בית המדרש

  • מדורים
  • חמדת הדף היומי
לחץ להקדשת שיעור זה

חופה שקודם קידושין - האם קונה?

undefined

הרב עקיבא כהנא

כסלו תשע"ה
2 דק' קריאה
הסדר הרגיל בנישואין של איש ואשה, הוא שקודם כל מקדשים את האישה, ואחר כך מכניסים אותה לחופה ונושאים אותה. אך, נשאלת השאלה מהו הדין כאשר החופה נעשתה לפני מעשה הקידושין, האם היא חלה או לא? להלן נדון בשאלה זו, שראיות חשובות לה נמצאות בסוגיות הנלמדות השבוע.

הרמב"ן (קידושין י ע"א ד"ה והא דאמרינן) ועוד ראשונים נדרשים לשאלה זו, כדי להסביר כיצד הגמרא דנה האם כהן גדול יכול לקדש אישה בביאה, והרי השלב הקובע לגבי היתר לכהן גדול הוא שלב הנישואין, כפי שמבואר בגמרא ביבמות (תחילת נט ע"א) לגבי מקרה שבו כנס קטנה ובגרה. ואחרי שהכהן הגדול מקדש בביאה, האישה נחשבת לבעולה שאסורה לכהן גדול בנישואין? לכן הם מבארים שבמקרה זה, החופה הייתה לפני הקידושין, ולכן בזמן החופה האישה כלל לא הייתה אסורה לכהן גדול.

הגמרא בדף נז (ע"ב) מביאה מחלוקת בין רב לשמואל האם 'יש חופה לפסולות'. רש"י (ד"ה יש חופה) מבאר שמדובר בחופה בלי קידושין. והתוספות שם (ד"ה רב) מקשה שאין שום משמעות לחופה בלי קידושין, אם לא נסבור שחופה עצמה היא קידושין. מתוספות זה דייק המגיה למשנה למלך (- ר' יעקב כולי, אישות י, ב) שלדעת תוספות אין חופה לפני קידושין אלא רק אחר קידושין.

הבני אהובה ושער המלך (בקונטרס חופת חתנים) כותבים שאין לדייק מתוספות זה, כיון שהוא לא עסק כלל בדיון האם חופה מועילה בתור נישואין לפני הקידושין, אלא רק מהי ההלכה בדיון המופיע בגמרא קידושין (ה ע"א) אם חופה מועילה בתור קידושין. בשו"ת משאת בנימין (צ) הוכיח שחופה לא מועילה לפני קידושין, ממה שהלכה היא (שלא כרב הונא בגמרא בקידושין) שחופה קודם קידושין אינה קונה בתור קידושין, ואם אכן חופה שלפני הקידושין הייתה מועילה לעניינים מסוימים, על הגמרא היה לסייג את דבריה. וכן פסק הבית שמואל (סימן סד, ס"ק ו).
לדעת שער המלך, גם הרמב"ן לא אמר שחופה קונה לפני קידושין, אלא באופן שהקידושין מתבצעים מיידית אחרי החופה, אבל כאשר מקדש זמן אחר כך לא מועילה חופה זו. יתכן שכך ניתן להסביר גם בדברי המרדכי (כתובות קלב) ש ביאר את נוסח ברכת האירוסין: 'המקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין' שכיון שאנו נוהגים פעמים רבות לעשות חופה לפני הקידושין, לכן מברכים בצורה כזו. (כך באמת נוהגים היום כשמכסים את פני הכלה בהינומא (שזו חופה לחלק מהדעות) לפני שהבעל נותן לאשה את הטבעת – קידושין).

אמנם גם אם צודק שער המלך בהסבר, ברור ש ישנם ראשונים אחרים שאומרים במפורש שחופה מועילה ליצור נישואין, גם אם התבצעה זמן רב לפני הקידושין וכן בהגהות מרדכי (קידושין תקמו) כותב שאדם שקידש בפני פסולי עדות, אינו צריך לכנוס לחופה שוב, כי החופה שקודם קידושין הועילה.

סיכום: הרמב"ן כותב במפורש שחופה מועילה לפני קידושין, למרות זאת יש שהסבירו שרק באופן שהחופה צמודה לקידושין ולפניה, היא מועילה. בדעת תוספות נחלקו הדעות: יש הסוברים שמתוספות מוכח שחופה לפני קידושין לא מועילה ויש שדחו את דבריהם, ומשאת בנימין, ובית שמואל פסקו שחופה לפני קידושין לא מועילה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il