בית המדרש

  • מדורים
  • שבת הראי"ה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מרדכי צמח בן מזל

גליון מספר 120

שבת הראי"ה חוה"מ פסח

undefined

רבנים שונים

ניסן תש"ע
7 דק' קריאה
אורות המועד - פסח
"קדושת הפסח מרשימה את עומק הטבעיות של האמונה האלוקית מראשיתה וכל סעיפיה, שהם כל התורה כולה, וכי כל הניגוד והכבדות שכל העולם פוגע בה, איננו כי-אם מפני השאור שבעיסה הראשונה, חטא האדם בכללו. והעולם הולך ושואף לתיקון מוחלט, שאז יוכר מהי הטבעיות המוחלטת של האדם; יוכר העושר שבעוני, יוכר איך כל רשמי החוץ אינם אלא מדלדלים את התוכן הפנימי. "והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם ד'". וכשהעושר שבעוני מושרש הוא יפה, אז אין כל עושר מזיקו, כי-אם מוסיף הוא עליו את עושר העוני, את העשירות הפנימית העצמית, שאל זה עורג כל העולם באמת לאמתו, אלא שאיננו מכיר עוד את עצמו, וחושב הוא שישקיט את צמאונו בעושר, ברכוש קנוי והוא לוחם ומתמלא איבה קנאה וזעם, יראה ופחד חיצוני, המרשש את החיים ומאבד את טוב העולם. וכל זה בא מפני שאין בו כוח להכיר את פנימיותו ואת עצמת רצונו בעומק פשטות עושר טבעיותו, שהיא עושר העוני, הכולל בקרבו את כל מיני העשירות שבעולם. הטבעיות הפשוטה של ההשתאבות האלוקית, הכוללת את כל ההרגשה, את כל החיים, את כל המפעל ואת כל השכלול, המזרז את הכול להגדיל מעשים, ולשכלל עולם בגשמיותו ורוחניותו, מתוך דחיפה פנימית של שלום והשקט, המכוננת סדר חיים אישיים וקיבוציים. מראש מקדם בזוהר של שכל ושל מטרה מהוגנת וקבועה, המקדשת את החיים מראשית יצירתם, המרבה נשמות פועלות בשביל הגודל המוכר ומסוים, שאין בו שום סמיות עיניים כי-אם בהירות ועצמה, ברירות וצלילות הדעת, תגבורת כח של תיקון עולם ותיקון עולמים, הכברת טוב והוספת פאר ועונג מרגע לרגע, פתיחת מעינות מלאות חיים והוד אהבה מלאה, רעננה וקדושה, ומילוי מפעל, מעשה ועבודה, מתוך שמחה, עדינות, תפארת וזיו משוכלל ומתעלה. יום ליום יביע אומר ולילה ללילה יחוה דעת" [מרן הראי"ה, 'שמונה קבצים', קובץ ה, קו].

אורות הראי"ה
מרן הראי"ה קוק
והגאון ר' יוסף גרשון הורביץ זצ"ל
רבה של שכונת וישיבת מאה שערים (פרק ד')

פרק ד': פעילות הרי"ג הורביץ נגד הפוגעים במרן הראי"ה
מרן הראי"ה - נשיא הכבוד של 'העדה החרדית'
בין תפקידיו הרבים כיהן הרי"ג הורביץ זצ"ל גם כנשיא 'העדה החרדית האשכנזית', או בשמותיה הנוספים: 'הועד האשכנזי החדש', או 'ועד העיר לעדת האשכנזים'. בתפקיד זה הוא הופיע בכינוסים שונים שנערכו באותה תקופה, ועד סוף ימיו הוא ייצג, כזקן רבני ירושלים, את רבני העיר.
כאן המקום להזכיר את העובדה הלא מפורסמת, כי מרן הראי"ה שימש כ'נשיא הכבוד' של 'העדה החרדית' הזאת.
כנגד עדת החרדים, קמו מספר אנשים מחופשים כ'חרדים', אשר ביוזמת מחרחרי ריב ואוהבי מדון החליטו בעזות פניהם להילחם ברבני ירושלים ובראשם מרן הראי"ה. הם נאחזו במוסד ישן שהיה והתבטל - 'ועד העיר האשכנזי הישן', ודרשו בשמו את השליטה על ירושלים ורבניה. אחרי ויכוחים ומלחמות רבות, מסר המושל המחוזי את הזכויות הציבוריות-החרדיות בידי ועד העיר האשכנזי החדש, בנשיאות הרי"ג הורביץ.
לא כאן המקום לתאר את האוירה הקשה ששררה אז בירושלים בעטיין של בעלי המחלוקת, ואת פגיעותיהם הרבות במרן הראי"ה, שאף קרבו את קיצו. נתמקד כאן רק בפעילותו של הרי"ג הורביץ זצ"ל בין מגיני כבוד רבני ירושלים מפני אלו המכונים 'קנאים'.

