרקת כל כלי המזבח ופרשו עליו כסוי עור תחש ושמו בדיו: (טו) וכלה אהרן ובניו לכסת את הקדש ואת כל כלי הקדש בנסע המחנה ואחרי כן יבאו בני קהת לשאת ולא יגעו אל הקדש ומתו אלה משא בני קהת באהל מועד: (טז) ופקדת אלעזר בן אהרן הכהן שמן המאור וקטרת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה פקדת כל המשכן וכל אשר בו בקדש ובכליו: (יז) וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר: (יח) אל תכריתו את שבט משפחת הקהתי מתוך הלוים: (יט) וזאת עשו להם וחיו ולא ימתו בגשתם את קדש הקדשים אהרן ובניו יבאו ושמו אותם איש איש על עבדתו ואל משאו: (כ) ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il