ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

עמק המלך

פרשת מלחמות מלכי הרשע והתערבותו הפעילה של אברהם אבינו לא היתה רק מבצע להצלת לוט אלא תרכיז ההסטוריה העתידית
לחץ להקדשת שיעור זה
א. בראשית יד' –ויהי בימי אמרפל מלך שנער אריוך מלך אלסר כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים. עשו מלחמה את ברע מלך סדם ואת ברשע מלך עמרה שנאב מלך אדמה ושמאבר מלך צביים ומלך בלע היא צער. כל אלה חברו אל עמק השדים הוא ים המלח. שתים עשרה שנה עבדו את כדרלעמר.. ובארבע עשרה שנה בא כדרלעמר והמלכים אשר אתו.. ויצא מלך סדם.. ויערכו אתם מלחמה בעמק השדים.. ארבעה מלכים את החמשה. ועמק השדים בארת בארת חמר וינסו מלך סדם ועמרה.. ויקחו את לוט ואת רכשו בן אחי אברם.. ויבא הפליט ויגד לאברם העברי.. ויחלק עליהם לילה.. ויכם.. ויצא מלך סדם לקראתו.. אל עמק שוה הוא עמק המלך. ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לא-ל עליון. ויברכהו ויאמר ברוך אברם לא-ל עליון קנה שמים וארץ. וברוך א-ל עליון אשר מגן צריך בידך ויתן לו מעשר מכל. ויאמר מלך סדם אל אברם תן לי הנפש והרכש קח לך. ויאמר אברם.. הרמתי ידי אל ד' א-ל עליון קנה שמים וארץ. אם מחוט ועד שרוך נעל.. רש"י – אמרפל - הוא נמרוד שאמר לאברהם פול לתוך כבשן האש. ברע - רע לשמים ורע לבריות. ברשע - שנתעלה ברשעו. שנאב - שונא אביו שבשמים. שמאבר - שם אבר לעוף ולקפוץ ולמרוד בהקב"ה. בארת בארת חמר - שהיה הטיט מוגבל בהם, ונעשה נס למלך סדום שיצא משם, לפי שהיו באומות מקצתן שלא היו מאמינין שניצל אברהם מאור כשדים מכבשן האש, וכיון שיצא זה מן החמר האמינו באברהם למפרע. עמק שוה - ..פנוי מאילנות ומכל מכשול. עמק המלך – עמק שהושוו שם כל האומות והמליכו את אברהם עליהם..
ב. תנחומא לך לך ח' -עמק השדים שהיתה מניקה אותן כשם ששדים מניקין את התינוק, הוא ים המלח שבעונם נעשה אותו עמק למים מלוחים וכן הוא אומר (תהלים קז') ארץ פרי למלחה, למה, מרעת יושבי בה. ב"ר לך לך מב' - א"ר אבון כשם שפתח בד' מלכיות כך אינו חותם אלא בד' מלכיות.. מלכות בבל ומלכות מדי ומלכות יון ומלכות אדום, רבי פנחס בשם רבי אייבו פתח (מיכה ד') והמה לא ידעו מחשבות ה' ולא הבינו עצתו כי קבצם כעמיר גרנה, למה כל אלה חברו אל עמק השדים כדי שיבואו ויפלו ביד אברהם.. קומץ המנחה ב' לו' – הם ארבע מלכויות הקמים נגד נפש משיח הגנוזה בסדום בלוט.. וניצוחם היה בעמק השידים כי האבות חפרו כל אחד בארות ומעינות דקדושה.. ונגד זה יש בארות חומר שהם אבות הטומאה וארבע אבות נזיקין..
ג. קידושין מט: -עשרה קבים גסות ירדו לעולם, תשעה נטלה עילם, ואחד כל העולם כולו. סוטה ה. - א"ר אלעזר, כל אדם שיש בו גסות הרוח, ראוי לגדעו כאשירה.. אמר רב חסדא ואיתימא מר עוקבא כל אדם שיש בו גסות הרוח, אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם.. אוהב ישראל - שמו כדרלעמר.. שעשה כדור לעומר הוא עשירית האיפה שהוא המלוכה הקדושה של ממ"ה הקב"ה.. אל עמק שוה. שו"ה הוא נוטריקון שאמר והיה העולם.. וזה עמק המלך. אגרא דכלה - מלכי צדק מלכותא קדישא דלעילא הנקראת צדק, מלך שלם.. שמלכות שמים.. שלימה אז..
