ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

דין מכונות גילוח חשמליות

דף הבית בית מדרש מדורים חמדת ימים שו"ת "במראה הבזק" Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר

שבט התשע"ג

דין מכונות גילוח חשמליות


מתוך העלון חמדת ימים
www.eretzhemdah.org


מוקדש להצלחת
עם ישראל

(מתוך ח"ה)

מונטריאול, קנדה Montreal, Canada
אדר א תש"ס

דין מכונות גילוח חשמליות

שאלה
באלו מכונות גילוח חשמליות מותר להשתמש? מדוע?

תשובה

1. מאז שהומצאה, נהגו ישראל להשתמש במכונת-גילוח 1 .
2. יש מי שפסק 2 , שכל גילוח במכונה מותר 3 , משום שבפעולת המכונה אין משום השחתה. ויש מי שכתב 4 , שבמכונות-הגילוח המצויות כיום אין משום "גילוח", ועל כן השימוש בהן מותר, ללא הגבלה.
3. אמנם יש שמחמירים וחוששים להתיר גילוח במכונה, ותולים הדבר בתוצאת הגילוח, דהיינו הם מתירים רק כאשר המכונה אינה מותירה עור פנים חלק כמו אחר שימוש בתער 5 . לדעתם יש אפוא להקפיד להשתמש דווקא במכונה המותירה את קצות השערות 6 .
4. ויש שאסרו כל שימוש במכונות-גילוח 7 .
^ 1. בגמ' מכות (כא ע"א) שנינו "תנו רבנן, 'ופאת זקנם לא יגלחו', יכול אפילו גילחו במספרים יהא חייב, תלמוד לומר 'לא תשחית'. אי 'לא תשחית', יכול אם ליקטו במלקט ורהיטני, יהא חייב, תלמוד לומר 'לא יגלחו'. הא כיצד ? גילוח שיש בו השחתה, הוי אומר זה תער".
מסקנת הסוגיה היא ששימוש בתער אסור רק אם מתקיימים בו התנאים הבאים: (א) גילוח; (ב) השחתה.
והנה שתי שיטות יש בהבנת גדר "גילוח": (א) שיטת תוס' (מסכת נזיר מ ע"ב) – יסוד היתר השימוש במלקט ורהיטני הוא "...והם אינם קרויים גילוח, שאינם רגילים לגלח בהם". משיטת התוספות עולה שאמנם תוצאת הגילוח במלקט ורהיטני עשויה להיות זהה לתוצאת גילוח בתער, הרי השימוש בהם מותר משום שדרך הפעולה בהם שונה מפעולת גילוח רגיל. (ב) שיטת ר"י מלוניל - "ואינו חייב עד שיטלנו בתער, כלומר, שכשנשאר קצת משורש השיער בתוך הבשר, אבל אינו בולט מבחוץ כמו במספריים. ובמלקט ורהיטני פטור, לפי שאינו דומה לגילוח, שהרי שורש השיער תולש מבפנים הבשר". לדעה זו, תוצאת הגילוח במלקט ורהיטני שונה מזו של שימוש בתער. מן ההגדרות הנ"ל עולה שמכונות-הגילוח כיום עונות על גדר "גילוח", שכן הדרך לגלח בהן, וכן אין הן עוקרות את שורש השיער מתוך העור.
הגדרת "השחתה". בפירושו של ריב"ן למכות (שם) אנו מוצאים "... ומספריים אינם משחיתים, שאין חותכין שיער בצד עיקר כתער" (וכן עולה מפירוש ר"י מלוניל שהובא לעיל). משיטות אלו עולה שגדר השחתה הוא, כאשר לא נותר כל חלק מן השיער מחוץ לעור הפנים מכיוון שהסכין חותכת אותו בגובה העור ממש.
^ 2. כן פסק הגרנ"א רבינוביץ בספרו "מלומדי מלחמה" (עמ' 269). יסוד שיטתו הוא שבמכונות-הגילוח המצויות לעולם לא יוכל להתקיים גדר "גילוח". הוא מסתמך בדבריו על שיטתו של רמב"ן שהגדרת גילוח היא דווקא במקום שיש אפשרות לחתוך מספר רב של שערות שיש בהן שיעור "שיער". אמנם במכונות-גילוח אפשר לגלח בבת אחת מספר רב של שערות, אך שערות אלה אין להן שיעור שיער שעליו מתחייבים בגילוחו (להרחבת העניין עיין שם). שיטה זו תובן רק על-פי שיטת רמב"ן, אך כפי שראינו לעיל, ראשונים אחרים הגדירו גדר "גילוח" באופן שונה .
^ 3. כן עולה ממאמרו של הרב ישראל רוזן ב"תחומין" כ"ב (447), לאחר ביקור בחברת 'פיליפס'. לדבריו ניתן להחשיב את כל מכונות הגילוח, מעצם טיבן, כ"מספרים כעין תער" שהותרו, ללא תלות בעיון מיקרוסקופי בתהליך החיתוך. במאמר שפרסם בחוברת 'בית הלל' (ירושלים, שנה ד גליון ב', סיון תשס"ג) הביע עמדתו כי עדיף להשאיר את רכיב ה- Lift & Cut הנמצא בסכיני 'פיליפס', משום שהם מקרבים עוד יותר את מכונת הגילוח למעמד של מספרים.
^ 4. כן כתב הרב שבתאי רפפורט במאמר ב"תחומין" (חלק יג עמ' 208 ואילך). לדעתו איסור גילוח מתקיים כאשר הסכין לבדה יכולה לחתוך את השערה. והנה, במכונת-גילוח החיתוך נעשה בשיתוף הרשת, וע"כ אין גילוח בה דומה לגילוח בתער, אלא לגילוח במספריים, שבו החיתוך נעשה בעזרת שני הלהבים גם יחד, ועל כן הוא מותר.
^ 5. ע"פ דבריהם יוצא שרק במכונות המותירות זיפי שיער, אין בהם משום השחתה, ואילו במכונות המותירות עור פנים חלק לחלוטין, יש "גילוח שיש בו השחתה".
^ 6. הבעיה מתמקדת בעיקר במכונות lift &cut של חברת Norelco, שעל-פי תיאור היצרן שולפות את השערות וחותכות אותן רק לאחר מכן. כך שנוצר עור פנים חלק לחלוטין. ואולם בעיה קיימת גם במכונות שלהבי החיתוך שלהן קרובים מאוד לרשת, כך שייתכן, שהלהב עצמו נוגע בעור וחותך את עיקרי השיער בגובה העור ממש. ע"פ דבריהם יוצא שרק במכונות המותירות זיפי שיער, אין בהם משום השחתה, ואילו במכונות המותירות עור פנים חלק לחלוטין, יש "גילוח שיש בו השחתה".
^ 7. שו"ת "מנחת יצחק" (ח"ג סי' קיג), עיין בשו"ת "שבט הלוי" (ח"ב סי' קה וח"ד סי' צו).


חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב