בית המדרש

 • משנה וגמרא
 • ברכות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יוסף בן שמחה

הדף היומי הקצר

ברכות - דף ח

שיעור דף יומי בקיצור

undefined

הרב אורי בריליאנט

כא' אב התשע"ב
2 דק' קריאה 13 דק' האזנה

(ז: 3 שורות מלמטה – ח: רבע תחתון)

(בהקשר לבית כנסת וקביעות מקום לתפילה מהדפים האחרונים) –

תפילת רבים ובית כנסת

א. ר' יצחק לרב נחמן – למה לא: 1. באת לבי"כ. 2. כניסת מניין. 3. התפללת בשעה שמתפללים.

[שלושה מקורות: 1. ואני תפילתי לך ה' עת רצון. 2. בעת רצון עיניתיך. 3. פדה בשלום נפשי... כי רבים היו עמדי" – וכן ברייתא שלומדת על כוחה של תפילת רבים.

ב. ר"ל – מי שלא נכנס לבי"כ נקרא שכן רע וגורם לגלות לו ולבניו.

ג. תפילת רבים (הקדמה והחשכה בבית הכנסת) מאריכה ימים:

מי אמר: 1. רי"ח – לכן יש זקנים בבבל. 2. ריב"ל לבניו כעצה טובה.
מקור: ר' אחא בר' חנינא – לשקוד על דלתותי... כי מוצאי מצא חיים.

ד. רב חסדא – יכנס שיעור שני פתחים לבית הכנסת.

[ה. אגב הלימוד מ"כי מוצאי מצא חיים" –
"על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא" –

 1. ר' חנינא – אשה (מצא אישה מצא טוב).

[במערבא שאלו – מצא או מוצא...].

 1. ר' נתן – תורה (כי מוצאי מצא חיים).
 2. רנבי"צ – מיתה יפה (למוות תוצאות).

[וכן בברייתא לומדים משם שיש 930 מיתות, הקשה – אסכרא, יפה – נשיקה].

 1. רי"ח - קבורה (ישישו כי ימצאו קבר, וכן היה פתגם שצריך להתפלל את ערימת העפר האחרונה).
 2. מר זוטרא – בית הכסא (במערבא אהבו דרשה זו).

ה. רב חסדא – בית מדרש > בית כנסת!

פסוק - "אוהב ה' שערי ציון (המצוינים בהלכה) מכל משכנות יעקב (בתי כנסיות)".
וכן ר' חייא בר אמי-עולא – מיום שחרב הבית אין לקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה.
וכן אביי עבר מלהתפלל בבית הכנסת למקום שבו למד (בבית!), וכן ר' אמי ור' אסי התפללו בבית המדרש ולא ב13 בתי הכנסת בטבריה.

(ח. 8-)

[דרשות נוספות של ר' חייא בר אמי-עולא

 1. הנהנה מיגיע כפיו (אשריך וטוב לך) > ירא שמים (אשרי).
 2. ידור במקום רבו (וברייתא – לא ידור, כשאינו כפוף לרבו).

חלק ב - תורה בציבור (מניח ספר תורה, שניים מקרא ואחד תרגום)

א. דרשות רב הונא בר יהודה – ר' אמי -

A. ועוזבי ה' יכלו – המניח ספר תורה ויוצא.

סייגים:
1. ר' אבהו יצא בין גברא לגברא (רב פפא שאל לגבי בין הפסוקים, תיקו).
2. רב ששת החזיר פניו ולמד תוך כדי.

B. לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום.

רב ביבי בר אביי רצה:

 1. 1. לסיים הכל בערב יו"כ.

דחייה – צריך לאכול בערב יו"כ.

 1. 2. להקדים הכל לשבת או שתיים.

דחייה – ברייתא – ובלבד שלא יקדים ולא יאחר.

ב. המלצות אמוראים לבניהם

A. ריב"ל לבניו:

 1. [הקדימו והחשיכו לבית הכנסת – ראינו לעיל].
 2. השלימו פרשיותיכם עם הציבור.
 3. לחתוך את הורידים בשחיטה כדי שיצא כל הדם (דווקא בעוף).
 4. לכבד זקן ששכח תלמודו (=שברי לוחות).

B. עצות רבא לבניו:

 1. אל תחתכו בשר על גב היד (1. סכנה. 2. מאוס).
 2. אל תשבו על מטת ארמית:
 3. i.      לא לישון בלי ק"ש על מיטה,
 4. ii.      לא לשאת גיורת,
 5. iii.      כפשוטו (כסיפור של רב פפא שגויה רצתה שישב כדי להעליל עליו שהרג תינוק).
 6. לא לעבור מאחורי בית כנסת בזמן התפילה, וכן ריב"ל.
  (דומה לרב הונא (ו:) – לא להתפלל מאחורי בי"כ).
  אביי – אם יש סיבה לחשוב שאינו סתם לא נכנס מותר (1. יש עוד פתח/בית כנסת. 2. נושא משא. 3. מניח תפילין).

[אגב העצה לא לחתוך על גב היד -
a. ר"ע אוהב המדיים ב: 1. חותכים על השולחן. 2. נושקים על גב היד. 3. יועצים בשדה.

b. ר"ג אוהב הפרסיים בכך שצנועים באכילתם, בבית הכסא ובתשמיש.

(רב יוסף – ואעפ"כ מזומנים לגיהנום...)].

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il