בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • תשובה
לחץ להקדשת שיעור זה

חסד ודין בימי התשובה

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

אלול תשע"ז
2 דק' קריאה
שאלה: האם עשי"ת הם ימי חסד רצון ורחמים או ימי דין? בדברי חז"ל אנו מוצאים מקורות לכאורה סותרים. מצד אחד דורשים חז"ל את הפסוק (ישעיה נה) דרשו ה' בהמצאו, שהקב"ה קרוב אלינו בימים אלו והם ימי רחמים שבהם התשובה מתקבלת ביותר, ומאידך גיסא משמע שהם ימי דין ומשפט, ע"כ אומרים "המלך הקדוש "המלך המשפט". כיצד נישב הדברים?

תשובה: הרב קוק זצ"ל מבאר שאלה זו בדרשות על התשובה, היסוד שהוא מלמדנו מבאר שאלות נוספות, בטרם נענה על השאלה, נוסיף לה עוד שתי שאלות שהרב בעצמו שואל-

1: כתוב בנביא (הושע יד ו) "אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה ויך שרשיו כלבנון." מה הכוונה שה' יהיה כטל לישראל? ומדוע כטל ולא כגשם?

2: במשנה במסכת יומא כתוב: אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים, שנאמר "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם", ואומר (ירמיה יד ח, יז יג) "מקוה ישראל ד', מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל". מה פשר הכפילות לפני מי אתם מיטהרים ומי מטהר אתכם? שאלה נוספת, הפסוק אומר שה' הוא מקווה ישראל, פשט הפסוק הוא שבני ישראל מפנים תקותם לה', כיצד הגיעה המשמעות של מקווה? הרי זהו דרש רחוק?

התשובה לכל השאלות טמונה ביסוד הבא: עשרת ימי תשובה הם ימי חסד ורצון מאת ה', אלו הם ימים שהתשובה מתקבלת בהם ביותר ועליהם נאמר דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב (רמב"ם הלכות תשובה פ"ב ה"ו), ודוקא בגלל מעלתם של ימים אלו, בגלל היכולת והיתרון לעשות בהם תשובה, בגלל שהקב"ה מושך בהם את האדם לתשובה, אם האדם מתעלם מקרבה זו, אם האדם דוחה את הרהורי התשובה שה' נוטע בקרבו, הוא חלילה ממשיך עליו את מידת הדין. החסד הגדול המושפע בימים אלו הוא גורם גם למידת הדין להתעורר.

הרב מלמד אותנו שתהליך של תיקון ותשובה מתחיל מהתעוררות מלמעלה שהקב"ה מעורר את האדם, ולאחר מכן האדם ממשיך את אותה התעוררות ומישם אותה בחייו. בימי התשובה, ההתעוררות מלמעלה היא משמעותית מאד ולכן ההתעלמות של האדם ממנה חמורה יותר.

יסוד זה עונה גם על השאלות ששאלנו-

1: הנביא אומר "אהיה כטל לישראל". הטל בא מלמעלה, כמו ההתעוררות הראשונית לתשובה שבאה מלמעלה, הטל מועיל לעולם ולהצמחת הפירות, אך מאידך, ללא גשם הפרי לא צומח, כלומר ללא מימוש מעשי, אין פירות, ללא עבודת האדם אין פירות.

2: המשנה ביומא נוקטת לשון כפולה, אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרים, ומי מטהר אתכם, כלומר הקב"ה מטהר אתכם בכך ששולח התעוררות תשובה, אך אתם מיטהרים בעצמיכם ובמאמץ שלכם. וכמו שאומר הפסוק וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם. כלומר הקב"ה מערה עלינו רוח טובה- זריקת מים, ואנחנו עושים בעצמינו את פעולת הטהרה, וטהרתם.
כמו כן, תקווה היא ביטוי למצב בו אדם מצפה שיקרה משהו בעתיד לאחר שהוא עשה את תפקידו והתאמץ עבורו, למשל הנביא מתאר אדם שהתאמץ לעבוד בכרם ענבים, טיפל בשדה ובעצים, "ויקו לעשות ענבים ויעש באושים". כלומר לאחר כל המאמץ שלו, קיווה שהכרם יניב פירות טובים. כך עבודת התשובה משולבת ממאמץ של האדם וסיוע מאת ה'.
גם מקווה הוא מקום טבילה המשלב מרכיב של מעשי ידי אדם ומעשי ידי ה'. לעומת מעיין שהוא כולו מעשה ידי ה', ובור שהוא כולו מעשי ידי אדם, מקווה כשר הוא כזה שיש בו את שני המרכיבים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il