ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש שבת ומועדים שיעורים נוספים

למה אסור לאכול חמץ בפסח?

היצר הרע, המסומל על ידי החמץ, מתגבר דווקא בתקופות של גאולה, ולכן חשוב דווקא עכשיו לבערו .
מוקדש לעלוי נשמת
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
לחץ להקדשת שיעור זה
אנו אוכלים מצות כדי לזכור את לחם העוני שאכלנו במצרים, ולזכור את החיפזון של היציאה - שלא הספיק בצקם להחמיץ. אבל למה אסור לאכול חמץ? למה נאסרה שהייה של חמץ בבית? כתב החיד"א בשם שו"ת הרדב"ז: "אני סומך על מה שאמרו חז"ל שהחמץ בפסח רומז ליצר הרע". עכשיו נותר לשאול: למה דווקא בעת הגאולה והיציאה ממצרים מצווים אותנו על איסור אכילת חמץ?
התשובה היא כי בעת הגאולה גדלים הכוחות של עם ישראל, ו"כל הגדול מחברו – יצרו גדול הימנו". על כן צריך ה' בעת הגאולה ממצרים להזהיר אותנו מחמץ, שלא ישפיעו עלינו היצרים הרעים, ושנדבק רק בצדדים הטובים של היצר. ומכיוון שבכל שנה צומח כוח הגאולה בימי הפסח, אנו מצווים על זהירות מחמץ בכל פסח בכל שנה ושנה.
לא רק באדם פרטי נאמר "כל הגדול מחברו – יצרון גדול ממנו". בעקבתא דמשיחא מתגדל כוחו של עם ישראל, מתחזקים כוחות היצירה החיוביים בבניין הארץ, בנטיעת האילנות ובצמיחתם, בבניין הצבא והכלכלה וכדומה. מצד שני, מתחזק היצר הרע. כך לימדו אותנו חכמינו, אי אפשר להרבות את כוח היצר הטוב בלי להרבות איתו את כוח היצר הרע. כך יוצא שבאופן פלא התחזקות היצר הרע היא אחד מסימני הגאולה.
כנגד התחזקותו של יצר הרע החיצוני והפנימי בעת הגאולה, יש גם תהליך של התחזקות רוחנית וגבורה גדולה להסיר את החלק הרע של היצר מבחוץ ומבפנים. כך היה עם משה רבנו שבא לפרעה לדרוש את שחרור עם ישראל. כך היה בעת כניסת ישראל לארץ ישראל, וכך היה בתחילת ימי הבית השני.
הגמרא ביומא מספרת על תפילה מיוחדת שהתפלל עזרא הסופר בזמן עליית היהודים בבניין הבית השני להתגבר ולבטל יצר הרע של עבודה זרה, כי אין יצר טוב בלי רע (בתרגום לעברית): התענו שלושה ימים ושלושה לילות, ונמסר יצר הרע של עבודה זרה בידיהם. הגמרא בערכין אומרת שהוא נמסר בידיהם רק בזכות העלייה לארץ ישראל.
משה רבנו אומר לנו שכך יהיה גם בגאולה השלישית. בתחילה נזכה לקיבוץ גלויות ולהשתחרר משעבוד מלכויות. "ושב ה' אלוקיך את שבותך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים"; נזכה לשפע גדול: "והיטיבך והרבך מאבותיך". אחר כך נינצל גם מיצר הרע המתגבר כדרכו בכל עת שכזאת: "ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך" (דברים ל).
גם לנו יש חלק בביעור החלק הרע של היצר בעת הגאולה, בביעור חמץ. ומכיוון שהגמרא אומרת כי יש שבעה שמות ליצר הרע (סוכה נב, א) כנגד שבעת האופנים שבהם הוא משפיע לרעה על האדם. אומר החיד"א כי על כן קבעו חכמינו שבע מצוות בביעור החמץ, לבטל שבע קליפות היצר הרע: הניקוי בכל פינות הבית, הבדיקה, הביטול, השריפה, איסור הנאה בפסח מהחמץ, בל ייראה ובל יימצא. ומי יודע אם זה לא הטעם לכך ששבעה ימים אסור לאכול חמץ בפסח, לבטל שבע בחינות היצר הרע.

מתוך העיתון בשבע.
עוד בנושא שיעורים נוספים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il