ד. משלי כד' כא' - ירא את ד' בני ומלך עם שונים אל תתערב. רש"י - ירא את המלך ובלבד שלא יסירך מיראת ה' ולעולם יראת ה' קודמת. עם שונים אל תתערב האומרים שתי רשיות יש. במדבר רבה בהעלותך טו' - וכל מי שהוא ירא מן הקב"ה סופו ליעשות מלך ממי אתה למד מאברהם ע"י שנתיירא מן הקב"ה נעשה מלך.. שנא' אל עמק שוה הוא עמק המלך.. שם משמואל - מהות המלך להיות משפיע לעם ואיננו נשפע מהם.. וכמו כל תשוקות הגוף עולות על הראש והמוח ומבלבלין את השכל, כן מחשבות ההמון עולין על מוח המלך ומבלבלין את שכלו.. והעצה לזה הוא במה שהמלך מובדל מהעם, והוא משפיע להם ואינו נשפע מהם.. שבה במדה שהוא ירא את הש"י ועומד מרחוק באותה מדה עומדים העם מרחוק ממנו ואין מחשבתם פוגמת אותו.. וכך הי' אברהם שהי' איש אחד בעולם והשפיע.. ולא הי' העולם פוגמים אותו כלל.. שמואל א' א' - ..ומורה לא יעלה על ראשו. רש"י - תרגום יונתן ומרות אנש לא תהא עלוהי.
ה. שמואל ב'יח' - ואבשלם לקח ויצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך כי אמר אין לי בן בעבור הזכיר שמי ויקרא למצבת על שמו ויקרא לה יד אבשלם עד היום הזה. סוטה י: - א"ר חנינא בר פפא, בעצה עמוקה של מלכו של עולם, דכתיב: הנני מקים עליך רעה מביתך.
ו. ישראל ותחיתו טו' -הקריאה אל כל העמים, השקועים בכל רפש הטומאה, בכל מעמקי הרשע והבערות, בתהומות החשך היותר מחרידות: "הנכם כלכם קדושים, כלכם בנים לד', אין הפרש בין עם לעם, אין עם קדוש ונבחר בעולם, כל האדם הוא קדוש בשוה". - זאת היא הקרחות האנושית, שהיא הקינות החדשה שממנה סובל האדם..
ז. תקוני זוהר הקדמה יז. -פתח אליהו ואמר רבון עלמין דאנת הוא חד ולא בחושבן.. דאפיקת עשר תקונין וקרינן לון עשר ספירן.. ואנת הוא דקשיר לון ומייחד לון ובגין דאנת מלגאו כל מאן דאפריש חד מן חבריה מאלין עשר אתחשיב ליה כאלו אפריש בך.. ואתקריאו בתקונא דא חסד דרועא ימינא גבורה דרועא שמאלא.. כתר עליון איהו כתר מלכות ועליה אתמר מגיד מראשית אחרית ואיהו קרקפתא דתפלי.. סוטה יז. - דרש רבא, בשכר שאמר אברהם אבינו, אם מחוט ועד שרוך נעל, זכו בניו לב' מצות, חוט של תכלת, ורצועה של תפלין. שמות יג' ט' - ..למען תהיה תורת ד' בפיך..
ח. אוה"ק ב' האחדות הכוללת ב' - חכמת האמת מלמדת אותנו את האחדות העולמית, את הצד של השיווי שיש למצוא בהויה כולה.. איננו יכולים לחלק חילוק מוחלט בין מצוי למצוי, כי אם חילוק הדרגי. מתגלה לנו ההויה בכל היקפה, מיצור היותר קטן עד ההופעה הרוחנית, המלאה גבורה גדולה ותפארת, מעוטרת בכתר חכמה בינה ודעת, מבלטת בגדולתה את נצח הנצחים, ובגבורתה, המאגדת את כל ההפכים, את ההוד ההויתי, ובתפארתה, המלא דעת, מיסדת את יסוד הכל, מפרחת את פריחת הכל, כל הנשמות, הרוחות והנפשות, כל התנועות והחפצים, הרצונות וההסכמות, כל השאיפות וההתפעלויות, וממציאתם בכל ערכיהם בקובץ אחד, סידור ממלכתי, ד' מלך.
עוד בנושא לך לך

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il