ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

מהלך הגאולה דרך מכשולים

דף הבית ספריה מועדים לזמן הזה - יום ירושלים Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר


מהלך הגאולה דרך מכשולים

יום ירושלים תש"ס, ישיבת "מרכז הרב"נערך על ידי הרב

מוקדש לעילוי נשמת
ר' אברהם בן דוד ז"ל

חשש מנסיגות נוספות
ביום שהתחילה מלחמת "ששת הימים" באתי לישיבת "מרכז הרב" כדי ללמד שיעור. כמה רגעים לפני התחלת השיעור, בערך ב-11:15 בבוקר, לפתע שמענו קול יריות, צרורות של מכונת ירייה. תוך זמן קצר התפשטו היריות לכל אורך הגבול שחצה את ירושלים. היו תלמידים שעלו לגג הישיבה לראות מה קורה. היה חשש גדול בגלל שירושלים הייתה עיר קטנה ומוקפת גבול משלושה צדדים.
מאז התרחבה ירושלים והתפשטה לכל הצדדים ופרצה ימה וקדמה צפונה ונגבה, ויישובים יהודיים מעטרים אותה מסביב ועל זה הננו מודים ומהללים, מהללים על הניסים שהיו במלחמה ומודים על כל הטובה שחזרנו לירושלים לעיר העתיקה להר הבית. אולם כעת עננים כבדים מכסים את השמים ודאגות גדולות מטרידות את הלב. מה יהיה גורלה של ירושלים וגורל יהודה, שומרון, חבל עזה והגולן? האם חלילה תחולק ירושלים שוב תחת מסווה כל שהוא? הדאגות כה מעיקות כדברי הנביא האומר "נשבר לבי בקרבי רחפו כל עצמותי הייתי כאיש שיכור וכגבר עברו יין מפני ה' ומפני דברי קודשו" (ירמיהו כג, ט; ע"פ סנהדרין צו, א).
והלב שואל: "מדוע דרך רשעים צלחה שלו כל בוגדי בגד" (ירמיהו יב, א), מדוע הרשעים שולטים על הצדיקים? מדוע אלו שמקריבים את נפשם על התורה ועל ארץ ישראל ומקדישים שנים רבות במסירות לישובה של ארץ ישראל - נענשים, ואילו עוזבי תורה ועוזבי ארץ ישראל - דרכם צלחה? מדוע יראי חטא ימאסו עד שכביכול יתייאשו מן הגאולה? ריבונו של עולם השיב לירמיהו על שאלה זו: אתה מתפלא על השכר שאני נותן לרשעים, דע לך שבגלל זכות מועטה שלהם הם מקבלים שכר כזה, ומכאן תדע כמה יהיה גדול שכרם של הצדיקים שעושים רצוני. כך מבארת הגמרא בסנהדרין (צו, א). הווי אומר כשאתה רואה שרשעים מצליחים אינך צריך לאבד את אמונתך אלא להפך, אדרבה, מכאן תלמד קל וחומר ועל אחת כמה וכמה תהיה הצלחתם של הצדיקים, זהו ניסיון שריבונו של עולם מנסה את אנשי האמונה כדי להעמיק את אמונתם ולהרבות את שכרם.
מהלך הגאולה דרך מכשולים
הקושי הגדול ביותר שאנו נמצאים בו מבואר בדברי ירמיהו הנביא (ל, ה-ו): "כי כה אמר ה' קול חרדה שמענו פחד ואין שלום, שאלו נא וראו אם יֵולד זכר מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה". כל גבר הכוונה להקב"ה שכל הגבורה שלו (סנהדרין צח, ב) והוא כביכול מצטער כיולדה - שהגאולה היא כלידה - ואומר בשעה שמעביר עובדי כוכבים מפני ישראל איך אאבד אלו מפני אלו? כיוון שראה הקב"ה מפלתן של ישראל נותן גדולתו לעובדי כוכבים וכשחוזרין ישראל בתשובה ונגאלים קשה לו לאבד את הגויים מפני ישראל. ובשעה שהקב"ה אומר כן "נהפכו כל פנים לירקון" (ירמיהו ל, ו), "כל פנים" אלו פמליא של מעלה - המלאכים, ופמליא של מטה - ישראל, ושניהם בצער (סנהדרין שם). זהו הקושי של הגאולה שבינתיים באו גויים בנחלתנו וקשה להוציאם. אלו הם חבלי משיח שעליהם אמר רב יוחנן: "ייתי ולא אחמניה" (סנהדרין צח, ב) - לא אוכל לסבול הצער הזה. והנביא ממשיך ואומר: "הוי כי גדול היום ההוא מאין כמוהו ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע, והיה ביום ההוא נאם ה' צבאות אשבור עולו מעל צוארך" (ירמיהו ל, ז-ח).
נמצא כי מהלך הגאולה נמשך גם דרך מכשולים, גם בעת צרה "וממנה יושע". אנחנו לא נסוגים מהכרתנו שהארץ כולה שלנו ורק שלנו. שירושלים עיר הקודש כולה שלנו ורק שלנו, ואנחנו נמשיך להיאחז בכל כוחותינו בארץ ישראל ולא נרתע מקשיים. נמשיך את דרכם של מורינו ורבותינו הרב, והרב צבי יהודה, בעוז של תורה, בביטחון ובתגבורת של אמונה. נתאחד כולנו תחת הנהגתו של מו"ר ראש הישיבה, הגאון הרב אברהם שפירא שליט"א, הממשיך את המערכה על שלמות הארץ והרבצת תורה. ונברך אותו כולנו באריכות ימים ושנים בכוחות רעננים ומתחדשים "ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור" (תהילים סא, ז). האחדות וקבלת הנהגה של תורה היא תנאי גדול להצלחת דרכנו ונסיים בהמשך נבואת ירמיהו (ל, י): "ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה' ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד".
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב