בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה

העברת ספר תורה מבעלות פרטית

undefined

רבנים שונים

חשוון תשע"ד
2 דק' קריאה
סידני, אוסטרליה Sydney, Australia
אייר תשע"ג

העברת ספר תורה מבעלות פרטית

שאלה
חבר בית הכנסת שלנו ירש ספר תורה מאביו. אביו השאיל את הספר לבית כנסת שלו על מנת שיקראו בו באופן קבוע ושישאר בבית כנסת אורטודוקסי, אבל היה ברור שהספר נשאר בבעלות שלו. לבן אין ילדים, והוא מעוניין להקים קרן שתהיה הבעלים על הספר. הבן יהיה אחד מהמנהלים של הקרן, כך שבחייו הוא יהיה המחליט הסופי. האם מסירת בעלות כזאת תהיה דומה למכירת הספר, עם כל השאלות ההלכתיות הכרוכות בזה?

תשובה
מותר לבן להקים קרן שכזו כדי להבטיח את המשך השימוש בספר על פי הוראות האב, הבעלים הראשון. זאת על פי ההכרעות ההלכתיות הבאות:
א. נחלקו הפוסקים אם אפשר 1 לסמוך על דעת המתירים 2 גם ליחיד למכור ספר תורה שבבעלותו.
ב. אפילו לדעת המחמירים, מותר לתת את הספר במתנה לקרן כדי שתשמור על קדושתו 3 .
ג. מי שירש ספר תורה, ודאי יש להקל 4 , ולהתיר לו למוכרו או לתת אותו במתנה 5 , אף לדעות שאוסרות זאת על מי שכתב את הספר בעצמו.^ 1. שו"ע או"ח (סי' קנג סע' י). ואף שגם המקילים אוסרים אם נמסר הספר לציבור להשתמש בו, כתב ה"מגן אברהם" שאם התנה במפורש שלא יחולו עליו דיני ספר תורה של הציבור, או שנהגו כן, מותר למוכרו לפי דעה זו (שם, ס"ק כב).
^ 2. "אחיעזר" (ח"ג סימן עט).
^ 3. האיסור למכור תשמיש קדושה חל רק כשקיים אחד משני טעמים. הראשון הוא במקום שמורידים מקדושת הספר, ופשוט שזה לא קיים במתנה לקרן שתשמור על קדושת הספר. הטעם השני הוא כשקונים מהכסף דבר שקדושתו היא פחותה מקדושת החפץ הנמכר, ופסק ה"משנה ברורה" שלתת במתנה מותר (שם, ס"ק סח). לכן, מסתבר לומר שלתת לקרן מיוחדת,זה יוגדר כמקדיש לצדקה, ויהיה מותר כמו נתינת ספר תורה במתנה לבית כנסת.
^ 4. כתב ה"תורת חיים" (סנהדרין כא ע"ב) שמכיון שמצות כתיבת ספר תורה מצריכה בעלות נמשכת, אין ראוי למוכרו או לתת אותו במתנה. אמנם ה"שרידי אש" (ח"ג סימן עז) מתיר לתיתו במתנה, ומסביר שזה נחשב שימוש של מצוה.
^ 5. בגמרא בסנהדרין (כא ע"ב) מובא שמי שירש ספר תורה לא קיים את המצוה, וכן פסק המחבר (שו"ע יו"ד סי' רע סע' א). אמנם כתב ה"אגרות משה" (או"ח ח"א סימן נב) שיש שתי מצוות, אחת לכתוב ספר תורה ואחת להחזיק ספר תורה בבעלותך, ולפי דבריו גם יורש מפסיד משהו בנתינת מתנה. מ"מ נראה להקל בצירוף כל הטעמים שכתבנו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il