"מרן גאון עוזנו צדיק יסוד עולם"
בעקבות אחד האירועים החמורים בהם פגעו ה'קנאים' בכבודו של מרן הראי"ה, נענשו בבית המשפט במאסר ובקנס כספי. מרן הראי"ה, בענוותנותו וברחמנותו, ביקש עבורם חנינה, ובקשתו נענתה. בשבועון החרדי 'קול יעקב' פורסם באותם ימים מכתבם של כמה מרבני ירושלים ועסקניה - ובתוכם הרי"ג הורביץ זצ"ל - למרן הראי"ה, אשר בו הם מביעים את הערכתם כלפיו על אצילות מידותיו בכך שביקש את החנינה:

"הצעד הנעלה שעשתה הרבנות הראשית לארץ ישראל בבקשה חנינה מאת ה.מ. הנציב העליון עבור כותבי הפלסתר עורר התרגשות בקהל ומגדולי וחשובי ירושלים הביעו את רחשי לבבם במכתב זה:
"אנחנו הח"מ, עם הבעת גודל צערנו וכאב לבנו על כתבי הפלסתר שנואלו להדפיס נגד הרבנים הגאונים שליט"א חברי הרבנות הראשית לא"י, ובראשם מרן גאון עוזנו צדיק יסוד עולם מהור"ר אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א, ובעוה"ר הפיל זה שערוריה גדולה בין כל יראי ה' החסים על כבוד התורה וגדוליה - הננו נותנים תודה להרבנים הגאונים חברי הרבנות הראשית שליט"א אשר ותרו על כבודם והעבירו על מדותם, והשתדלו אצל הממשלה לחון אותם ולפדותם. והשי"ת ירומם קרן התורה ולומדיה".
ועה"ח:
דב בער אבראמאוויץ, יוסף גרשון הורוויץ, יצחק צבי ריבלין, זאב שחור, אליעזר משה סלוצקין, שלמה פערלמאן".

"להשקיע אש תבערת המחלוקת"
מקורביו של מרן הראי"ה ניסו בכל כוחם להשקיט את התפרעות הקנאים ואת פשעיהם נגד רבני ירושלים, אך ללא הועיל. בתוך כך נבחרה ועדת רבנים שנועדה לפעול לטובת איחוד החרדים בירושלים. בין רבני הועדה היה גם הרי"ג הורביץ. בשלב מסוים שלחו רבני הועדה מכתב מיוחד אל אנשי ה'ועד האשכנזי הישן' ובראשם הרב יוסף חיים זוננפלד זצ"ל. המכתב התפרסם אח"כ בשבועון החרדי 'קול יעקב' [ג' סיון תרפ"ג], עם הקדמת הרקע למכתב:

"ועדת הרבנים שנבחרה לאחד את החרדים בירושלים אחרי מו"מ ארוך וממושך שהיה לה עם כל הצדדים ושהוכיח שכל עיכוב השלום הוא מצד בעלי 'הועד האשכנזי הישן', ערכה אליו את המכתב הזה:

