ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

עבודה זרה - דף ט"ז ;">

בית מדרש גמרא עבודה זרה Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (15 ד') הורד mp3
שלח לחבר

כ' אלול תש"ע

עבודה זרה - דף ט"ז

הדף היומי הקצרנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
שמחה בת חנה

(טז. שורה 9 - טז: 13 שורות מלמטה)

המשך איסור מכירת בהמה
א. שלושה מקרים בהם יש מקום להקל כי הסיבות לאיסור לא קיימות:

A. מכירת בהמה שבורה (שלא ראויה למלאכה) - (במשנה) ר"י מתיר ות"ק אוסר.
הסבר המחלוקת -
ר"י מתיר - כי לא ראויה למלאכה,
ת"ק אוסר - גזירה אטו מכירת בהמה שלימה (שהרי לא שוחטים אותה מיד אלא משהים אות ה שתלד בינתיים, ואנשים יראו ויחשבו שמותר גם למכור בהמה לא שבורה. ור"י - שוחטים מיד, כי בהמה שבורה ממילא לא מקבלת זכר).

B. מכירת סוס (ת"ק במשנה ורבי בברייתא - אסור, ובן בתירא מתיר)
סיבת ההיתר של בן בתירא - סוס לא נועד למשא אלא לרכיבה (ממילא אין את חשש נסיוני וחשש שישכיר ויעבור על שביתת בהמתו (שהרי רכיבה אינה מלאכה מהתורה)).
סיבת רבי שאוסר -
1. הסוס משמש ככלי נשק.
2. גם סוס (כשמזקין) משמש למלאכה (מטחינו בריחיים), ולכן אפילו שכרגע אין חשש, חז"ל גזרו גם על סוס.

C. שור מפוטם - האם מותר?
מצד אחד, גם לר"י שמתיר בשבורה, אולי שור מפוטם שיכול לחכות לעתיד ויהיה ראוי - אסור,
מצד שני, גם לחכמים שאסרו בשבורה - אולי כאן כיוון שברור לגמרי שזה לשחיטה - מותר?

ת"ש - בית רבי התחמקו מנתינת שור מפוטם למלכות - מן הסתם כי סוברים שאסור.
דחיה - שם פשוט לא רצו לשלם את המס.

ב. מכירת חיה גסה לגוי
A. רב חנן/חנין - מותר (כמו בהמה דקה), רב - אסור (כמו בהמה גסה).
ראיה שמותר - המשנה אוסרת רק מכירת חיות גסות מזיקות (אריה ודוב), משמע שלולי זה - מותר.
דחיית הראיה - 1. מדובר בשור ואריה שלא ראויים למלאכה (או - שבורים, או - תמיד לא ראויים (רב אשי)). 2. רב נחמן - אריה ודוב אינם "חיה גסה".
ראיה שאסור - ברייתא מפורשת שאוסרת.
B. רבינא - מביא את הברייתא והמשנה, ומתרצים את המשנה כנ"ל כדי שתסתדר עם הברייתא.
C. רב אשי - ראיה ממשנתנו לדעת רב - כיון שאריה ודוב לא ראויים למלאכה, מכך שהמשנה הדגימה דווקא מהם, ניתן לדייק שרצתה להביא מקרה בו אסורים רק בגלל הנזק, מכאן שחיה גסה שכן ראויה למלאכה - אסור למוכרה.

ג. חיה גסה כבמה דקה לעניין פירכוס (רב ושמואל).


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il