בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה

הקדמת ציון שם התורם לשם ה' בעמוד התפילה

undefined

רבנים שונים

אב תשפ"א
2 דק' קריאה

 


סן-חוזה, קוסטה-ריקה                                                            San Jose, Costa Rica


אדר ב' תשנ"ב


 


שאלה


תרמו עמוד תפילה לבית הכנסת, האם מותר לכתוב את שם התורם למעלה משם ה'?


 


תשובה


אין להקדים שמות אחרים לפני שם ה'[1], אלא אם כן יש צורך מיוחד לסדר זה[2], ולכן אין לכתוב שם התורם מעל שם ה', במיוחד שעמוד התפילה נמצא במקום בולט וגלוי לכל הציבור[3] אבל מותר לכתוב שם התורם מעל שם ה', אם זו האפשרות היחידה שיהיה שם ה' נגד פני המתפלל, כגון שאין מקום לכתוב את שם התורם למטה אלא על ידי העלאת שם ה' מעל פני המתפלל[4].


[1] מהא דציץ (סוכה ה ע"א וירושלמי יומא פ"ד ה"א גם לענין קלפיות של יום הכיפורים) שהיו כותבים השם למעלה ו"קודש ל" למטה, כדי שיהיה שם ה' למעלה. ועיין סוף מס' ידים ובנושאי כלים שם שאפשר להקדים שם של אחר לשם ה' רק כאשר הסדר דורש את זה, שמע מינא שבמקום שאין הסדר דורש את זה, אסור להקדים שם של אחר לשם ה' ועיין תוספות מגילה ט ע"א ד"ה א-להים ברא בראשית, שאפילו היוונים היו יודעים, שצריכים תמיד להזכיר הבורא בתחילה, ועיין בשו"ת פסקי מהרי"ט החדשים (סי' יד) שמביא את הציץ כמקור להקדים שם אביו לשמו.
[2] מפורש בסוף מס' ידים שבמקום צורך אפשר להקדים שמות אחרים לשם ה', כגון בספר תורה, ואפילו בשטרות שהיו כותבים "בשנה כך וכך ליוחנן כהן גדול לא-ל עליון" עיין תוספות בבא בתרא (קסב ע"א ד"ה לפי), ורק בציץ היתה קפידא מיוחדת, עיין כל זה בשו"ת מהרש"ם (ח"ה סי' ט בסופו).
[3] כנימוק להבדל בין ציץ לספר תורה ושטרות כתב מהרש"ם "דגבי ציץ הוי בזיון יותר, כיון שמגולה תמיד".
[4] עיין "עשה לך רב" (ח"ד שאלה מד אות ד) שכתיבת "שויתי" לפני הש"ץ הוא ענין חשוב ועוזר למתפלל לכוון לבו לה' בתפילה. ואם כותבים את שם התורם כנגד המתפלל, אנו מפסידים את ענין הכוונות, ויתכן אף שנכנסים לבעית כתיבת אזכרות שלא לצורך (עיין בתשובה הנ"ל מה שכתב בשם הרב "תבואות שור"), ולכן נראה שיש מקום להתיר כתיבת שם התורם למעלה משם ה' רק במקרים מיוחדים, כאמור בהערה 1.את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il