"בעזה"י, יום כ"ב אייר תרפ"ג.
כבוד מנהלי ועד-האשכנזי הי"ו. בראשון הרב הג' מוהר"ר חיים זוננפלד שליט"א.
רבנים ואדונים נכבדים! נפשכם יודעת מאד, רבת יגיעותינו ועצם השתדלותנו בין קהילות החרדים, כמה פעמים לילה כיום היה אור לנו, הקהלנו קהילות והצענו הצעות נכונות ומתקבלות. ובציפייתנו ציפינו אז כי הננו עומדים הכן על סף השלום, (אכן) קווה קוינו ואין, וכפעם בפעם נדחה הגמר, מאסיפה לאסיפה מויכוח לויכוח, מבלי כל תוצאה באופן אשר כמעט כבר נתייאשנו מלדפוק על דלתות השלום. אך בהיות כי מצב החופשים הולך ומתבצר מיום ליום ממש לרגלי הפרודים הנשקפים על פני כל היהדות בגללה גלוי וידוע לכולנו, מצאנו חוב קדוש בנפשנו לבוא עוד הפעם לפניכם בכתובים בכל לשון של בקשה, כי תחוסו ותחמלו נא על שארית-ישראל וקדשיו ותפקחו עיניכם לדעת ולהבין מצבנו מצב ישראל סבא בימים האלה, נשתדל נא לפנות אבני הנגף והמעצורים אשר הושמו על דרכי השלום וכולנו יחד נתאחד כאיש אחד חברים איך ובמה לשקע אש תבערת המחלקת אשר לא כדת, ולברך על המוגמר בגמר וחיתום השלום, במטותא מינייכו אחים ורעים, שימו לבבכם לקול דברינו אלה היוצאים מעומק הלב מבלי שום פניה ח"ו, הטו אוזן קשבת כל עוד יש תקוה, והשי"ת ברחמיו יעזרנו וישכין בפורנו אהבה ושלום, בב"א.
נאם דוב בער אברמוביץ, נאם יוסף גרשון הורביץ, נאם ישראל זאב מינצבערג".

פרסום התרמית
אותה כנופית קנאים השתמשה בשמות ובתארים שונים שלא היו ולא נבראו, ככלי נשק במלחמתם נגד רבני ירושלים. 'ועד העיר האשכנזי הישן'; 'אגודת ישראל הירושלמית'; 'צעירי אגודת ישראל', 'מערכת קול ישראל', ועוד. בין היתר הם הכריזו על 'קופת רבנים' שכביכול אספה כסף לטובת כל הת"ח בירושלים, בעוד שבפועל הכסף היה מגיע בסופו של דבר לת"ח מסויימים מאוד. רבני ירושלים מחו על צביעותם של הקנאים, וחשפו את התרמית שב'קופת הרבנים' הזאת. הנה למשל מכתב גלוי שפרסמה 'עדת האשכנזים החרדית' שכאמור, עמדה בנשיאות הרי"ג הורביץ זצ"ל:

"עדת האשכנזים החרדית
מודיעה ומפרסמת בזה כי "קופת הרבנים" שעפ"י אדריסת גבאי "בית היתומים דיסקין" הרה"ג ר' יצחק ירוחם דיסקין ור' יוסף חיים זוננפלד בשקר יסודה.
אין אחריות הצבור על קופה זו שנתיסדה ע"י אנשים פרטיים, ושלא ברשות הצבור מכנים אותם הפקידים בשם "רבותינו" ובשם "מארי דארעא קדישא".
כסף קופה זו המכונה בשם "קופת הרבנים" משמשת רק לתעלתם ולמזימת לבם של פקידים ידועים ומאספיו יאכלוהו וחללו את שם קדשו, רחמנא ליצלן, בהדפסת כתבי פלסתר ועשית קטגוריה בין ת"ח, ורבותינו נושאי דגל התורה והיראה באה"ק מעולם לא נהנו ולא יהנו מקופה שכזו, שהיא רק גורמת הפסד עצום ונזק רב לכל מוסדות התורה והדת ולהישיבות הגדולות והקדושות שהן היסוד העקרי להחזקת התורה והדת באה"ק.
וע"כ זאת ידעו וישימו נדיבי עמנו אל ליבם להתרחק בכל עז מלהכשל באותה הקופה שקוראים לה "קופת הרבנים" ומלשלוח לה את עזרתם, כי אם להמציא את נדבותיהם ישר למוסדות התורה והדת, הצדקה והחסד שבאה"ק, ואז יהיו בטוחים שלא יצא מתחת-ידם דבר שאינו מתוקן, והיה מעשה הצדקה שלום.
ועד העיר לעדת האשכנזים בירושלם.
בבקשה מכל עתוני ישראל שבגולה להעתיק ולתרגם את המודעה הנחוצה הזאת כמו שהיא".
['קול יעקב', ד' אייר תרפ"ג].

