ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

חולין - דף ע' ;">

בית מדרש גמרא חולין Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (16 ד') הורד mp3
שלח לחבר

ה' אלול תשע"א

חולין - דף ע'

הדף היומי הקצרנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
יוסף בן שמחה

(סט: במשנה –  ע: 11 שורות מלמטה)

חלק א – החלת קדושת בכור

אגב המשנה הקודמת שמחתך איברי ולד חולין, נדון בחיתוך בכור.

משנה –
בכור מתקדש רק כשנולד (יציאת ראש/רוב איברים) - צריך לקבור את מה שיוצא (אם מת) ואסור לחתך או לזרוק לכלבים.

מניין שהלידה קובעת -
שמות יג – קדש לי כל בכור פטר רחם...
דברים טו – כל הבכור אשר יולד בבקרך...

עד שיוצא הרוב - כל איבר אינו קדוש ויכול לחתוך ולזרוק, וכשיצא סה"כ רוב – מה שיצא מהרוב ואילך קדוש (ומה שכבר יצא – אם עדיין קיים, תלוי במחלוקת בגמרא).

א. קדושת בכור - למפרע או מכאן ולהבא?

A. המחלוקת

מתי חלה הקדושה

האם השאר קדוש, כאשר השליש הראשון:

צריכא (גוי ודופן)

נחתך ונזרק (משנה)

נמכר לגוי

יצא מהדופן

רב הונא

למפרע

קדוש
(ולגבי השליש שחתך - ראה B)

קדוש
(המכירה לא חלה)

לא קדוש

הקדושה תלוי ברוב הראשון

כל שיטה יוצרת חומרא וקולא, והיינו יכולים לומר שאחד מהאמוראים הסתפק ומחמיר בשניהם.

רבה

מכאן ולהבא

קדוש (ברור)

לא קדוש
(המכירה חלה, ויד גוי באמצע)

קדוש
לא צריך רוב ראשון, ברגע שיש רוב דרך הרחם מתקדש.

B. בירור המשנה (ע. 2+)
קשה
על רב הונא – במשנה משמע שחותך, מניח, ובסוף זורק לכלבים, והרי קדוש למפרע?
תשובה – הכוונה שחותך וזורק מיד ונאכלו לפני יציאת הרוב (כך שכשזרק – זרק חולין, ואין קדושה למפרע על השליש הראשון, כי כשיצא הרוב השליש כבר לא בעולם).
ואכן, אם יצא הרוב והשליש הראשון עדיין קיים – קדוש ויקבר.

[אם כן למה בסיפא, כשהמשנה הביא ה מקרה של ייקבר, דיברה על "יצא רובו כאחת", ולא על שחתך והניח?
תשובה – אכן דיברה על שני המקרים].

ב. בעי רבא – הלכו באיבר אחר הרוב או המיעוט? (ע. רבע)
(a) מה שכבר בחוץ – ודאי משלים לרוב (אפילו שרוב האיבר בפנים, הוא הולך אחר רוב באיברים שיצאו),
(b) מה שבפנים – האם מצטרף להשלים לרוב בחוץ? (אם רוב האיבר בפנים – לא, אם רוב האיבר בחוץ – זה הספק).

ת"ש ממשנתנו – יצא רוב – קדוש,
והרי זה פשיטא, אלא שבא לחדש את המקרה של רבא (b).
דחייה – בא ללמד את a (תוס' רא"ש – ואפילו שגם זה פשיטא, המשנה מלמדת דינים פשוטים כשאינם ארוכים).

ג. ספקות בהגדרת פטר רחם (ע. באמצע)

רבא -

1. רבא - אם יש חציצה בין העובר לרחם (סיב או טלית (זה לטובת העובר), שליה אחרת, ידי המיילדת).
4. רב אחא - נתרחב הפתח כך שיצא בלי לגעת?
6. רבי ירמיה – נגממו כותלי הרחם (נקלף העובי מבפנים).

ר זירא – אני שאלתי שאלה שתכריע את שאלתך – כשחלק מכותלי הרחם אינם קיימים כלל, האם הולכים לפי הרוב. מכאן שבמקרה שלך ודאי שאינו קדוש כי שם אין שום מקום שלם.

3. רבא - יצא מרחם של בהמה אחרת – האם פוטר את האם השנייה מבכורה? (הגמרא לא שואלת האם הוא עצמו בכור, ראה תפארת יעקב, שלכאורה לא, כי לא היתה לידה ומי שילדתו אינה אמו).
5. מר בר רב אשי – כל הרחם נעקרה ממקומה בתוך האם, האם הרחם מקדש שלא במקומו?

2. רבא - יצא פעמיים - אם יצא פעם ראשונה בחציצה, נכנס שוב ויצא כדרכו? (על יד חולדה)

חלק ב – האם עובר במעי אמו שנשחטה – נבילה?

המשך יבוא...שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב