בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

תחפושות ולימוד תורה בפורים

undefined

בית מדרש ג. אסף

אדר ב תשע"ד
2 דק' קריאה
עיקרי ההלכות
א. המנהג להתחפש בפורים, לא מתיר את איסור 'לא ילבש'- לכן אסור לגבר ללבוש בגדי אישה ולהיפך לשם תחפושת.
ב. והרוצה להקל, יכול לנהוג על פי הפרי מגדים ולהתחפש בבגד אחד של אישה או להיפך.
ג. לילדים קטנים - יש מתירים מתחת לגיל חינוך ויש שהחמירו אפילו בתינוקות.
ד. צריך ללמוד תורה ביום פורים כמו בכל יום אחר. על פי המשנה ברורה יש להתחיל ללמוד הלכות פסח ביום הפורים.

א. תחפושת אישה לגבר ולהיפך
אחד המנהגים המפורסמים ביותר בפורים הוא המנהג להתחפש. מנהג זה הובא ברמ"א וכבר לפניו נהגו בו.
הרבה טעמים נאמרו למנהג זה, ביניהם:
-לזכר הגויים שהיו 'מתייהדים' בזמן מרדכי מפחד היהודים שנפל עליהם.
- על שם מדרש חז"ל "אסתר מן התורה, מניין? שנאמר ואנכי הסתר אסתיר". מכאן רמז להסתרת פנים ביום אסתר.
ועוד טעמים רבים ומעניינים1.
מנהג זה מעורר שאלה הלכתית. ידוע שיש איסור דאורייתא לגבר ללבוש בגדי אשה ולהיפך2. האם לצורך תחפושת בפורים הדבר מותר?
לדעת רמ"א מותר ויש לזה שלשה טעמים: מנהג המקום, אין כוונת המתחפש להתייפות ושמחת פורים3.
לעומת זאת הב"ח4 , הט"ז, הכנסת הגדולה והשל"ה הקדוש5- אוסרים.
לדעת הפרי מגדים מותר באופן שכל הבגדים הם של איש ושינה רק מלבוש אחד לשל אישה וניכר הדבר6.
למעשה- העלו הפוסקים להחמיר ואפילו לקטנים שהגיעו לחינוך. ויש אומרים אפילו קודם גיל חינוך7.

ב. לימוד תורה בפורים
במגילה אנו קוראים: "ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר"8.
חז"ל דרשו על פסוק זה- "אמר רב יהודה, אורה זו תורה" ופירש רש"י הקדוש שמאחר והמן הרשע גזר על ישראל שלא יעסקו בתורה, אחר מפלתו שוב הייתה להם 'אורה זו תורה'9.
מזה סמכו רבותינו שיש להשתדל וללמוד תורה גם בפורים, למרות מצוות היום והטרדה הרבה.
וכתב הרמ"א: "טוב לעסוק מעט בתורה קודם שיתחיל הסעודה, וסמך לדבר: ליהודים היתה אורה ושמחה ודרשינן אורה, זו תורה"10.
וכתב בעל כף החיים, שיש ללמוד לפני הסעודה משניות מסכת שקלים ואחרי הסעודה משניות מסכת מגילה11.
ולדעת המשנה ברורה יש להתחיל ללמוד הלכות פסח ביום פורים, לפי 'ששואלים בהלכות פסח קודם לפסח שלושים יום'12.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il