בית המדרש

  • מדורים
  • מגד ירחים
לחץ להקדשת שיעור זה
עלון מס 192

כיצד בונים מקדש רוחני?

undefined

הרב בניהו ברונר

אב תשע"ה
3 דק' קריאה
בית המקדש בתור מרכז הרוחני של האומה ומקור החיים הרוחניים של כל יחיד ממנה... צריך הוא להבנות ברוח בכל יום אצל כל יחיד מישראל. שמונה קבצים א' קמד
בית המקדש הגשמי חרב אבל המקדש של מעלה יכול להיבנות, וכל יחיד יכול וצריך לבנות ברוחו מקדש זה. כיצד בונים מקדש רוחני? "תעודה זו מתכוננת בפועל ע"י סדר היום של הקרבנות הנאמרות לפני התפלה: פרשת הכיור, התמיד, הקטורת. זורעים הם את הגודל האלקי שבבית הגדול והקדוש במעמקי הנשמה, קרוב למדת השיגוב שהייתה לכל יחיד בעת היות האומה חיה, ומקדשה בתוכה על אדמתה" (שם). אמירת הקרבנות מידי יום לפני תפילת שחרית ומנחה מחברת כל יחיד לגדלותו של בית המקדש, ומקרבת אותו למדרגה הנשגבה שהייתה לכל יחיד כשבית המקדש היה קיים כשעם ישראל היה בארצו בבית ראשון ובית שני. הצפייה לבנין המקדש היא שאיפה לביטוי לאומי של קדושה, שאיפה שהיא בינתיים רוחנית, וכבר כעת נותנת כוח ועוצמה לאומה: "כנסת ישראל נבנית ברוח בנין איתן בכוחה לאלקים, אשר ייתן לה עצמה מצד ההוד הנצחי האצור בסגולת מאוייה, יותר מהמון בנינים חומריים ומוסדות לאומיים של חול, המאמצים כוח כל לאום, אשר רק על בשרו וחילו הגשמי יחיה" (שם). מוסדות לאומיים המקיימים את עולם החול הם חשובים אבל אינם מייחדים את ישראל משאר העמים, ואילו המקדש יגלה את ייחודו הקדוש של עם ישראל.
בוני המקדש של מעלה הם בעיקר הצדיקים: "בוני בית המקדש של מעלה, הם הם מאורי האור אשר בדור ודור, קדושי המחשבה, המתעלים על כל המכשולים החיצוניים והפנימיים, וחודרים בעמקי רזי תורה, המגלים את נתיב עץ החיים, לכונן ישועה לעם נברא" (שמונה קבצים קובץ ז' קעד) . מאורי האור "קדושי המחשבה" העוסקים ברזי תורה הם בוני המקדש של מעלה, ואיתם כל אחד מישראל יכול לתרום את חלקו לבנין גדול זה שבעתיד יוביל לבנין בית המקדש על הארץ.
"הכח המחיה את נשמת ישראל היא העריגה הנפלאה לבנין בית המקדש, ולהחזרת כבודו בתכלית שלמותו האידיאלית המקוה, שרק צפיה זו מרוממת את רוח כל הדורות כולם, לדעת שיש תכלית נשגבה לחייהם והמשכם ההיסתורי. ובנקודה עליונה זו גנוז כל עז החיים של קישור האומה לארץ ישראל. וכל המצות התלוייות בארץ, באיזה מדה שהם נוהגות, הן שומרות את הלח של טל חיים זה היסודי". (שמונה קבצים א תרמ"ח).
הרב מדגיש שהצפייה לבנין המקדש הייתה הכוח שקיים וקידם את עם ישראל לאורך כל הדורות, הידיעה שיש תכלית לקיומו של עם ישראל לאורך כל הדורות. החיבור לארץ ישראל ולקיום המצוות התלויות בארץ מקפלות בתוכן ושומרות ציפיה עליונה זו לבנין המקדש. הרב במקום נוסף מדגיש שעיקר קדושתה של ארץ ישראל היא מפני קדושת המקדש: "בחוץ לארץ אין מתגלה כי אם הערך של המעשה, ובארץ ישראל הערך של הדיבור, ובבית המקדש הערך של המחשבה. מפני קדושת בית המקדש המתנוצצת בארץ ישראל, שעיקר קדושת ארץ ישראל היא מפני קדושת בית המקדש, מתגלה קדושת המחשבה בכל ארץ ישראל, וגם בזמן הזה יש קצת רושם ממנה, כי קדושתן אף שהן שוממין" (אורות הקדש ח"ג עמ' רפ"ח). בחוץ לארץ הדגש הוא על מעשה המצוות "מיום שחרב בית המקדש אין לקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה". בארץ ישראל מתגלה כוח הדיבור, זו הסיבה שמשה הצטווה לדבר אל הסלע,ולא להכות בו. התפלה היא המדרגה המיוחדת של ארץ ישראל ש"עיני ה' אלוקיך בה מרשית שנה עד אחרית שנה".בבית המקדש מתגלה כוח המחשבה, העבודה צריכה מחשבה לשמה, ומחשבת פיגול עלולה לפסול קורבנות. גם כיום כשהמקדש חרב, קדושת מקומו משפיעה על המחשבה, וניתן לקדשה.
למרות שניתן לקיים את המעשה גם בחו"ל וגם להתפלל ניתן בחו"ל למרות שהתפילה מתאימה יותר לארץ ישראל, כל זמן שבית המקדש איננו קיים הפעולות הרוחניות אינן שלמות: "גם עבודת השי"ת וידיעתו שהם דברים שנעשים אפילו חוץ למקדש ואינם תלויים בו, מכל מקום חוק נתן השי"ת, שעל ידי קדושת המקדש כל העבודות פועלים את פעולת שלמותם באופן יותר נכבד באין ערוך. על כן נקרא בית המקדש בית תפילה, שאפילו התפילה שהיא נוהגת בכל מקום, מתקבלת יותר במקום המקדש ועל ידי קדושתו. ומזה נלמד לכל העבודות שאינן תלויות בו, שהשלמות היוצאת מהן על קדושת המקדש גדול ונכבד הוא יותר מהשלמות היוצאת מהן בלעדו" (עין אי"ה ברכות ג). בית המקדש נותן עוצמה רוחנית לכל פעולה, מעשה, דיבור ומחשבה. יהי רצון שייבנה בימינו במהרה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il