ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

סנהדראות – חיוב עולמי? - פרק ה' ;">

דף הבית בית מדרש משפחה חברה ומדינה ציבור וחברה משפט עברי חובת הקמת בתי דין Bookmark and Share
גירסת הדפסה קרא ב - word
שלח לחבר

תשס"ד

סנהדראות – חיוב עולמי? - פרק ה'


מתוך העלון חמדת ימים
www.eretzhemdah.org


מוקדש לעלוי נשמת
יעקב בן בכורה

עד כה דנו בשיעורים האחרונים במשמעות הציווי של " לִשְׁבָטֶיךָ" (דברים ט"ז יח, השיעור נדון בביטוי אחר המופיע בפסוק:
"שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן לְךָ בְּכָל שְׁעָרֶיךָ אֲשֶׁר ה' אלוקיך נֹתֵן לְךָ לִשְׁבָטֶיךָ וְשָׁפְטוּ אֶת הָעָם מִשְׁפַּט צֶדֶק".

ביטוי כמעט זהה מופיע גם בפרשה העוסקת בבית הדין הגדול:
"כִּי יִפָּלֵא מִמְּךָ דָבָר לַמִּשְׁפָּט בֵּין דָּם לְדָם בֵּין דִּין לְדִין וּבֵין נֶגַע לָנֶגַע דִּבְרֵי רִיבֹת בִּשְׁעָרֶיךָ וְקַמְתָּ וְעָלִיתָ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה' אלוקיך בּו" (דברים י"ז ח).

השאלה היא האם כוונת התורה לכל מקום בעולם בו יש קהילה יהודית, או רק לערים-שערים "שלנו" בארץ ישראל. תוך כדי דיון בשאלה, אם יש הבדלים בין מצוות "דינין" שנצטוו עליה בני נח (עיין סנהדרין נו ע"א ואילך) למצוות "שופטים ושוטרים" שעם ישראל נצטווה עליה, הגמרא במסכת סנהדרין (שם) מביאה:
"אמר רב אחא בר יעקב: לא נצרכה (תוספת הציווי לעם ישראל) אלא להושיב בית דין בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר. - והא בני נח לא איפקוד? - והתניא: כשם שנצטוו ישראל להושיב בתי דינין בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר - כך נצטוו בני נח להושיב בתי דינין בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר!".

מסביר רש"י (שם) "כל פלך - מדינה". מוכח מכאן כי בכל מדינה=פלך, יש חיוב למנות בית דין. כך פירש רש"י גם במסכת מכות במשנה: "סנהדרין נוהגת בארץ ובחוצה לארץ" ((דף ז ע"א). ובגמרא (שם):
"מנא הני מילי (שיש חובת מינוי סנהדרין גם בחו"ל)? דתנו רבנן: (במדבר ל"ה) "והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם" - למדנו לסנהדרין שנוהגת בארץ ובחוצה לארץ; אם כן, מה תלמוד לומר (דברים י"ז) בִּשְׁעָרֶיךָ ? בשעריך אתה מושיב בתי דינים בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר, ובחו"ל אתה מושיב בכל פלך ופלך ואי אתה מושיב בכל עיר ועיר".

שואל מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל מה המקור לחיוב הושבת בתי דין בישראל (ובאומות העולם) בכל פלך ופלך? ועוד קשה אם בישראל יש מצווה למנות בית דין בכל עיר, לשם מה צריך גם בכל פלך ופלך. הרמב"ן בפירושו לתורה (הובאו דבריו ב"חמדת ימים" לפרשת בהר בחוקותי) מביא חיוב זה של מינוי בתי דינים בכל פלך וז"ל:
"ונראה מזה שחייבין למנות סנהדרין בחוצה לארץ, ולא בכל עיר ועיר כארץ ישראל אלא פלכים פלכים" (דברים ט"ז יח).

אבל לא הקשה מה צורך בהם, אף על פי שהקשה מה צורך בבתי הדין לשבטים, וצ"ע (עמוד הימיני סימן ב ס"ק ד). מתרץ זאת מו"ר בדרך זו: יש חובה על כלל האנושות שכל חברה מדינית תמנה לעצמה בתי דין. חובה זו משותפת לישראל ולאומות העולם. לכן צריך למנות לכל פלך (בלשון ימינו- מדינה) בית דין. מה שנתחדש הוא שבישראל התהליך לא יכול להעצר כאן אלא חובה למנות בית דין לכל עיר ועיר. לאחר שיש בכל עיר ועיר בית דין הצורך בבית דין לפלך בטל וממילא פונקציה משפטית זו תעבור מן העולם. כל קיומה הוא זמני עד שימונו בתי הדין לכל עיר. לכן אין מקור בתורה לחיוב זה שהוא רק אמצעי להגיע למטרה. לעומת זה בחוץ לארץ (מקום שאינו מוגדר " בִּשְׁעָרֶיך"ָ לא נתחדשה ההלכה של בית דין לכל עיר ולכן בתי הדין של כל פלך ופלך במקומם עומדים (עמוד הימיני שם, ס"ק ה).

חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il