בית המדרש

  • מדורים
  • הלכה פסוקה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

ערך: הרב סיני לוי

דרך המלך

undefined

הרב משה ארנרייך

תמוז תשע"א
3 דק' קריאה
מקרה
בניין הכולל ובית הכנסת 'שערי שמים', נמצא בחלקה פנימית ביחס לרחוב הראשי שבעירו. הדרך להגיע למקום היא על ידי מעבר דרך השטח שבבעלות מר רחמים. השביל המוביל אל החנות של רחמים, מוביל בהמשכו לבניין 'שערי שמים'.
זכות המעבר, ברוחב של מטר אחד רשומה בטאבו כזיקת הנאה, ואין עליה כל מחלוקת.
מזה שנים, המעבר היה מקורה בחלקו בקירוי מחומר פלסטי, שקוף למחצה. לאור נזילות בגג חנותו, יצק מר רחמים גג חדש לחנות, והמשיך את הגג אל עבר אזור המעבר, והחליף את גג הפלסטיק, ביציקה יציבה באורך של כחמישה מטרים וברוחב משתנה שבין מטר למטר וחצי.
נציגי 'שערי שמים', טוענים שהיציקה היתה שלא כדין, היא פוגעת בזכות המעבר הקנויה להם, והם התריעו על כך קודם לביצוע העבודות. הפגיעה היא מכמה היבטים: הקירוי אטום - יש פגיעה בכמות האור וכן בזרימת האוויר במעבר, הקירוי נמוך מהגג הקודם - על כן נמנעת אפשרות העברת חפצים גבוהים, ובנוסף המעבר האטום יוצר פגיעה בצניעות, שכן כעת שהייה באזור המעבר של גבר ואשה יחדיו אינה צנועה וקשה לראות ממרחק שאישה נמצאת במעבר.
הנתבע טוען שהיציקה נעשתה משיקולים בטיחותיים, והיא אינה פוגעת בתובעים. קירוי זה מהווה גם קירוי לכניסה לחנות שבבעלותו, וכן כך יוכל להניח חפצים על הגג.
תביעת 'שערי שמים', היא להרוס את יציקת הגג, ולהחזיר קירוי קל.

בנוסף לדיון בבית הדין, ביקרו הדיינים במקום המריבה על מנת להתרשם מטענות הצדדים.
מסיורו של בית הדין במקום התבררו הדברים הבאים: הקירוי החדש נמוך מהקירוי הישן בסנטימטרים בודדים והוא עדיין בגובה סטנדרטי למעבר. ישנה מעט החשכה של המעבר. בית הדין לא חווה תחושה של דחק וחוסר אויר, למרות שמסתבר שכאשר קירות צדדיים לא הגיעו עד לקירוי (כפי שעל פי העדויות היה המצב בעבר), היתה תנועה טובה עוד יותר של אויר.

דיון
כאמור, הערכת בית הדין היא, שאין פגיעה באפשרות המעבר. עם זאת, יש פגיעה קלה באיכות המעבר. להלן נדון האם פגיעה כזו באיכות המעבר היא עילה להתנגדות של בעל זכות מעבר.

המשנה במסכת בבא בתרא (דף צט ע"ב) עוסקת באדם שגינתו נמצאת מעבר לגינת חברו ודרכו אל גינתו עוברת דרך גינת חבירו. המשנה מבחינה בין שני מצבים - כאשר המעבר הוא בצד השדה - "נתנו לו דרך מן הצד מדעת שניהן - נכנס בשעה שהוא רוצה ויוצא בשעה שרוצה, ומכניס לתוכה תגרין, ולא יכנס מתוכה לתוך שדה אחרת, זה וזה אינן רשאים לזורעה". ובמצב בו המעבר הוא באמצע השדה: "נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסים, ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין, ואינו מכניס לתוכה תגרין... והחיצון זורע את הדרך".

ניתן להסיק מהאמור במשנה, שזכות מעבר אינה הופכת את בעל זכות המעבר להיות כבעלים של השטח. כאשר הדרך היא באמצע גינתו, בעל השטח אף רשאי לזרוע את השטח ובכך להקשות באופן משמעותי על נוחות המעבר של בעל הגינה הפנימית. מדברי הרשב"ם (שם ד"ה והחיצון וד"ה מן הצד), וביתר פירוט מדברי הסמ"ע (חו"מ סימן קסט ס"ק ה) עולה, שההבחנה בין דרך בצד לבין דרך באמצע היא שכיוון שהפגיעה בבעל הגינה, אם יידרש שלא לזרוע באמצע גינתו היא גדולה, לכן מסתבר שלא על דעת כן נתן לבעל זכות המעבר את האפשרות לעבור. כללם של דברים - זכות המעבר אינה אמורה לפגוע בזכותו של בעל הנכס פגיעה משמעותית. נציין שבענייננו, גם מר רחמים ולקוחותיו עושים שימוש במעבר, על מנת להגיע לחנותו שלו - דבר המוכיח שהפגיעה אינה חמורה.
נדגיש, שלמרות שהמדובר אצלנו בדרך בקצה החלקה, לא באנו ללמוד מהמשנה את ההלכה באופן ישיר, אלא להסיק ממנה עקרון, על פיו, זכות המעבר אינה מפקיעה את בעלותו של בעל הנכס, ויישומה צריך להיות במידה כזו שלא תהיה פגיעה משמעותית בבעל הקרקע. אם נשווה את האמור במשנה, ניתן להסיק שפגיעה קלה באיכות המעבר, אינה סיבה לפגיעה משמעותית בשימוש הבעלים: בעוד שאפשרות הזריעה על שטח המעבר פוגעת באופן משמעותי בנוחות המעבר, קירוי המעבר אינו פוגע באופן משמעותי ביכולת המעבר (ויש לו אף יתרונות), ומאידך - צמצום האפשרות לבנות היא פגיעה משמעותית בנתבע שהוא בעל הנכס. על כן הפגיעה הקלה באיכות המעבר מוצדקת גם בקצה החלקה.

הפחתת האור: מדברי השו"ע והרמ"א (חו"מ סימן קנד סעיף כב-כז) המתייחסים לבניה מול חלונות שכן, עולה שרק האפלה משמעותית נחשבת לנזק והיא אסורה, אולם האפלה קטנה אינה נחשבת כלל להיזק. בענייננו, הבניה לכל היותר מצמצמת את התאורה אך לא מונעת אותה.

פסק הדין
אין בסיס לתביעה להריסת הקירוי שנבנה.
במהלך הדיון מר רחמים הביע את נכונותו לפתוח חלונות בתוספת הקיר שיצק, וכן הציע לשפץ וליפות את המעבר ל'שערי שמים' על חשבונו.
מצד כבודה של תורה, ומצד "האמת והשלום אהבו" מצפה בית הדין מן הנתבע לשפץ את המעבר כראוי, להוסיף בו חלונות או להוסיף בו תאורה, ובכך תצטמצם עוד יותר הפגיעה הקלה שנגרמה עקב מעשיו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il