ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

לצערנו התרחשה שגיאה בקבלה או הצגה של נתונים

בבא בתרא דף ב עמוד א

מיהו מוחזק ומיהו תפוס?

הסבר התוס' ד"ה "לפיכך".
הרב חיים כץט חשוון תש"ע
3112
מוקדש לעלוי נשמת
הרב מישאל מכלוף בן אסתר זצ"ל
לחץ להקדשת שיעור זה
מקורות לשיעור:
קונטרס הספיקות כלל ב' אות ז', בסתירת דברי התוס'.
חידושי מהרש"א על התוס' בא"ר אפי נפל וכו'.
עיין מהר"ם בא"ד והא דאמרינן וכו'
קושית רע"א על תירוץ התוס'.
רש"י לקמן דף ד' ד"ה פשיטא - מה שהביא בסוגריים אחרי הר"ח.
קצוה"ח ס' י"ב סק"א, מה שהביא בשם הכנה"ג, עי"ש.
כתובות כ"א ע"א תוד"ה הוציא עליו.
ב"מ קט"ז ע"ב שותפין לא קפדי.
רש"י שם.
ב"מ ק' ע"א תוד"ה וליחזי.
רמב"ם פ"ב שכנים הלכה י"ח.
עוד בנושא בבא בתרא

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il