בית המדרש

 • משנה וגמרא
 • כתובות
לחץ להקדשת שיעור זה

מסכת כתובות דף מ"א

undefined

הרב אורי בריליאנט

כ"ד אדר התשע"ה
2 דק' קריאה 22 דק' האזנה(מא. במשנה עד מא: סוף פרק שלישי "אלו נערות")


חלק א – מודה בקנס פטור, מודה בממון חייב


דוגמאות: 1. מודה באונס ופיתוי – משלם בושת ופגם ופטור מהקנס של 50.

 2. מודה שגנב – משלם קרן ופטור מכפל וארבעה וחמישה.

 3. מודה ששורו הזיק – אם הזיק שור או הרג אדם משלם זנק וכופר, אם הרג עבד כנעני פטור מקנס של 30.

 4. "הניזק והמזיק בתשלומין" –


(מא. בתחילת הגמרא)


חלק ב – מודה בפיתוי, האם משלם נזק ובושת


למשנה – כן,


ר"ש – לא, כדי לא לתת שם רע למשפחה (ואפילו אם האבא והבת מעדיפים את הכסף).


חלק ג – פלגא ניזקא ממונא או קנסא?


א. המחלוקת והסברות:


רב פפא – ממון,


            סברא: באמת מן הדין חייב בכל, אלא שהתורה חסה עליו.


רב הונא ברדר"י – קנס.


            סברא – באמת מן הדין פטור בכל, אלא שהתורה חייבה אותו קנס.


ב. ראיות לטובת ממון ודחייתן:


כרב פפא – שהניזק "סופג" על חצי מה"תשלום".


דחיית רב הונא – הכוונה לגבי זה שהניזק סופג את ירידת הערך של הנבלה. 1. המשנה בב"ק (טז:) לא הזכירה את ההבדל בין תם למועד לגבי מודה בקנס


כלומר כמו רב פפא שזה ממון, ולכן אין הבדל כזה.


דחיית רב הונא – אכן יש הבדל בין תם למועד לגבי מודה,
והמשנה לא הזכירה את כל ההבדלים, כפי שלא הזכירה את ההבדל הבא לפי רבנן:


            שור שהרג אדם:


            מועד – כופר,


            תם – רבנן – פטור, רי"ס הגלילי – חצי כופר.


[יוצא: רב פפא – המשנה שם כרי"ס הג', רב הונא – המשנה שם כרבנן]. 1. משנתנו – כשהביאה דוגמא לשור שהזיק שזה קנס הדגימה מעבד כנעני, ולא מחצי נזק.


דחיית רב הונא – המשנה רצתה לעסוק רק בשור מועד. 1. משנתנו – זה הכלל: כל שמשלם יותר מהנזק זה קנס.


משמע שפחות זה ממון, כרב פפא.


דחיית רב הונא – גם פחות יכול להיות קנס,
אלא שהמשנה לא כתבה זאת כי יש מקרה אחד שבו פחות זה ממון (צרורות).


להלכה – חצי נסק קנס.


ג. פסק הלכה: • כלב שאכל גדי זה משונה ונחשב כמו שור תם.

 • בבבל לא דנים דיני קנסות (אינם סמוכים), ולכן המזיק פטור.

 • שתי אפשרויות לניזק: לתפוס ממון או להביא את המזיק לדון בפני דייני ארץ ישראל.

 • המזיק חייב להיפטר מהכלב, "ולא תשים דמים בביתך".


הדרן עלך אלו נערות.


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il