בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • במדבר
לחץ להקדשת שיעור זה

אהבת ה' לישראל

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

איר תשפ
2 דק' קריאה

"וידבר ה' אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים... שאו את ראש כל עדת בני ישראל " (במדבר א, א-ב).


מסביר רש"י מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה. כשיצאו ממצרים מנאן, וכשנפלו בעגל מנאן לידע מנין הנותרים, כשבא להשרות שכינתו עליהם מנאם, באחד בניסן הוקם המשכן, ובאחד באייר מנאם.
לפי דברי רש"י מובן מדוע מזכירה התורה שה' דיבר עם משה באהל מועד, שהרי אהל מועד היא הסיבה להשראת השכינה, והשראת השכינה היא הסיבה לכך שה' מנה אותם בזמן זה, אולם לא מובן מדוע היתה צריכה התורה להזכיר שה' דיבר עם משה במדבר סיני, מה רוצה התורה ללמדנו בכך שמזכירה את המיקום הגיאוגרפי בו ציוה ה' על משה למנות את בני ישראל?
אומר הנביא ירמיהו (ב, ב): "כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעוריך, אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה". הקב"ה זוכר לעם ישראל חסד נעורים על כך שהלכו אחריו במדבר בארץ לא זרועה. זו היא אם כן הסיבה שהתורה מזכירה שה' דיבר עם משה במדבר סיני, וציוה עליו למנות שוב את בני ישראל, שהרי יש כאן סיבה נוספת לכך שהקב"ה כה מחבב את בני ישראל, ומונה אותם שוב ושוב, והיא משום שהם הלכו אחריו למדבר השומם "ארץ לא זרועה" מתוך "אהבת כלולותיך" בלי כל חשבונות.
"איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל" (במדבר ב, ב).
התורה עוסקת באריכות ובפירוט רב במנין בני ישראל, ובתוך זאת מספרת לנו על דגלי בני ישראל. מה הקשר בין דגלי בני ישראל למנין בני ישראל?
חיבה גדולה חבבן הקב"ה שעשאם דגלים כמלאכי השרת כדי שיהיו ניכרין ומנין שהוא אהבה לישראל שכן שלמה אומר (שיר השירים ב, ד): "הֱבִיאַנִי אֶל בֵּית הַיָּיִן וְדִגְלוֹ עָלַי אַהֲבָה" אמר ר' אבהו מה ת"ל "הֱבִיאַנִי אֶל בֵּית הַיָּיִן וְגוֹ'", למה הדבר דומה, לעשיר שהיה לו אוצר מלא יין, ונכנס לבדקו, ומצאו כולו חומץ, בא לצאת מתוך האוצר, ומצא חבית אחת יין טוב, אמר, חבית זו עומדת עלי כמלא אוצר, כך ברא הקדוש ברוך הוא שבעים אומות, מכולם לא מצא הנייה אלא בישראל, שנאמר הֱבִיאַנִי אֶל בֵּית הַיָּיִן, ומנין שיין עולה שבעים, י' עשרה, י' עשרה, נ' חמשים, הרי שבעים, ומכולם "וְדִגְלוֹ עָלַי אַהֲבָה" (במדבר רבה ב, ג).
הדגלים כמו המנין מסמלים את אהבתו הרבה של הקב"ה לישראל.
בפרשה זו באה התורה להראות לנו, ולהדגיש לנו, את גודל אהבתו של הקב"ה לישראל, כדברי הנביא הושע (ב, כא-כב) בסיום ההפטרה, "וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים. וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'".

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il