"שומר נפשו ירחק מהם"
לאחר כחודשיים, משראו רבני ירושלים כי מכתב זה לא הועיל כל צורכו, ואותם 'קנאים' ממשיכים להפיל ברשתם את התמימים, הוצרכו לפרסם שוב את מחאתם, ולחשוף את התרמית:

"מודעה ואזהרה
נודע לנו כי פקידי בית היתומים דיסקין משתמשים בימים האלה באמצעים שונים להשיג חתימות מאת אנשים תמימים כי הם שייכים לאותו הגוש המכנה את עצמו בשם ועד האשכנזי הישן, רובם של החותמים לא ידעו כלל על מה הם חותמים, ויש מהם שחלקו להם איזה שילינגים שהגיעו לחלק ע"י ה"ר מרדכי ליב רובין, ועם הקבלה נתנו להם לחתום על מין כתב שכזה.
ע"כ אחב"י החרדים לדבר ה' באמת ותמים ידעו נא להזהר שלא לתת יד לבעלי מחלוקת ולמחרחרי ריב ולבוזי תורה ולא יתפתו לאלה שבלשונם יכזבו להם שע"י חתימות כאלה יפטרו ממסים וארנוניות וכדומה, כי כל הועד שלהם כבר עבר ובטל מן העולם והועד שלנו עומד בכל תקפו והשיג ב"ה את כל הזכויות הדרושות להעדה החרדית.
אגב הננו מודיעים להקהל החרדי כי הזוגות המחזירים כעת על הפתחים לקבץ שילינגים בשם "בקע לגולגולת" הם שליחי הפקידים הנזכרים, והכסף הוא לשם שליחת שלוחים משלהם כדי לסכסך ולהרבות מחלוקת בישראל ושומר נפשו ירחק מהם, והשומע לנו ישכן בטח.
ועד העיר לעדת האשכנזים.
בבקשה מכל עתוני ישראל שבגולה להעתיק ולתרגם את המודעה הנחוצה הזאת כמו שהיא".
[שם, א' תמוז תרפ"ג].

מספר ימים לפני שפרסמו הרי"ג הורביץ ורבני ירושלים את המכתבים הללו, הגיע לביתו מ', שהיה אחד מאותם קנאים, ואיים עליו שאם יוסיפו לגלות את מעשי הקנאים גבאי 'קופת הרבנים' (המזוייפת) אזי יתנפלו על הת"ת והישיבה ב'מאה שערים' שבראשותו. אמנם איומים אלו לא מנעו את פרסום המכתבים כשלעצמם, אך שמו של הרי"ג לא הוזכר במפורש בחתימתם. הוא הודיע בעתון 'קול יעקב' כי את המכתבים מפרסם ועד העיר האשכנזי החדש, שאם אמנם עומד תחת נשיאותו, אך אין בכוחו לעכבו מלפרסמם את מכתביהם, והוא מבקש שלא להזכיר את שמו בקשר למכתבים הללו וחשיפת תרמית ה'קופה', כדי שלא יממשו הקנאים את איומיהם ויתנקשו ח"ו בתלמידי הת"ת והישיבה.
כמו כן הכחיש הרי"ג הורביץ את הידיעה שפרסמו כביכול בשמו בעתון הקנאים 'קול ישראל' בדבר פגישתם עמו. לטענתו, הוא נמנע מלבוא עמהם במשא ומתן, מיום שהחלו לזלזל בכבוד צדיקים [שם].

עזרה לטובת הישיבה
ולתעודה, במרומי הר צבי קודש בירושלים עיה"ק ת"ו, הנה הזוכים
הק' אברהם יצחק הכהן קוק
עבד לעם קדוש על אדמת הקודש בעה"ק יפו והמושבות תובב"א".
['אגרות הראי"ה', חלק א', אגרת רכ].

אחד מהספרים שכתב נקרא 'מיכל מים', והוא זכה להסכמת מרן הראי"ה שהיה באותה עת רבה של יפו. בראש ההקדמה מכנה הרב מושקין את הראי"ה בתואר: "הרב הגאון הצדיק, כליל המדעים". וזה לשון ההסכמה:
"שמח ליבי לראות את האור כי טוב, מאמרים יקרים ונחמדים ממולאים
הק' אברהם יצחק הכהן קוק".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il